Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 30.05.2024 00:04
T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 

ESAS NO : 2022/30 Esas

Mahkememizin 2022/30 Esas sayılı dava dosyasında görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında verilen ara kararı gereğince;
Davacılar Hasan Alp, Çoşkun Alp, Mahmut Alp ve Mehmet Alp, dava konusu Kars ili Merkez İlçesi Borluk Köyü mevki Arslan Bey Çiftlik yerleşim alanı olan hane ve bahçe ile birlikte arsası tarımsal tesisleri de üzerinde barındıran doğusunda Fahrettin oğlu Vedat Hamiloğlu'nun zilyetliğinde olan tarla, batısında akarsu yolu(dere) , kuzeyinde Tuncer Alp oğulları Asım ve Ersin Alp uhdesinde tesisler , güneyinde Orhan ve Hakan Alparslan 'a ait taşınmazın bulunduğu dava konusu tescil harici bırakılan taşınmazın Türk Medeni Kanunu 713/4.5 maddesi ve Kadastro Kanunu'nun 14 ve 17.maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Fen bilirkişisinin 08/12/2023 tarihli raporu ile; İl Özel İdaresine ait 12.11.1944 tarih 47 hesap numaralı arazi kayıt örneğinde Arslan, İsmail, Mahrettin ve Seyfettin Alp adlarına kayıtlı olduğunu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 1985/208 esas 1986/111 numaralı kararda da mahalli bilirkişilerin hudutlarının gösterdiği taşınmaz ile Özel İdareden gelen kayıtlara göre bu taşınmazın aynı taşınmaz olduğunu bu taşınmaz davacı İsmail Alp'ın babasından kaldığını daha sonra 4 kardeşin bu taşınmazı bölüşerek 4 e ayırdıklarını raporunda belirttiğini, dosya içerisinde yer alan hava fotoğraflarında kuzey ve güney sınırında yolun bulunduğunu, doğu ve batı sınırlarının belirgin olmadığını, içerisinde sürülü alanların bulunmadığını, içerisinde yapıların olduğunu, güncel durumda da aynı yapıların mevcut olduğunu, bilirkişi heyetinin01/01/2024 tarihli raporu ile Kars İli Merkez Borluk Köyü mevkiinde bulunan fen bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen tescil harici yerin toplam zemin bedelinin 325,790.25 TL, Kars İli Merkez Borluk Köyü mevkiinde bulunan fen bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen tescil harici yerin içerisinde bulunan yapıların toplam bedelinin 325.025,83 TL olduğunu, dava konusu yerlerin tescil harici alan içerisinde bulunduğunu, yayla olarak kullanılan bir gölgede olduğunu ve mahkeme dosyası içerisinde bulunan mera tahsis kararında yer alan taşınmazların krokide de görüldüğü üzere Borluk köy sınırları içerisinde bulunduğunu, dava konusu yerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve mera tahsis kararının bu bölgeyi kapsamadığını, dava konusu taşınmazın biçenek ve hayvan otlakıyesi olarak kullanıldığı taşınmaz üzerine yapılan yapıların dışında bulunan alanların bir kısmına biçenek olarak kullanıldığını, hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını gördüğü kalan kısımların ise hayvanların yaz aylarında otlatılmak suretiyle kullanıldığının tespit edildiğini, dava konusu taşınmaz toprağının killi-tınlı olduğunu, eğimin % 1-5 seviyesi aralığında olduğunu, üzerinde yer yer uzun boylu çayır otunun bitkilerinin bulunduğunu ve taşınmaz üzerinde bulunan taşların temizlenerek imar ve ihya edilerek elde edilen taşların dava konusu taşınmazların yanında hayvanların bekletilmesi amacıyla oluşturulan halk arasında ağıl veya kom olarak belirtilen alanların yapımında kullanıldığının anlaşıldığını, ayrıca dava konusu taşınmaz imar ihya yapıldığını, sınırları belirgin komşu parsellerle arasında ayırıcı sınırlarının mevcut olduğunu, bilimsel veriler ışığında dava konusu taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden (Ormanlık, Çalılık, Taşlık, Kayalık, Bataklık) değildir. Zilyetlikle iktisabı mümkün yerlerden olduğunu beyan etmişlerdir.
İş bu dava konusu taşınmazın üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02040195