Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 17.04.2024 00:12
T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/100 Esas
 
Davacı TEDAŞ tarafından Davalı EMİNE GÜL vd. aleyhine Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Gülpınar Köyü 398 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının TEDAŞ adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ 'a yöneltilebileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası T.A.O. Aksaray Kültür Park Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda bildirilen esas sayılarına dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
 

#ilangovtr Basın no ILN02015607