Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

GİRİŞ 30.05.2024 00:07
İLAN
 
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
 

ESAS NO: 2021/897
KARAR NO: 2023/1309

DAVALI: MOHAMED BOUAOUAJA -

Davacı, Guatro Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Davalılar, Engin Karataş, Mohamed Bouaouaja aleyhine açılan, Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında,
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin meçhul olması gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2021/897 Esas, 2023/1309 Karar sayılı ve 20/12/2023 tarihli ilamında;
"HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
Açılan Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine,
1-Dava konusu Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi 107 ada 3 Parsel F Blok 23 nolu, H Blok 76 nolu, G blok 20 nolu bağımsız bölümlerin davalı adına olan tapusunun iptali ile üzerindeki takdiyatlar ile birlikte davacı adına tapuya tesciline,
2-Dava konusu taşınmazlar üzerine İİK 28 şerhi konulması için Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,
3-Alınması gereken 226.447,65-TL harç davacı tarafından peşin olarak yatırılan 1.707,75 TL peşin harç 54.905,00 TL ıslah harcından mahsubu ile eksik kalan 169.834,9‬0 TL harcın davalı Karmen Yapı A.Ş.'den tahsili ile hazineye gelir kaydına,
4-Davacı tarafça sarf edilen peşin harç ve tamamlama harcı olmak üzere toplam 56.612,75 TL harcın davalı Karmen Yapı A.Ş.'den alınarak davacılara verilmesine,
5-Davacı tarafça sarf edilen tebligat ve müzekkere gideri, bilirkişi sarf gideri ve keşif ücreti olmak üzere toplam 16.615,70 TL'nin davalı Karmen Yapı A.Ş.'den alınarak davacılara verilmesine,
6-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir olunan 301.450,00-TL vekalet ücretinin davalı davalı Karmen Yapı A.Ş.'den tahsili ile davacılara verilmesine,
7-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
8-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, yapılan yargılama neticesinde kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize müracaatla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle " karar verildiği,
Mahkememizin 08/01/2024 tarihli tashih şerhinde;
"G.D: Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;
1-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 305/A maddesi uyarınca, Mahkememizin 2021/897 esas sayılı dosyasında verilen 20/12/2023 tarihli kararın Hüküm Kısmının 1. Maddesinin;
"-Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi 107 ada 3 Parsel F Blok 23 nolu bağımsız bölümün davalı Karmen Yapı A.Ş. adına olan tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazların üzerindeki takdiyatlar ile birlikte davacı temlik alan Platinum İthalat İhracat ve Emlak Danışmanlık Ltd. Şti. adına tesciline,
-Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi 107 ada 3 Parsel H Blok 76 nolu, Küçükçekmece İlçesi Fatih Mahallesi 107 ada 3 Parsel G blok 20 nolu bağımsız bölümlerin davalı Karmen Yapı A.Ş. adına olan tapusunun iptali ile üzerindeki takdiyatlar ile birlikte davacı Guatro Tekstil Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tapuya tesciline,
-Davacılar tarafından yatırılan 150.000,00-TL depo bedelinin karar kesinleştiğinde davalı Karmen Yapı Anonim Şirketi'ne verilmesine"
Şeklinde tashihine ve hükmün 1. Maddesinin bu haliyle tamamlanmasına,
2-İş bu ek kararın 2021/897 Esas sayılı dosyadaki 20/12/2023 tarihli gerekçeli kararın eki sayılmasına,
Dair; tebliğden itibaren İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle" karar verildiği,
Davacılar vekilinin Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/897 Esas, 2023/1309 Karar sayılı ve 20/12/2023 karar tarihli kararının müvekkilleri aleyhine olan kısımlarının kaldırılmasına karar verilmesi talepli 07/05/2024 tarihinde istinaf dilekçesi ibraz ettiği hususunun davalılardan MOHAMED BOUAOUAJA tebliğ yerine kain olmak üzere; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ve aynı süre içerisinde davacının istinafına karşı cevap verilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02040079