Müzeler ve Kütüphaneler devrediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı güzel sanatlar galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri ile danışma büroları belediyelere devrediliyor.

Müzeler ve Kütüphaneler devrediliyor
Müzeler ve Kütüphaneler devrediliyor
GİRİŞ 20.04.2006 00:04 GÜNCELLEME 20.04.2006 00:04

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı güzel sanatlar galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri ile danışma büroları belediyelere, belediye sınırları dışında kalanlar ile il halk kütüphaneleri ve arkeolojik eser bulunan müzeler ise özel idarelere devrediliyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, Bakanlığın taşra teşkilatında bulunup belediye sınırları içinde yer alan güzel sanatlar galerileri, müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri ile danışma büroları belediyelere; bunlardan belediye sınırları dışında kalanlar ile il halk kütüphaneleri ve arkeolojik eser bulunan müzeler ise il özel idarelerine devredilecek.

-DEVİR İŞLEMLERİ-

Müze il müdürlükleri kaldırılarak, kurulacak olan Müze Başkanlıklarına devredilecek. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda tanımlanan ören yerleri ve ulusal nitelikli müzeler ile yazma eser kütüphaneleri ise devredilmeyecek. Ulusal nitelikli müze başkanlıkları, doğrudan merkeze bağlı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilecek, yazma eser kütüphane müdürlükleri ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı olarak yeniden düzenlenecek. Devredilen veya kaldırılan birimlerin yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak Bakanlık tarafından yeniden taşra teşkilatı kurulamayacak.

Devredilen teşkilata ait araç, gereç ve diğer taşınırlar ile hak, alacak ve borçlar ilgisine göre il özel idarelerine ve belediyelere, kaldırılan il müdürlüklerine ait olanlar ise il özel idarelerine devredilecek. Mülkiyeti Hazineye ait olup devredilen veya kaldırılan teşkilata tahsis edilmiş olan taşınmazlar da tahsis amacında kullanılmak üzere ilgili il özel idarelerine ve belediyelere tahsis edilmiş sayılacak.

Devir işlemleri için 6 ay süre öngörülüyor. Arkeolojik eser bulunan müzelerin devir işlemleri ise en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Arkeolojik eser bulunan müzelerde devir süresini aşmamak üzere, Bakanlık ve ilgili il özel idareleri tarafından envanter çalışması yapılarak devir işlemleri sonuçlandırılacak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kütüphanelerin ve istekleri halinde özel kütüphanelerin katalog bilgilerinin ortak bir veri tabanında karşılıklı olarak kullanımını sağlamak için projeler geliştirecek. İl özel idareleri ve belediyelere ait kütüphanelerin yönetimine ve çalıştırılacak personele ilişkin usul ve esasları belirleyecek, bunlara ayni veya nakdi yardımda bulunacak.

-SONDAJ VE KAZI İZNİ-

Bulunan kültür ve tabiat varlığının hangi ile ait olduğunun tespiti halinde, bünyesinde arkeolojik eser bulunduran müzesi varsa ilgili il özel idaresi, Bakanlıkça takdir edilen bedeli ödeyerek öncelikle satın alma hakkına sahip olacak. Bu husus Bakanlıkça ilgili il özel idaresine, bedel takdirinin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirilecek. İl özel idaresi bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kültür ve tabiat varlığını satın almadığı takdirde, bu kültür ve tabiat varlıkları Bakanlıkça satın alınacak.

Kültür merkezlerinin ve güzel sanatlar galerilerinin yerel yönetimlere devri nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, bunların kurulmasına ilişkin görevleri kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu'na ait olan sondaj ve kazı yapma izni ile su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeleri tespit yetkisi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veriliyor.

-İPTAL VE İHDAS EDİLEN KADROLAR-

İl kültür ve turizm müdürü ile il kültür ve turizm müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek; bunlar, en geç 6 ay içinde derece ve kademelerine uygun olarak il özel idaresi tarafından ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak. Yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge ve her türlü tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam edecek. Tasarıyla 5 bin 849 kadro iptal edilirken, 190 kadro ihdas edilecek.

Bunlardan 4'ü müze başkanı, 23'ü işletme müdürü, 10'u kütüphane müdürü, 13'ü müdür yardımcısı, 28'i müze araştırmacısı, 56'sı arkeolog, 28'i şehir plancısı, 28'i mimar olacak. Devredilen birimlerde çalışanlar, kadro unvanları veya pozisyonları ile birlikte ilgisine göre il özel idareleri veya belediyelere, kaldırılan birimlerde çalışan personel ise en son görev yaptıkları yerdeki il özel idaresine, kadro unvanları veya pozisyonlarıyla birlikte devredilecek.

Devredilen veya kaldırılan taşra kuruluşlarına tahsis edilen söz konusu kadrolarda çalışan personel, mevcut statüleri ile İçişleri Bakanlığı'nın aynı ildeki taşra teşkilatı kadrolarına atanmış sayılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde öngörülen ilgili ödenekler, il özel idareleri ve belediye gelirlerine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar, personel sayısı ve hizmet durumları dikkate alınarak, ilgisine göre il özel idarelerine veya belediyelere ödenecek.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
ABD'nin olası 'F-35 ambargosuna' alternatif hazır!
Almanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağı