İstanbul 2.Bölge Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı

GİRİŞ 03.04.2024 00:02
31 AYLIK PACS VE TELERADYOLOJİ SİSTEMİ HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


31 Aylık PACS ve Teleradyoloji Sistemi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/430311

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri 34752 İçerenköy Ataşehi·R/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 216 758 78 78 - 7730 - 216 578 78 93
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 31 Aylık PACS ve Teleradyoloji Sistemi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Aylık PACS ve Teleradyoloji Sistemi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Bağlı Çekmeköy Devlet Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi) 2. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 3. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Beykoz Devlet Hastanesi 11. Üsküdar Devlet Hastanesi 12. Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 13. Şile Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2026
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Toplantı Salonu E5 Karayolu Üzeri İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, KAMU BİLİŞİM YETKİ BELGESİ ve YAZILIM YETKİ BELGESİ'ne sahip olmalıdır. Bu bilgileri istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda bu belgeleri idareye sunacaktır.

4.1.2. 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
RBS ve PACS sistemleri verilerinin, yeni alınacak RBS ve/veya PACS sistemlerine aktarılması beyanı İstekliler, sağlık tesislerinin ileride RBS ve PACS sistemlerini değiştirmesi durumunda, teklif ettiği RBS ve PACS sistemleri verilerinin, yeni alınacak RBS ve/veya PACS sistemlerine aktarılması için gerekli desteği vereceğini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir
PACS yazılımının KTS kaydı Teklif edilen PACS yazılımının KTS kaydı bulunmalıdır. İstekliler ilgili bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda bu belgeleri idareye sunacaktır
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi İstekliler; teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek teknik şartname maddelerini sırasına göre tek tek cevap vererek Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda bu belgeleri idareye sunacaktır. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olacaktır.
Teknik Doküman ve Kataloglar Kurulacak cihazların ve çalışılacak tetkiklerin teknik bilgilerini içeren katalogların ve prospektüslerini, hangi prensiple çalıştığını ve üretici firma isimleri açık olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecek. Bu bilgilere ait doküman veya Compaq Disk (CD) vb. dijital ortam araçları ile ihale komisyonunun yazılı talebi doğrultusunda idareye sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü HBYS ve/veya Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri ve/veya PACS ve/veya Teletıp ve/veya Teleradyoloji Karar Destek Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın no : ILN02012795

#ilangovtr