İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesi

GİRİŞ 10.07.2024 00:03
T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 

28/06/2024

Sayı : 2024/171 Esas 

İ L A N

Dava konusu Fatih İlçesi, Neslişah Mahallesinde bulunan 462 pafta2 492 ada 17 parsel sayılı, 41,29 m² yüzölçümlü, ahşap ev sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları malik Hasan kızı Ayşe'nin gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.
Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/171 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 28/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02058390