İstanbul 11. Aile Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:06
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
 

ESAS NO : 2022/48 Esas
DAVALI : CAN ÖZ Sultan Selim Mah. Gümüşhane Cad. Bina No:44 D:5 Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı CAN ÖZ'ün bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile tahkikat ve sözlü duruşma aşamasına gelindiğinden davalı CAN ÖZ'ü tahkikat ve sözlü duruşma gününün HMK 186 maddesi uyarınca meşruhatlı olarak ilalen tebliğine karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde , geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda hüküm verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
ADLİYEMİZ BÜNYESİNDEKİ SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOG EŞLİĞİNDE SUNULAN SOSYAL İNCELEME RAPORUNDA ÖZETLE ;"Yapılan Görüşmelerde; müşterek çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşıtlarıyla uyumlu olduğu, Türkçe dilinde kendilerini ifade edebildikleri, görüşme sürecinde iletişime açık oldukları, göz teması kurabildikleri, davacı anneye ve mevcut yaşantılarına yönelik herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedikleri gözlenmiştir. Davacının anlatımlarında tarafların 2017 yılından itibaren fiili olarak ayrı oldukları, müşterek çocukların ortak konutta davacı anne ile yaşantılarını sürdürdükleri, ayrılık süreci itibariyle müşterek çocuklar ve davalının ilk defa 2023 yılı Temmuz ayında yüz yüze görüştükleri, davalının çocuklar adına herhangi bir maddi desteğinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Müşterek çocukların doğumlarından itibaren birincil bakım veren ebeveynin ve hayatlarında aktif rol alan ebeveynin davacı anneleri olduğu, davacı annenin çocukların bakım ve sorumluluğunu üstlenme konusunda motivasyonunun bulunduğu,fiili ayrılıkla birlikte davacının müşterek çocukların yaşam düzenlerini organize edebildiği ve evlilik birliği sırasında var olan düzeni devam ettirebildiği, müşterek çocukların da mevcut yaşam düzenlerine yönelik herhangi bir olumsuzluktan bahsetmediği gözlenmiştir. Davalı Can Bey'in görüşmeye katılmaması nedeniyle velayet konusundaki düşünceleri öğrenilememekle elde edilen verilerin velayet konusunda önemli noktalar olduğu düşünülmektedir. Mevcut durum hakkında edinilen bilgi, tespit ve gözlemleri içeren sosyal inceleme raporu mahkemeniz takdirlerine arz olunur." Şeklinde rapor düzenlendiği,

HMK 186 maddesi gereğince SÖZLÜ
Duruşma günü : 04/07/2024
Duruşma saati : 09:40
Duruşma yeri : İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

Basın no : LN02012873

#ilangovtr