Tarsus İcra Dairesi

GİRİŞ 03.04.2024 00:16

Örnek No:55*

T.C.
TARSUS
İCRA DAİRESİ
2023/2138 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2138 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi/Köyü, Zeytinyolu Hatarası Mevkii, 287 parsel 4.500,00 m² alanlı olup, tapu kaydında “2 adet Kargir Tavuk Kümesi ve Arsası” vasıflı taşınmaz olarak kayıtlı ise de; fiili durumda kümesler yıkılmış kaldırılmış durumdadır. Sadece bekçi evi ve hayvan ahırı ile zirai muhtesatlardan teşekkül etmektedir. bulunmaktadır. Parselin çevresi komşu parsellerle çevrilidir. Parsel düz bir topoğrafik yapıya ve dikdörtgen geometrik forma sahiptir. Parsel üzerinde ayrık nizamda betonarme yapı tarzında inşa edilmiş Tek katlı 3/A yapı grubunda müstakil bina ve 1/B yapı grubunda hayvan ahırı bulunmaktadır. Tarsus Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmada parsel üzerindeki binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesine rastlanılmamıştır.
Bekçi Evi: Yığma kargir yapı tarzında yapılmış taban alanı 90,00 m2 olup, tek katlıdır. Bekçi evi; 3 oda-mutfak-banyo-wc’ den ibarettir. Sıvalı-badanalı, yer döşemesi beton şaptır. Kapılar ahşap doğrama, pencereler PVC esaslıdır. Islak hacimler yer-duvar sıvalıdır. Mutfak basit tarzda imal edilmiştir. Yapı yaklaşık 35 yaşlarında olup genel durumuna yıpranma payı %45'tir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubuna göre II-B Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 3.800,00 TL dır.
Ahır: Yığma kargir yapı tarzında yapılmış taban alanı 100,00 m2 olup, ön cephesinde sundurma mevcuttur. Tek bölümden ibaret olup, sıvalı-badanalıdır. Yer döşemesi beton şaptır. Kapı doğraması ahşaptır. Yapı yaklaşık 35 yaşlarında olup genel durumuna yıpranma payı %45'tir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Maliyet Grubuna göre I-B Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 1.550,00-TL.dir.
Arsanın İmar Durumu ve Özellikleri: Tarsus Belediyesi imar sınırları dışında olup Belediye sınırları dahilindedir. 3 Katlı Konut Alanı olup,E=0,80 dir. Yol-Su-Elektrik hizmetleri vardır. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Ulaşım yolu asfalttır. Adana – Mersin asfaltına 1 km mesafededir. Şehir merkezine 25 km mesafededir. Parsel yol kenarında olup geometrik olarak dikdörtgendir. Çevrede oluşan arsa alım-satım m2 fiyatı 750,00 TL’ dır.
Taşınmaz Üzerinde Ziraati Muhtesatlar: 15 yaşlarında iki adet palmiye ağacı, 10 yaşlarında bir adet asma ağacı ile 5 yaşlarında üç adet dut ağacı olup, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 Yılı Resmi Verileri kullanılarak bedelleri hesaplanmıştır.
Konumu: Taşınmaz Arıklı mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Adana - Mersin asfaltına 1,00km. mesafededir. Bölgede yol, elektrik, su altyapı hizmetleri tamamlanmış olup, belediye imkanlarından istifadesi tamdır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlara uzak mesafelerde karşılanabilmektedir.
İmar Durumu : Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/03/2024 tarihli cevabi yazısında taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.80 Ayrık Nizam 3 katlı konut alanına isabet etmekte olup bir kısmı Ana Okul Alanına bir kısmıda İmar Yoluna isabet etmektedir, denilmektedir.
Kıymeti : 3.655.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar kısmında "Diğer (Konusu: Parsel Çukurova Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: - Sayı: -" beyanı bulunmakta olup taşınmaz bu beyanla birlikte ihale edilecek olup, bu şerhin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılacaklardır. Diğer şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:50

28/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın no : ILN02012851

#ilangovtr