Düzce Belediye Başkanlığı

GİRİŞ 15.04.2024 00:03
T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)

İLAN
 

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
            Düzce Belediyesi mülkiyetinde bulunan Düzce ili, Beslanbey Mahallesi 3242 ada 12 parsel, 3242 ada 13 parsel, 3242 ada 14 parsel, 3242 ada 15 parsel, 3242 ada 16 parsel, 3242 ada 17 parsel, 3243 ada 14 parsel, 3243 ada 15 parsel, 3243 ada 16 parsel, 3244 ada 15 parseli üzerinde bulunan taşınmazların avan projesine göre, arsa satışı karşılığı hâsılat paylaşımı yöntemiyle satılması işi
2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
İhale Dokümanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi No:2A Merkez DÜZCE adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 5.000-₺ (Beş Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
Cedidiye Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 adresindeki belediye binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda 30.04.2024 tarih ve Saat: 15:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) gereğince Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) yapılacaktır.
4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
Muhammen Bedel: 208.160.000,00-TL(Türk Lirası) Bu İhale istekliler idareye verecekleri Arsa Satışı Karşılığı İDARE Payı Gelir Oranı (ASKİPGO) olarak % 28 Yüzde (Yirmi Sekiz)oranı karşılığından az olmamalıdır. İşin geçici teminatı bu tutarının %3’ü olan 6.244.800,00-TL (Altı Milyon İki Yüz Kırk Dört Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) dır.
5- Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği:
Cedidiye Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 adresindeki belediye binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli Zafer YILDIRIM’a en (30/04/2024) saat 14:00‘de kadar teslim edilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi (Düzce Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Cedidiye Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 1 DÜZCE) ile hangi işe ait olduğu (Düzce Belediyesi mülkiyetinde bulunan Düzce İli, Beslanbey Mahallesi 3242 ada 12 parsel, 3242 ada 13 parsel, 3242 ada 14 parsel, 3242 ada 15 parsel, 3242 ada 16 parsel, 3242 ada 17 parsel, 3243 ada 14 parsel, 3243 ada 15 parsel, 3243 ada 16 parsel, 3244 ada 15 parsel), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de yukarıdaki fıkrada belirtilen sürede Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.1.c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,
6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce Belediye Başkanlığının T.C. Halk Bankası Düzce Şubesi TR 23 0001 2009 3270 0007 0000 03 IBAN no’lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzları/mektupları,
6.1.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü/beyannamesi,
6.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
6.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 7.8. c maddesinde yer alan tek sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.
6.1.g)Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale tarihinden en fazla 5 günönce alınmış olması gerekir.)
6.1.ğ)İhale ilan tarihinden 90 gün öncesinde bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 1 adet mimar, 2 adet inşaat mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 1 adet Elektrik Mühendisi ve 1 adet peyzaj mimarı bulunduğunu gösterir belge,
6.1.h) İhale tarihinden 90 gün öncesinde bünyesinde bulunan 1 adet beton santralı, 1 adet ekskavatör, 2 adet beko loder, 1 adet beton pompası, 4 adet beton mikserinin noterce onaylanmış ruhsat fotokopileri.
6.1.ı) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz,
6.1.i) Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alınmış Genel Müdür teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamının 40.000.000.-TL(Kırk Milyon Türk Lirası), kullanılmamış kredilerinin de yine kullanılabilir 40.000.000.-TL (Kırk Milyon Türk Lirası) olması,
6.1.j) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci Mali Müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 80.000.000,00.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. Bir önceki yılın gelir tablosunun yeterli kriteri sağlayamaması halinde iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
İlan olunur.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN02015554