İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:08
İstanbul Anadolu 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 

ESAS NO : 2022/173 Esas
KARAR NO : 2023/725

Davacı İST. VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı İstanbul Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın Acıbadem Yaprak SokakN. 4 D.1 Üsküdar/İstanbul adresine gönderilen tebliğatın yapılamayıp iade edildiği, tebligatların ilanen yapıldığından;
Mahkememizin 01/11/2023 tarih, 2022/173 Esas, 2023/725 sayılı kararıyla;"1-Davanın KABULÜNE, 2-İstanbul Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın kendiliğinden sona erdiğinin TESPİTİNE, sicilden SİLİNMESİNE, tasfiye işlemlerinin vakfın mevcut yönetim kurulu (idare heyeti) tarafından yerine getirilmesine, Vakfın tüzel kişilik ehliyetinin tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında devam edeceğine, Vakfın mal varlığının Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'na AKTARILMASINA,
3-Harçlar Kanunu'na göre tahsili gereken 269,85 TL maktu karar ve ilam harcının peşin alınan 27,70 TL harçtan mahsubu ile kalan 242,15‬ TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, 4-Davacı idare kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre hesaplanan 17.900,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,5-Davacı idare tarafından yapılan UYAP üzerinden tespit edilen yargılama ve yazışma giderleri toplamı 2.584,02 TL ile 27,70 TL peşin harç, 27,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 2.639,42‬ TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,7-Karar kesinleştiğinde HMK 333. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran taraflara re'sen iadesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı , gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar " davalı İstanbul Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın mahkeme ilamı yerine geçerli olmak ilanen tebliğ olunur. 15/03/2024

Basın no : ILN02012912

#ilangovtr