Ayetel Kürsi ezberle ve dinle: Ayetel Kürsi okunuşu - anlamı & fazileti... - YAZDIR

Alemlerin Rabb-i olan Allah-u Teala'nın yüceliğini ve benzersiz özelliklerini en güzel biçimde anlatan ve hiçbir yaratılmışta bulunmayan niteliklere sahip olduğunu vurgulayan Diyanet Ayet-el Kürsi Arapça okunuşunu size özel hazırladık. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin içinde yer alan ve eda edilen ibadetlerin akabinde anlamını idrak ederek ve düzenli biçimde okuyan Müslümanların Cenab-ı Hakk'ın cennetine nail olmakla müjdelendiği Ayet-el Kürsi Türkçe anlamı ve faziletini öğrenebilirsiniz.

  • GİRİŞ22.11.2019 11:44
  • GÜNCELLEME22.11.2019 11:45

Allah-u Teala'nın kelamının yer aldığı Kuran-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin 255.(iki yüz elli beş) ayet-i kerimesi olan Ayet-el Kürsi, içerisinde hem yerin hem de göğün yaratıcısıyla ilgili içerisinde derin anlamlar barındıran fazileti bir hayli yüksek sure olma özelliği göstermektedir. Hastalıktan kurtulup şifa ve sağlık bulmak, her türlü nazardan ve kem gözlerden korunmak, dünyevi ve uhrevi hacetlerinin yerine gelmesini isteyen kişiler için fayda gösteren mukaddes bir suredir. Tüm insanlığı örnek tutum ve davranışlarıyla ışık tutup aydınlatan ve İslamiyetin en güzel temsilcisi Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in de ''Ayetlerin Efendisi'' şeklinde nitelendirdiği Ayet-el Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Cenab-ı Hakk'ın benzersiz özellikler taşıdığını ifade eden isimlerinin de içerisinde yer aldığı gerek dua ibadetiyle beraber veya namaz esnasında - sonrasında gerekse tesbih çekmeye başlamadan evvel ya da çekilmesinin ardından da okunabilen Ayet-el Kürsi'nin faziletleri, anlamı ve meali...

Ayet-el Kürsi'de, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın kudretinin ve yüceliğinin özellikle altı çizilerek sayısız özellikleriyle hiçbir yaratılmışa benzemediği için biricik olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda kainatı yaratarak baştan aşağı donatan kişinin ve şimdiye kadar geçmiş ve gelecek her şeyin sahibinin yalnızca kendisi olduğu belirtilerek tek olduğu belirtilmektedir. Yine hüküm sahinin de Cenab-ı Hakk'ın olduğu ve her şeyin onun izni keremiyle gerçekleştiği de ifade edilmektedir.

AYETEL KÜRSİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AYET-EL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ...

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim…

*Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

*Lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

*Ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

*Velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

*Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Amin...

ayetel kürsi arapça okunuşu ve meali

AYET-EL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU, ANLAMI VE MEALİ...

*Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır.

*Diridir, kayyumdur.

*Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.

*Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur.

*İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?

*O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.

*Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

*Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.

*O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez.

*O, yücedir, büyüktür.

ayetel kürsi türkçe okunuşu anlamı meali

AYET-EL KÜRSİ NEDEN İNDİRİLDİ?

Müşrikler, tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor, Allah Teâlâ’ya inandıklarını söylemekle birlikte, O’nun ulûhiyetine ait sıfatlarını inkâr ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok âyet-i kerîme nâzil olmuşsa da Âyetü’l-Kürsî, Medine döneminin ilk yıllarında, Allah Teâlâ’ya inanç konusundaki doğru itikadı âdeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke’de inmiş olan tevhid âyetlerinin ortak mânâsını özetlemek üzere indirildi. (el-Mürşidî, vr:27/A)

ayetel kürsi neden indirildi

AYET-EL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de Ayetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir.

Peygamber Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır dilediğinden içeri girer. ALLAH okuyana; şükredenlerin kalblerini sıddıkların amellerini ALLAH’a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

“Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)

Gece ve gündüz 1000 defa Ayetel Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı acılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. İstek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah S.A.V. Efendimizi rüyasında görme şerefine erer.

"Kim sabah çıkınca Âyetü'l-kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."

Âyetü’l-Kürsî’nin, yola çıkılmadan önce okunması gereken ve kişinin yolculuğu boyunca manevî koruma altında muhafazasını sağlayacak bir âyet-i kerîme olduğu belirtilmiştir: “Eserlerde (rivayetlerde) vârid olmuştur ki, bir kimse yola çıkmazdan önce Âyetü’1-Kürsiyi okursa, evine dönünceye kadar başına hiç, bir belâ gelmez.” (Buhârî, “Hac”, 1)

“Kim ki sabahladığı zaman ‘Hâ Mîm’ (el-Mü’min) Sûresi’nin üçüncü (dönüş Allah’ındır) âyetine kadar ve Âyetü’l-Kürsî’yi okursa onların ikisinin yüzü suyu hürmetine akşamlayıncaya kadar korunur. Onların ikisini akşamlandığında okursa, onların yüzü suyu hürmetine sabahlanıncaya kadar korunur.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayet-el kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlilin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.

Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerîfinde Âyetü’l-Kürsî’nin sıkıntıları kaldıracağı hakikatini şöyle ifade buyurmuştur: “Kim sıkıntılı anında Âyetü’l-Kürsî’yi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa Yüce Allah o kişiye yardımcı olur.”

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa o kabir nurla dolar kabir genişler ve ölünün derecesi mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

ayetel kürsi faziletleri

AYETEL KÜRSİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sen niçin Ayete’l-Kürsi okumuyorsun? O, herhangi bir yemek veya katığın bereketini çoğaltır. Namazların arkasından okuyana şükredenlerin kalbi gibi bir kalp, sıddıkların ameli gibi amel, peygamberlerin sevabı gibi sevap ihsan eder, rahmetini üzerine yayar, doğrudan cennete girmesine ancak ölüm engel olur.

Ayet’el-Kürsî’de 34 Esma-i İlahi vardır. 17’si açık olarak, 17’si de kapalı olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda 17 “mim” harfi, 17 de “vav” harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayete’l-Kürsi’de mevcuttur. Bu yüzden Ayet’el-Kürsî ile dua edilirse kabul edilir.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)’a şöyle buyurdu: “Kuran’da en büyük ayet, Ayete’l-Kürsi’dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.

Ayet’el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)’a şöyle buyurdu: “Kuran’da en büyük ayet, Ayete’l-Kürsi’dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı.