Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Terörle mücadelede ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'' kurulmasını öngören Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
GİRİŞ 04.03.2010 10:44 GÜNCELLEME 04.03.2010 10:44

Kanuna göre, İçişleri Bakanının başkanlığında Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu da oluşturulacak.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, ''terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere'' kuruldu.

''Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek'' amacıyla kurulan Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu ise İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşacak.

Kurul, gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini de toplantıya davet edebilecek. İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanacak Kurulda gündem, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenecek. Kurulun sekreterya görevi ise Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek.

-ÖZEL İHTİSAS VE ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI-

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacak, gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilecek.

Güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayan Müsteşarlığın, terörle mücadele alanında; politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını izlemek, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar arasında koordinasyonu temin etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak, uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek, inceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmak görevleri bulunuyor.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının en üst amiri olan Müsteşar, görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden İçişleri Bakanına karşı sorumlu olacak ve bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı görevlendirilecek.

İlgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulacak, bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecek.

Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma  Genel  Komutanlığı,  Emniyet Genel  Müdürlüğü ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı tarafından Müsteşarlığa verilecek, bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler de ilgili birimlerle paylaşılacak.

-DANIŞMA BİRİMLERİ-

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına bağlı olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Müsteşarlık Müşavirliği de danışma birimleri olarak oluşturulacak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Müsteşarlığın orta ve uzun vadeli kurumsal strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapacak, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişim için önerilerde bulunacak ve Müsteşarlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlayarak, Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izleyerek, değerlendirecek.

Hukuk Müşavirliği de terörle mücadele mevzuatını ve uygulamasını değerlendirmek, günün şartlarına göre geliştirmek, güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası mevzuatı takip etmek gibi görevleri yürütecek.

Müsteşarlıkta, terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslarına bağlı olmaksızın, İçişleri Bakanının onayıyla en çok 10 ''müsteşarlık müşaviri'' unvanıyla sözleşmeli personel çalışabilecek.

-MÜSTEŞARLIĞA YAPILACAK ATAMALAR-

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında çalışacak daire başkanları ve birinci hukuk müşaviri İçişleri Bakanı tarafından, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri dışında kalan diğer personel ise Müsteşar tarafından atanacak.

Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve İçişleri Bakanı onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılacak.

Sözleşmeli çalışanlar hariç, Müsteşarlıkta geçici olarak görev yapanlara, 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre tazminat ödenecek.

-PERSONEL ÜCRETLERİ-

Müsteşarlıkta müsteşar, müsteşar yardımcısı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, hukuk müşaviri, uzman, çözümleyici, programcı, mütercim, istatistikçi, mühendis, sosyolog, psikolog, antropolog ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın tam gün veya kısmi gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Bunlara ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine İçişleri Bakanı onayı ile belirlenecek. Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırmaya ilişkin esaslar ve ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine İçişleri Bakanı onayı ile tespit edilecek, sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanacak.

Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılacak. Bu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi üzerine İçişleri Bakanı onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi de ödenebilecek.

Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemleri Müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenecek, Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin disiplin ve sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümleri dikkate alınarak yine yönetmelikte düzenlenecek.

Müsteşarlık, bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışacak, bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilecek.

-MÜSTEŞARLIK BÜTÇESİ-

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi genel bütçeli bir idare olacak. Bu Kanun kapsamında yürütülen ve gizlilik ihtiva eden işler için Müsteşarlık bütçesine 5018 sayılı Kanunun 24. maddesi esaslarına göre örtülü ödenek konulacak.

Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulacak. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 81 atama yapılacak.    

İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı yönetmelikler kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek.

Müsteşarlığın 2010 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre karşılanacak.

YAZDIR
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde
Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı