Açık Öğretim Lisesi yönetmeliği

'Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği', Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Açık Öğretim Lisesi yönetmeliği
Açık Öğretim Lisesi yönetmeliği
GİRİŞ 24.12.2005 13:57 GÜNCELLEME 24.12.2005 13:57

Yönetmeliğe göre, 'Mesleki Açık Öğretim Lisesi', ilköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim-öğretim imkanı sağlamayı, orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkan eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı yapmayı, öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamayı amaçlayacak.
Bu liselerde, ilköğretimini tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkanlarından yararlanma hakkı verilecek.
Programların uygulanmasında özellikle gelişmiş kitle iletişim araçlarından ve yüz yüze eğitim imkanlarından etkin bir biçimde yararlanılacak.
Program ve materyaller, bilişim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer araçlarla desteklenecek.
Eğitim-öğretim çalışmalarında dönem bütünlüğü esas olacak. Ölçme ve değerlendirme, ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılacak.
Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenecek. Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı, dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilecek. Uzaktan öğretimle verilen derslerin sınavları merkezi sistemle yapılacak. Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı aranmayacak, öğrenim süresi sınırsız olacak.
Bu liselerde örgün İmam Hatip Lisesi programları ile Mesleki Orta Öğretim programları uygulanacak.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLECEK
Bu liselere, sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan, ilköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar, bir yüksek öğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar, denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurtdışında öğrenim görmüş olanlar kayıt yaptırabilecek.
Bu liselere yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden dönem başlarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen miktarda ücret alınacak.

DERSLER
Kaydı kabul edilen öğrencilerden, ilköğretim okulu/ortaokul mezunları, bu liselerin programındaki ortak dersler ile tercih ettiği alan/daldaki (uzaktan ve yüz yüze) derslerinin tamamından sınava girmek, staj çalışmasını yapmak ve mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve seçmeli derslerden kredi almak zorunda olacak.
Alan/dal veya program değiştiren öğrenciler, okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulacak.
Alan/dalında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda başarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu sınıflara sonradan konulan derslerden ve takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulacak.
Döneminden önce ders seçimi yapılamayacak. Ancak bir önceki dönem derslerinden başarısız olanlar, bir alttaki başarısız oldukları dönem dersleri ile döneminin derslerini birlikte alabilecek.
Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup alan/dal veya program değiştirmek için başvuranlarda dönem şartı aranmayacak. Bu öğrenciler, birbirini takip eden dersleri birlikte alabilecek.
Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisi olacak, dersi başaran öğrenciler o dersin kredisini alacak.
Öğrenciler, birinci ve ikinci dönemlerde 35 kredilik ders, üçüncü ve daha sonraki dönemlerde ise 40 kredilik ders alabilecek, seçebilecek.
Bu liselere kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan derslerinden sınava girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen kadar alan, ortak ve seçmeli ders kredisi tamamlamak zorunda olacak. Ancak üç kez sınavına girilen ve başarısız olunan ortak dersin kredisi alınmayacak. Mezuniyet kredisini seçmeli ders alınarak tamamlanacak. Öğrenci başarısız olduğu ortak dersi tekrar alabilecek.
Askerliğini yapmakta olanlar, istemeleri halinde kayıt yaptırarak askerlik görevini bitirinceye kadar, uzaktan öğretimle alınan ortak, alan ve seçmeli dersleri alabilecek.
Kayıt başvuruları, elektronik ortamda veya açık öğretim bürolarına yapılabilecek.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.
Yüz yüze eğitim gören öğrencilerden isteyenlerin askerlik ertelemelerinin yapılabilmesi için, yüz yüze eğitim gördükleri okullardan alacakları resmi yazıyla açık öğretim bürolarına başvurmaları gerekecek.

KİŞİSEL DOSYA ÖĞRENİM GÖRECEĞİ OKULDA KALACAK
Öğrencilerin kişisel dosyaları, öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri okullarda kalacak. Ancak okullar, bu liselere kayıt yaptıran öğrencilerin diploma veya tasdikname örneğini bu liselere gönderecek.
Bu liselerde, ders geçme ve kredi sistemi uygulanacak. Program, ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşacak. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanacak.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri orta öğretim kurumlarında başarılı oldukları ortak, alan ve seçmeli derslerin kredisini almış sayılacak.

4 YIL
Öğrenciler, bu liselerden, en erken dört yıl (sekiz dönem) sonunda mezun olabilecek.
Bu liselere kayıt yaptıran öğrencilerden, ilköğretim okulu/ortaokul ve bunların dengi olan yurtdışı okullardan gelenler, en çok 12 dönemde, orta öğretim kurumları ile bunların dengi olan yurtdışı okulların ara sınıflarından gelenlerden, ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde, sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en çok 12 dönemde öğrencilik haklarından yararlanarak öğrenimlerine devam edecek.
Toplam 12 dönem sonunda mezun olamayanlar öğrenciler ile orta öğretim kurumları mezunları ve yüksek öğretim mezunu veya yüksek öğretimden ayrılarak gelen öğrenciler, kayıt yenilemek şartıyla öğrenimlerine devam edecek. Ancak bu durumda olanlar, paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

AKŞAMLARI, HAFTA SONLARI, YAZ TATİLLERİNDE EĞİTİM
Bu liselerde, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi programları uygulanacak.
Bu programların alan/dallarında yer alan ortak dersler ile alan dersleri ve seçmeli derslerin her biri, bunların haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Talim ve Terbiye Kurulu kararına bağlı olarak belirlenecek. Bu kararda, ortak, alan/dal dersleri ve seçmeli derslerin sayıları ile haftalık ders saatleri dikkate alınarak mezun olmak için gerekli olan ortak, seçmeli ve alan dersleri ile toplam kredinin ne kadar olacağı da belirlenecek.
Kurulca belirlenen ve yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersleri en az 8 kişilik grup oluştuğunda, milli eğitim müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/kurumlarda verilecek.
Yüz yüze eğitimle verilecek alan/dal dersleri, yüz yüze eğitim veren okul/kurum tarafından belirlenecek.
Okul/kurumlarda yüz yüze eğitim, akşamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilecek.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki bölümlerde eğitim
görmek isteyenler, uygulamalı eğitimlerini işletmelerde yapabilecek.

STAJ
Uygulama dersi, işletmelerde beceri eğitimi olarak verilecek, ancak uygun işletme bulunmaması durumunda okul/kurum atölyelerinde uygulamalı olarak yapılabilecek.
Uygulamalı alan derslerinin eğitimini okulda gören öğrenciler, meslek liselerinde en az yapılması gereken süre kadar staj çalışması yapmak zorunda olacak.
Beceri eğitimini işletmelerde gören öğrenciler ile ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar staj çalışmasından muaf olacak.
Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunlu olacak. Her öğretim dönemi içinde özürsüz olarak bir dersin toplam saatinin 5’te biri kadar devam etmeyen öğrenciler, dönem sonu notları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılacak. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, yüz yüze eğitime devam edemeyecek.
Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sigorta primleri, sözleşme hükümlerine göre işletmelerde beceri eğitimine başladıkları tarihten itibaren eğitimin sona ermesine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenecek.

BAŞARI BELİRLENMESİ
Öğrenci başarısı, merkezi sistemle yapılan sınavlarda alınan notlara göre belirlenecek.
Bir dersten başarılı olabilmek için o dersten, beşlik not sisteminde en az iki almak gerekecek.
Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alacak. Bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrenci bu dersin kredisini alamayacak. Mezuniyet kredisini seçmeli derslerle tamamlayacak. Öğrenci başarısız olduğu ortak dersi tekrar alabilecek.
Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci, o dersin kredisini alıncaya kadar o dersi seçebileceği gibi bir başka seçmeli dersi de alabilecek.

SINAVLAR
Yeni kayıt olan ve kayıt yenileyen tüm öğrenciler, dönemlerine uygun olarak ortak, bazı alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girecek. Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak, yüz yüze eğitimle verilen alan derslerin sınavları ise eğitimin verildiği okul/kurum müdürlüğünce yapılacak.
Sınavlar yılda iki kez dönem sonlarında ve bir kez de lise müdürlüğünce belirlenen tarihte şartları uygun olan öğrenciler için yapılacak. Sınavlar, tüm sınav merkezlerinde belirlenen okul veya kurumlarda merkezi sistem ve test yöntemiyle yapılacak.
Yüz yüze eğitimde görülen derslerin sınavları ise bir öğretim döneminde okuduğu derslerin her birinden yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler değerlendirilerek yapılacak.
Öğrenciler, yeni kayıt ya da kayıt yenileme sırasında belirttikleri il veya ilçede, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen merkezlerde sınavlara girecek.

KILIK-KIYAFET
Sınavlarda ve yüz yüze eğitimde kılık-kıyafetlerin, öğrencilerin rahatlıkla tanınmasını sağlayacak şekilde sade ve temiz olması esas olacak. Öğrenciler, uygulamalı derslere uygun iş giysileri ile girecek.
Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitime devam ettikleri okul müdürlüğünce belirlenen genel kurallara uymak zorunda olacak. Kurallara uymayan öğrenciler hakkında 'Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Orta Öğretim Kurumlarında Ödül ve Disiplin Yönetmeliği' hükümleri uygulanacak. Bunlardan örgün eğitim dışına çıkarma cezası gerektiren davranışta bulunanların yüz yüze eğitimle ilişiği kesilecek.
Yönetmeliğe göre, halen Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıtları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne devredilecek ve kazanılmış hakları korunacak.
Orta öğretim kurumu mezunu olup Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde alan veya program değiştirmek için başvuran öğrenciler, 2008-2009 Öğretim Yılı sonuna kadar 3 yıllık ders dağıtım çizelgelerine tabi olacak.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Almanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağı
Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı