Havza Belediye Başkanlığı

GİRİŞ 21.05.2024 00:02
İLAN
 
17 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR
 
Havza Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait;

      MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDELİ
AĞDIRHASAN 111 27 10,297.67 500,000.00 TL
CELİL 125 18 1177,53 650,000.00 TL
CELİL 125 19 1177,53 650,000.00 TL
CELİL 125 20 1177,54 650,000.00 TL
DOĞANÇAYIR 101 94 6222,88 750,000.00 TL
CEVİZLİK 128 9 3,800.00 450,000.00 TL
CEVİZLİK 121 9 336.00 350,000.00 TL
ILICA 122 23 4073,48 4,000,000.00 TL
ERELİ 820 2 4284,19 12,000,000.00 TL
İNÖNÜ 758 1 3198,83 7,500,000.00 TL
KARABÜK 112 1 6,172.78 500,000.00 TL
YAYLAÇATI 159 6 2260,71 600,000.00 TL
YAYLAÇATI 159 9 1734,74 500,000.00 TL
YAYLAÇATI 159 12 1367,58 500,000.00 TL
YAĞCIMAHMUT 105 6 1100,98 600,000.00 TL
TAŞAKARACAÖREN 103 10 205,87 500,000.00 TL
HACIDEDE 112 4 1188,76 500,000.00 TL

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 03.06.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’da satışa çıkarılacaktır.  
1-Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV’den muaf tutulacaktır.  
2-Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.
3-İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  
4-İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;
A) İstekli gerçek kişi ise
a-Nüfus Cüzdanı Sureti
b-İkametgah Belgesi
c-Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü  ( Noter onaylı olacak )
d-Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3’ü oranında 2886 Sayılı DİK’da belirtilen  geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
e-İhaleye katılanın Havza  Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge
f-Tebligat Adresi
B ) İstekli tüzel kişi ise
a- Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
b-Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
c-Tebligat Adresi
d-İhaleye katılan şirketin  Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge
C ) Ortak girişim ise
a-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi
2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.
5-İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.                                                                                                                         

#ilangovtr Basın no ILN02033621