Ankara

Turizm yatırımları için yeni imkan

13:20 04 Mayıs 2018
Turizm yatırımları için yeni imkan

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığının Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik hususları, Maliye, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları tarafından müştereken oluşturuldu.

Yönetmelikte, kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dahil turizm yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcı ve işletmecilere verilen kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin esaslar yer aldı.

Düzenlemeyle milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla 29 yıla kadar yapılan kira sözleşmelerinin ise 29 yıla ya da irtifak hakkına dönüştürerek 49 yıla uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Buna göre, yatırımcıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan turizm belgesine sahip olması gerekirken, adına kiralama yapılan yatırımcı ve işletmeciler ile turizm amaçlı kıyı tesisi yatırımcı ve işletmecileri için turizm belgesi şartı aranmayacak.

Yatırımcılar, süre uzatımı ya da sözleşme değişikliğinden faydalanmak için kesin tahsisi yapan ve irtifak hakkını tesis eden bakanlığa 5 Aralık 2018'e kadar başvuracak.

Ayrıca, kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için aynı süre içinde Maliye Bakanlığına satın alma başvurusunda da bulunulacak. Başvuru, ilgili idare tarafından en geç 3 ay içinde değerlendirilecek.

Yatırımcıyla sözleşme uzatımı yapılacaksa, tahsislerde, 49 yıla olan farkı kadar süre, kiralamalarda 29 yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre, uzatılacak süre olarak tespit edilecek.

- Sözleşme değiştirilebilecek

Yatırımcının sözleşme değişiklik talepleri de idareler tarafından değerlendirilecek. Bu taleplerde, orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar hariç kamu taşınmazları üzerine bağımsız ve sürekli nitelikli olarak tescil edilen hak üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilebilecek. Bu durumda tesisin kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu edilen kısmının son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden işlemin yapılacağı yıl itibariyle belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin yüzde 10'u tutarında ilave yararlanma bedeli alınacak.

- Yararlanma bedeli hesaplanacak

Süre uzatımı yapılması nedeniyle mevcut sözleşme hükümleri uyarınca tahsil edilen bedelden ayrı ve buna ek olarak idarece bir defaya mahsus olmak üzere yararlanma bedeli de alınacak. Yararlanma bedeli, turizm belgesine esas son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden cari yıl için belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin turizm tesisleri için peşin ödeme halinde binde dördü, taksitle ödeme halinde ise binde beşi, termal ve kış turizmi amaçlı turizm tesisleri için ise bu oranların yarısı ile uzatılan sürenin çarpımı suretiyle hesaplanacak.

Milli park ve tabiat parklarında yapılan konaklama amaçlı kiralamaların irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle 49 yıla uzatılmasında ise yararlanma bedeli, turizm tesisleri için belirlenen oranın yüzde 25 fazlası üzerinden hesaplanacak.

Turizm amaçlı kıyı tesislerinde yararlanma bedeli ve uzatılan süre için sözleşme bedeli, tesisin bulunduğu yer, kapasitesi, sunduğu hizmet çeşitliliği, fiziksel konumu, yüzölçümü, geri saha ve kullanım durumu, toplam yatırım maliyeti, mevcut sözleşme bedeli, getirebileceği gelir miktarı ile günün emsal ve rayiçleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecek.

Uzatılacak sürenin başlangıç yılı bedeli, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında her yıl güncellenecek. Uzatılan süre için taşınmazların üzerinde yer alan tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılattan yüzde 1 pay alınacak.

Yararlanma bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme, biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle ve birer yıllık dilimler halinde, taksitlere kanuni faiz uygulanarak yapılacak.

- Satış şartları

Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan, orman vasıflı taşınmazlar ile kıyıda kalan yerler hariç olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile taşınmazın hukuki ve fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanlardan idarece uygun görülenler, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek.

Satış bedeli, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden tespit edilecek. Satış bedeli, peşin veya en az yüzde 30'u peşin, kalanı beş yılda, on taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.