'Torba Teklif' Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair ''torba teklif'', bazı değişikliklerle kabul edildi. Teklife göre 40 bin öğretmen, 30 bin polis kadro ihdas edildi.

'Torba Teklif' Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
'Torba Teklif' Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
GİRİŞ 21.06.2012 20:04 GÜNCELLEME 21.06.2012 22:02

Teklife göre, 1999 yılındaki Marmara depreminde ağır hasar gören iş yerleri karşılığında kendilerine teslim edilen iş yerlerini son 2 yıl içinde kullanmayanlardan, borç taksitlerini 3 kez üst üste ödemeyenlerin hak sahipliği, İl İdare Kurulu kararıyla düşürülecek. Hak sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmayacak. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar ödenen tutar faiziyle birlikte hak sahibine geri ödenecek.

Verilen bir önergeyle, seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezalarının adli para cezasına dönüştürülmesine ilişkin hüküm tekliften çıkarıldı.

Seçimlerle ilgili dava açma süresi olarak öngörülen 2 yıllık süre, 6 ay olarak değiştirilecek.

YURT-KUR Yönetim Kurulu'na, yurt ihtiyacını karşılamak üzere verilen 5 yıla kadar kiralama yapma yetkisi, 12 yıla çıkarılacak.

-TÜBİTAK'ın görevleri-

Teklifle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) görevleri yeniden belirleniyor.

Kurum; kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarma merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve desteklemek, yurtdışı irtibat büroları kurmak, destek programları oluşturmak, işbirliği ağları ve kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve desteklemek gibi görevleri yapacak. Ayrıca ödül, burs ve teşvik ikramiyesi verecek, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminat alınmaksızın hibe ve kredi olarak sermaye desteği sağlayabilecek, ön ödemede bulunacak.

TÜBİTAK Başkanı'nın görev süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan başkan için de uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ''Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliği'' kadroları eklenirken, bu kadrolar istisnai memur kadrosuna dönüştürülüyor.

Teklifle, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla, 2012 yılında Yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları, YÖK Genel Kurulu'nun aldığı karar uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacak.

Verilen önergeyle, teklifin, sürücü belgesi alınmasındaki eğitim şartı maddesinde, 8 yıllık temel eğitimin kaldırılması nedeniyle değişikliğe gidildi. Buna göre, sürücü belgesi alacaklarda, 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartı yerine, en az ilkokul düzeyinde eğitim alma şartı aranacak.

-Yardımlar haczedilemeyecek-

Sivil havacılık alanında iç hukukta kanunlarda aynı konuda farklı hükümler olması durumunda, uluslararası sözleşme ve protokol hükümleri uygulanacak.

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanlar veya bu kuruluşlardan aylık alanlardan fakir ve muhtaç durumda bulunanların hane içindeki kişi başına düşen geliri, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin üçte birinden az ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımı alabilecek. Afetlerden zarar görenler ile şehit yakınları ve gaziler de bu yardımlardan yararlanabilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan yardımlar, geri ödemeye tabi proje destekleri ile yaşlılık ve özürlülük yardımları kişinin muvafakati olsa bile haczedilemeyecek.

TBMM Başkanlığı'nca milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından resmi kimlik olarak kabul edilecek.

-Elektrik dağıtım şirketleri-

Teklifle, özelleştirme sonrası elektrik dağıtım şirketlerinin sayısının artmasından kaynaklanan bu şirketlerin yatırım ve işletme faaliyetleri açısından denetlenmesindeki boşluğun giderilmesi, sokak ve caddelerin aydınlatma bedellerinin ödenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yapılacak. Bakanlık bu denetimi, yetkilendireceği kamu kurum ve kuruluşları ile denetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda düzenlenecek denetim raporları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilecek; denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanacak.

Teklifle, yatırımların gerçekleştirilmesi aşamasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılması nedeniyle taahhüt edilen yatırımları ve istihdamı tam olarak gerçekleştiremeyen yatırımcıların kredi imkanlarından yararlanarak yatırımlarını tamamlamalarına imkan sağlanması ve bu konuda idareler ile yatırımcılar arasında uygulamada ortaya çıkan hukuki ihtilafların giderilmesi amacıyla da düzenleme yapıldı.

Yatırımcılara bedelsiz olarak devredilen ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle devir işlemi iptal edilerek tapuda eski maliki idare adına tescil edilen ancak davası devam eden ve idarece herhangi bir tasarrufta bulunulmamış taşınmazlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Yatırımcılara bedelsiz olarak verilen ve uzatılan ön izin süreleri ile 49 yıl süreli tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerindeki yatırımı tamamlama süreleri; yükümlülüklerin yatırımcının kusuru dışında kamudan kaynaklanması halinde, öngörülen sürelerin bitim tarihinden itibaren 3 yıla kadar ilave süre verilmek suretiyle uzatılabilecek.

ÖSYM'nin kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamuİhale Kanunu'ndan muaf tutulacak.

-40 bin öğretmen, 30 bin polis-

Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 40 bin öğretmen kadrosuna, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki sınırlamalara tabi olmadan 2012 yılı içinde atama yapılabilecek.

Teklifle, Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 bin öğretmen, 950 Şube Müdürü kadrosu; ÖSYM Başkanlığı'na 5 Başkanlık Müşavirliği ve 2 adet Daire Başkanlığı; YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne 5 Genel Müdürlük Müşaviri kadrosu ekleniyor.

Verilen önergelerin kabul edilmesiyle; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 149, taşra teşkilatına 8, yurtdışı teşkilatına 10 olmak üzere toplam 167; Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 başkanlık müşaviri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis memuru alımı için 30 bin, ÖSYM Başkanlığı'na 7, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 5 müşavir, Yüzüncü Yıl Üniversitesine 300 kadro ihdas edilecek.

 Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam ve programına alınarak yüzde 80 oranındaki hissenin satışı ile birlikte özelleştirilecek. Böylece, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün BOTAŞ'a ve Hazine'ye olan borçlarının bir an önce ödenmesi amaçlanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, Kamu İhale Kurumu'nda 3 olan başkan yardımcılığı sayısı 4'e çıkarılıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamına giren üretim tesislerinin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetim EPDK tarafından yapılacak veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK'nın yetkilendireceği denetim şirketlerinden hizmet satın alınabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, Adalet Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, kişilerle ilgili olarak adli sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yapabilecek. Gerçek kişiler kendileriyle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak sorgulayabilecek, sonucu, fiziki veya elektronik ortamda ilgilisine verebilecek.

Kişiler tarafından talep edilen adli sicil ve arşiv kayıtlarından ücret alınmayacak.

Teklifle, resmi burslu olarak yurtdışına gönderilen öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamalarından sonra Türkiye'ye geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla da düzenleme yapılıyor.

Verilen önergeyle, milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara, görevi sona erdiği halde malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmayanların emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının 4 yıl süreyle TBMM bütçesinden karşılanmasındaki 60 gün içinde kuruma başvurma süresini geçirenlere, ikinci kez 60 gün içinde başvurma hakkı tanındı.

Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği sağlanabilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve faiziyle tahsil edilecek. Bu durumun tekrarı halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri kadrolarına atanabilmek için ''En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az beş yıllık iş tecrübesine sahip bulunmak'' şartı aranmayacak.

-Sayıştay Kanunu'na eklenen fıkralar-

Teklif ile Sayıştay Kanunu'na da bazı fıkralar eklenerek, denetimin yürütülmesi ve kamu zararının tespitinde uyulması gereken konular belirleniyor.

Buna göre, düzenlilik denetimi; kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılacak.

Söz konusu hesap ve işlemler dışında kalan diğer işlem ve faaliyetler düzenlilik denetimi kapsamında değerlendirilemeyecek. Yapılan düzenlilik denetiminin kapsamına ilişkin denetlenen kamu idaresi ile ortaya çıkan görüş farklılıklarının nasıl giderileceği hususu yönetmelikle düzenlenecek.

Denetim raporlarında, kamu idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemeyecek.

Yapılan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşlere aykırı denetim, rapor olarak düzenlenmeyecek. Ancak bu düzenlemelerin ilgili kanunlara aykırı olduğu kanaatine varılır ve bu hususa Başkanlık tarafından da iştirak edilirse düzenlenen rapor Başkanlıkça ilgili mercilere gönderilecek.

İlgili kamu idaresinin Sayıştay görüşüne katılması halinde, ilgili düzenleme veya görüş usulüne uygun olarak düzeltilecek. İlgili kamu idaresinin Sayıştay görüşüne katılmaması halinde, Sayıştay tarafından görevlendirilecek üç uzman denetçi ile ilgili kamu idaresi tarafından görevlendirilecek iki üyeden oluşacak komisyon tarafından düzenlenecek rapora göre işlem yapılacak.

-ÖSYM şirket kuracak-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nda (ÖSYM) 2 olan başkan yardımcısı sayısı 3'e, 7 olan yönetim kurulu üye sayısı 8'e çıkarılıyor.

ÖSYM Yönetim Kurulu, Başkanlığın sınav faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını sağlamak üzere şirket kurulmasını veya kurulu şirketlere iştirak edilebilmesini Bakanlar Kurulu'na teklif edebilecek.

ÖSYM'de ''Dış İlişkiler ve İş Geliştirme'' ile ''Sınav Görevlileri Yönetimi'' adlı iki daire başkanlığı kuruluyor.

Başkan ve başkan yardımcıları bu Kanun uyarınca kurulan şirket organlarında alınan görevler hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli iş yapamayacak.

Soru hazırlama, denetleme ve değerlendirme konularında ihtisaslaşmış doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri, soru hazırlama ve denetleme hizmetlerinde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı 10'u geçemeyecek.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl yerine altı ay, cevap kağıtları ise iki yıl yerine bir yıl sonra imha edilecek.

Soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesi ve esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılarak güvenlik sağlanacak.

-Yeni maddeler eklendi-

Teklife, AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergelerle yeni maddeler eklendi.

Buna göre, kamuda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmeleri durumunda refaketçilerinin konuklama giderleri karşılanacak.

TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri için öngörülen taşıt sayısı 50'den 60'a çıkarılacak.

Linyit sahaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca özelleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapıların yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan ve umuma açık hizmet veren yapıların özürlülerin erişebileceği şekilde inşa edilmesindeki 7 yıllık süre 8 yıla çıkarılıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt dışında da teşkilatlanabilecek.

-''Başkent Doğalgaz'ın BOTAŞ'a ve Hazine'ye 700 milyon dolar borcu var''-

Kabul edilen başka bir önergeye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ortaklıklarına ait Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin sermayesinde bulunan yüzde 20 oranındaki hisse de özelleştirme kapsam ve programına alınarak, yüzde 80 oranındaki hissenin satışı ile birlikte özelleştirilecek. Böylece, potansiyel yatırımcıların bu özelleştirmeye olan ilgilerinin artması ve özelleştirmeden daha fazla gelir sağlanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü'nün BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Hazine'ye olan borçlarının bir an önce ödenmesi amaçlanıyor.

Konu hakkında bilgi veren Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Başkent Doğalgaz'ın BOTAŞ'a ve Hazine'ye 700 milyon dolar borcu olduğunu söyledi. Özelleştirmeden elde edilecek gelirle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun ödenmesinin amaçlandığını belirten Aksu, ''Düzenlemeyle Başkent Doğalğaz'ın yüzde 100'ünü özelleştirmiş olacağız'' dedi.

Bakıma muhtaç özürlüye evde bakım hizmete veren kişi, gelirinin artması halinde, en geç 3 ay içinde bu değişikliği il müdürlüğüne bildirmek zorunda olacak. Gelir değişikliğinin bu tarihten sonra bildirilmesi ya da il müdürlüğünün bu durumu tespit etmesi halinde yapılan ödemeler durdurulacak. Yersiz olarak ödenen tutarlar ise yasal faiziyle tahsil edilecek.

-Medya hizmet sağlayıcıları gelirlerini beyan edecek-

Askeri okullarda veya Silahlı Kuvvetler adına üniversitede okuyanlar, emniyet teşkilatında görevlendirilmek üzere eğitim görenlerden öğrencilikle ilişiği kesilenler ile devlet hesabına öğrenimi tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerden borçlu hale gelenlerden, borcunu ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borçları ortadan kalkacak. Borçlunun kendisi, mirasçıları veya kefilleri hakkında başlamış olan borç takibine son verilecek.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılmayacak.

Medya hizmet sağlayıcıları elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, o dönemde gelir elde etmemişlerse bile beyan edecek. Medya hizmet sağlayıcıları ile ticari iletişim gelirinin elde edilmesine aracılık yapanlar, yasal defter kayıtlarını, RTÜK payının hesaplanmasına esas teşkil eden ticari iletişim gelirlerinin doğru tespit edilmesini sağlayacak şekilde düzenleyecek.

Süresi geçtiği halde beyannameyi vermeyen hizmet sağlayıcı kuruluşa, 5 bin TL, bilgi verme ve ibraz yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyen veya eksik getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile ticari iletişim gelirinin eled edilmesine aracılık yapanlara 10 bin TL idari para cezası verilecek. Bu cezalar radyolar için yarı oranında uygulanacak.

-''Hükümette herhangi bir çatlama yoktur''-

CHP ve MHP, teklifle 34 yasada değişiklik yapıldığını ve bunun da doğru olmadığını ifade ederek, teklife karşı çıktı. CHP ve MHP'li milletvekilleri, her madde üzerinde maddenin tekliften çıkartılması ya da değiştirilmesi yönünde önerge verdi, ancak önergeler kabul edilmedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, görüşmeler sırasında, ''Hükümeti kuran koalisyonda bir çatlak olduğu belirtiliyor. Sayıştay temsilcisinin buraya gelmemesi, cemaat-hükümet ayrışmasının bir sonucu mudur?'' diye sordu.

Komisyonda Hükümeti temsilen bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hükümeti kuran bir koalisyon olmadığını ifade ederek, ''Hükümeti, AK Parti'yi kuran milletin vicdanıdır. Tabii ki fikir zenginlikleri, farklı bakış açıları olabilir. Her partinin içinde bu zenginlikler vardır ama herhangi bir çatlama yoktur, çok şükür. Hep beraber, her zamankinden daha da kenetlenmiş durumdayız'' dedi.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor
İşte CHP'nin yaptırdığı anketlerde çıkan isim!