Foça Sulh Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 15.05.2024 00:06
T.C.
FOÇA
SULH HUKUK MAHKEMESİ
 

Sayı :2021/413 Esas

28/03/2024

İLAN

Davacı : Ahmet Avcı
Davalı : Aşkın Barış İnal ve Diğerleri
Dava : Ortaklığın giderilmesi
Karar tarihi : 10/11/2022

Mahkememiz dosyasında aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup,
"1-)Davanın KABULÜNE;
İzmir ili Foça ilçesi, Ilıpınar Mahallesi, Değirmentepe mevkiinde kain 507118 Ada 82 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte ortaklığının SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satışın umuma açık ve açık arttırma yolu ile yapılmasına,
2-)Satış bedelinin tarafların paydaşlar arasında yapılan satış gözetilerek veraset ilamında gösterilen payları oranında alınarak taraflara dağıtılmasına,
3-) Davalılardan Birol Kocaman, Emel Bülbül, Gönül Çelikdağ, Meral Özşen taşınmazdaki payını dava açıldıktan sonra devrettiği anlaşılmakla adı geçen davalılar hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
4-)Başlangıçta peşin alınan harcın mahsubu ile taşınmazın satış bedeli üzerinden hesap edilen binde 11,38 karar ve ilam harcının taraflardan paydaşlar arasında yapılan satış gözetilerek veraset ilamında gösterilen payları oranında alınarak Hazineye irat kaydına,
5-)Satış memuru olarak Foça Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,
6-)Davacı tarafça yapılan 607,60 TL harç 1.962,55 TL dosya masrafı olmak üzere toplam 2.570,15 TL yargılama giderinin tarafların paydaşlar arasında yapılan satış gözetilerek veraset ilamında gösterilen payları oranında alınarak davacı tarafa verilmesine, davacının kendi hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,
7-)Davacı Ahmet Avcı kendisini vekil ile temsil ettiğinden, hüküm tarihi itibari ile A.A.Ü.T'ne göre hesap edilen 8.900,00-TL vekalet ücretinin taraflardan paydaşlar arasında yapılan satış gözetilerek veraset ilamında gösterilen payları oranında tahsili ile adı geçen davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,
8-)Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
Dair tarafların yokluğunda, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilmek kaydıyla İzmir B.A.M' de istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."
Davalı Niyazi ve İnce 'den olma 1996 d.lu, TOLGA İNAL : Yukarıdaki gerekçeli karar tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02031821