İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:14
T.C.
İSTANBUL
19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2023/316 Esas

İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Davalı ELENİ PULOS'un tüm aramalara rağmen tebliğe yarar adresi tespit edilemediğinden,
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Beyoğlu İlçesi, Tomtom Mahallesinde bulunan 317 ada, 32 parsel numaralı taşınmaz maliki Virginia Antonios ÇiTURİS'un Yunanistan Mahkemelerince verilen karar ile ELENİ PULOS'u evlat edindiğini, söz konusu Mahkeme kararına ilişkin herhangi bir Tanıma-Tenfiz kararı alınmadığını, söz konusu evlat edinmeye ilişkin Mahkeme kararının geçerli bir belge niteliği olmamasına rağmen bu mahkeme kararının esas alınarak Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 893/104 Esas, 983/186 sayılı kararı ile Aleksandros Aleksandridis kızı Antonios ÇİTURİS'in dul eşi Virginia ÇİTURİS'in 03/07/1980 tarihinde vefat ettiği kabul edilerek mirasının Eleni PULOS'a aidiyetine karar verildiğini, işbu kararın hukuka aykırı verildiğini, söz konusu mirasçılık belgesinin iptalinin gerektiğini,Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 893/104 E. 983/186 K. Sayılı veraset ilamının iptali ile Virginia ÇİTURİS'in mirasçısının Hazine olduğuna dair karar verilmesi,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı aleyhine yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla iş bu yazıdava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere;
Davalı ELENİ PULOS'a Tebligat Kanunu 28. maddesi gereğince yapılacak ilanen tebligat ile dava dilekçesinin tebliğine, HMK 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin her bir davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği husunun ihtarına,
Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 27/03/2024

Basın no : ILN02013085

#ilangovtr