Ankara

Hayırseverlere KDV istisnasının şartları belli oldu

14:24 06 Temmuz 2018
Hayırseverlere KDV istisnasının şartları belli oldu

Bağışlanmak üzere yaptırılan okul, sağlık tesisi ve ibadethane gibi tesislerin inşası dolayısıyla yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna olacak.

Maliye Bakanlığının, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce yasal düzenlemeleri yapılan KDV uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ ile konfeksiyon kırpıntıları, teslimi sırasında KDV'den istisna tutulan atıklara dahil edildi.

Duty Free olarak bilinen gümrük satış mağazalarında satılmak üzere yapılan teslimler de KDV'den istisna olacak. Bu mağazalarda satılmak üzere üretilen mallar için ödenen KDV tutarları ise bu mağazalara satış yapanlar tarafından iade alınacak.

Karşılıklılık esasına göre uluslararası taşımacıların KDV iadesini alacağı ödemeler arasına otoyol geçiş ücretleri de eklendi. Buna göre, Türkiye'ye gelen yabancı taşımacılar ödedikleri geçiş ücretlerine ilişkin KDV iadesi alabilecek. Türk taşımacılar da bu uygulamadan yurt dışında yararlanacak.

- İstisna belgesi alınacak

Tebliğde, hayırseverler için getirilen KDV istisnasının detayları da yer aldı. Düzenleme kapsamında, okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethane, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları yaptırılarak bağışlanması halinde KDV istisnasından yararlanılacak.

Hayırseverlerin uygulamadan yararlanmak için ilgili tesisin inşaatını yaptırarak, bedelsiz olarak ilgili kamu kurumuna devretmesi gerekecek. Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmeyecek.

Hayırsever tarafından söz konusu tesisin belirli bir kısmı da inşa edilebilecek. Bu kapsamda, bağışta bulunulan kısımla ilgili teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecek.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere inşa edilecek tesislere ilişkin ilgili idare ile bağışta bulunacaklar arasında bağış protokolü düzenlenecek. Söz konusu protokolde, bağışlanmak üzere inşa edilecek tesisin maliyeti, teknik özellikleri, inşa edileceği alan gibi bilgilere yer verilecek.

Bağışçılar, bağışlayacakları tesise ilişkin uygulama projesini hazırlayarak inşaat ruhsatını alacak. Bağışlanacak tesisin ilgili idare ve kuruluşa ait bir taşınmaz üzerinde inşa edilmesi halinde tesise ilişkin uygulama projesi ve inşaat ruhsatı ilgili idare ve kuruluş tarafından alınacak. Bağışta bulunacaklar uygulama projesi ve inşaat ruhsatına uygun olarak hazırlayacakları istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesini ilgili idare ve kuruluşun onayına sunacak.

Bağışçılar, ilgili idare ve kuruluş tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra ilgili idare veya kuruluşla imzalanmış bağış protokolü ve inşaat ruhsatının bir örneğiyle birlikte, vergi dairelerinden istisna belgesi alacak. Alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında bağış yapacaklar tarafından satıcılara verilecek ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilecek.

Bağış yapılan binanın müteahhit aracılığıyla yaptırılması halinde, bağışçılar tarafından hak ediş bedelleri için KDV ödenmeyecek.

Hayırseverler, talep etmeleri halinde, tesisin inşasına ilişkin mal ve hizmetleri KDV ödeyerek alabilecek. Bu durumda ödediği KDV'leri, faturaları ibraz ederek iadesini talep edebilecek.

Uygulama kapsamındaki muafiyetten, gerçek ve tüzel kişiler (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, kooperatif, dernek, vakıf ve benzerleri dahil) faydalanacak.

- İkinci el araç ve taşınmaz ticaretine kolaylık

Tebliğde ikinci el araç ve taşınmaz ticaretiyle uğraşanlara getirilen KDV kolaylığının detayları da yer aldı. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan alınarak satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. Düzenleme uyarınca, satıcı tarafından ödenecek KDV, alış ve satış bedeli arasında oluşan kar üzerinden hesaplanacak.

KDV'deki bu uygulama için araç veya taşınmazın basit tadil, bakım ve onarım işlemleri dışında vasfında esaslı değişiklik yapılmaması gerekecek.

Tebliğde ihracat işleminde, ihraç edilen malın alımına ilişkin ortaya çıkan kur farkları üzerinden ödenen KDV'lerin iadesine ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Buna göre, ihraç edilen malın alımına ilişkin oluşan kur farkına ait faturanın, o ihracata ilişkin iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili KDV, sonraki aylarda alınabilecek.

Adi ortaklıkların limited şirkete dönüşmesi sürecinin vergisiz olarak yapılmasına ilişkin düzenleme de tebliğde yer aldı.

Tebliğ ile Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin KDV'den istisna olmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Tebliğin ihracatçılara ilişkin hükmü bugünden, diğer maddeleri 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

YORUMLAR

ETİKETLER
Haber7.com Yerel Haberler bölümünde yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haber kaynağı olan ajanslardır.