İstanbul Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

GİRİŞ 03.04.2024 00:10
 
İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
  HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ
S. No DOSYA  NO   İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO Yüzölçümü (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34030100865 Bağcılar Barbaros 201. Sk. 1527 10 195,12 Tam Arsa Tali İş Merkezi Alanı 8.976.000,00 1.795.200,00 24.04.2024 09:00
  MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR
2 34370104566 Beylikdüzü Kavaklı Demokrasi Cad. 684 3 1.524,63 30821/50821 (924,63 m²) Arsa Konut Alanı 26.584.000,00 5.316.800,00 24.04.2024 09:30
3 34290112919 Çatalca  Kaleiçi Ödül Sk. 147 13 1.289,12 1091/1288 (1.091,95 m²) Arsa Konut Alanı 17.472.000,00 5.241.600,00 24.04.2024 10:00
4 34290104969 Çatalca  Kestanelik  Enes Çıkmaz Sk. 222 1 269,78 Tam Tarla Konut Alanı 3.375.000,00 1.012.500,00 24.04.2024 10:30
  TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ
5 34130101404 Fatih Haydar (Cibali) Haydar Yokuşu Sk. 2178 2 96,3 Tam Ahşap Ev Konut Alanı 3.852.000,00 1.155.600,00 24.04.2024 13:30
6 34190108540 Küçükçekmece  Safra (Tevfikbey) Şehit Recep Sk.   13633 321,00 Tam Arsa Konut Alanı ve Kısmen Yol 14.445.000,00 4.333.500,00 24.04.2024 15:00
  BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZ 
7 34080101807 Beyoğlu Hacıahmet Devşirmeler Sk. 1197 38 188,88 Tam Ahşap Ev Konut Alanı 4.150.000,00 830.000,00 24.04.2024 15:30
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.   2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;             
a)Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1)Tedavüldeki Türk Parası, 2)Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),             
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Listede bulunan taşınmazların tamamının satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Peşin ödemede yüzde yirmi indirim seçeneği listedeki taşınmazlar için geçerlidir.  4-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.               
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.         
6-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
8-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir.                   
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

Basın no : ILN02012899

#ilangovtr