“Allah” ismi yerine “Tanrı” ismini kullanmak caiz midir?

“Allah ismi yerine ‘Tanrı’ kelimesini kullanmak doğru mudur?” sorusu din üzerine yapılan sohbetlerde sık sık dillendirilir. Genellikle “Allah” ifadesinden çok Türkçe kökenli “Tanrı” kelimesi bu tartışmalardan olumsuz etkilenir. Peki Allah ismi yerine tanrı demek günah mıdır?

“Allah” ismi yerine “Tanrı” ismini kullanmak caiz midir?
GİRİŞ 22.03.2023 14:02 GÜNCELLEME 22.03.2023 14:02

Allah ismi özel isimdir. Kur’an’da besmelelerle birlikte 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir. “Tanrı” kelimesi ise, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. Peki Allah yerine tanrı demek caiz mi? Allah kelimesinin yabancı dillerde karşılığı var mıdır?

‘’ALLAH’’ İSMİ YERİNE ‘’TANRI’’ DEMEK CAİZ Mİ?

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. 

Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esmâ-i hüsnâ” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı “Tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz. (Din İşleri Yüksek Kurulu)

“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i hassıdır/özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir.

İhlas suresinde yer alan,

  • “De ki: O Allah’tır, birdir.” mealindeki ayet, Allah’ın kendine bu ismi taktığını açıkça beyan etmiştir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

  • (Allah ancak bir tek ilahtır.) [Nisa 171]

  • (Ben Allah’ım, benden başka ilah yoktur.) [Taha 14]

  • (Mevlanız Allah’tır.) [Âl-i İmran 150]

  • (De ki: “İster Allah, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur.”) [İsra 110]

  • (En güzel isimler Allah’ındır, O’na o isimlerle dua edin, O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.) [Araf 180]

ALLAH NEREDEDİR?

Bir yerde, bir mekânda bulunmak yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah, yaratılmış bir varlık değil, Yaratıcı’dır. O hâlde O’na bir yer yahut bir mekân nispet etmek doğru değildir. Allah, varlık âlemini var eden, onların varlığını ve hükümranlığını elinde bulundurandır (Mülk, 67/1). Göklerin ve yerin mülkü O’nundur (Zümer, 39/44). Göklerde ve yerde ne varsa O’na aittir (Yunus, 10/66).

Dolayısıyla Allah’ı, yaratıp idare ettiği ve sahibi olduğu âlemde bir yere izafe etmek sağlıklı bir yaklaşım olamaz. Bazı Selefî âlimlerin “Allah arşı istiva etmiştir.” (Taha, 20/5, Hadid, 57/4) ve “Göktekinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz!” (Mülk, 67/16) gibi âyetlerden yola çıkarak Allah’ın gökte olduğu şeklindeki yorumları, çoğunluğa mensup âlimlerce doğru bulunmamıştır. Zira bu ve benzeri âyet ve hadisler mecazî anlatımlar olup Allah’ın yüceliğine işaret etmektedir.

Diğer taraftan güneşin ışığıyla her yerde bulunması gibi Allah da tecelli eden isim ve sıfatlarıyla her yerdedir. Zâtına gelince O bütün idrak ve tasavvurlarımızın ötesindedir. Bize düşen iman ve amellerimizle O’na yönelip ibadet görevimizi yerine getirmeye çalışmaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL