İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

GİRİŞ 15.04.2024 00:02
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nden;
Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle, 26 / 04 / 2024 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde yapılacaktır.
Taşınmaz malın bulunduğu;

SIRA NO MAHALLE/ İLÇE/İL NİTELİĞİ / CİNSİ TAPUDAKİ ŞERH YEV.
TARİHİ/NO
İMAR DURUMU ADA / PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ HİSSE ORANI TAHMİNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ İHALE GÜNÜ
1 Aydın / Kuyucak / Merkez Beşeylül Mahallesi Kargir Bakımevi ve Asfaltlama Tesisleri 2942 Sayılı Kanun’un 7. maddesine göre İstimlak şerh. 29/11/2011 - 4255 İmarlı (Arsa) 372 Ada /
1 Parsel
5434,00 m² Tam 5.674.562,50 170.237,00 10;30 26 / 04 / 2024 Cuma


Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir;
1- Dış Zarf:
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

 1. Kanuni ikametgâh göstermesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)
 2. Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık veya e-devlet)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi
 4. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

 1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir kuruluştan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel belge/belgeler
 2. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin belge/belgeler
 3. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlara ilaveten tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeleri ihalede vermesi gerekmektedir.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

 1. Geçici teminata ait alındı belgesi veya süresiz banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
 2. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. İhale Dosyası alındı belgesi

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
 2. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

2- İç Zarf: Teklif mektubu
3-  İhaleye ait şartname ve diğer evraklar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası)’nın Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
4- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
5- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF). Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 41 Bornova – İzmir adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%10 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
7- İhale,  iç zarfta sunulan en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde sözlü ve en son yeniden yazılı teklif alınmak suretiyle tek istekli kalıncaya kadar devam edilerek sonuçlandırılacaktır.
8- İhale konusu işe ait ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır.
9- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02015055