Esmaül Hüsna tesbihatı zikri oku: Allah'ın 99 ismi anlamları ve sırları!

Anlamsal açıdan ''En güzel isimler'' biçiminde belirtilen Esmaül Hüsna'nın içerisinde, kainatın biricik sahibi Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Hem Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla hem de Hadis-i şerifler aracılığıyla ehemmiyetine her defasında vurgu yapılan Diyanet Allah'ın 99 ismi tesbihatının okunuşunu size özel derledik. Cenab-ı Hakk'ın eşi benzeri bulunmayan özelliklerinin kullarına en güçlü şekilde aktarıldığı Esmaül Hüsna zikrinin faziletleri - sırları ve anlamlarına ulaşabilirsiniz

Esmaül Hüsna tesbihatı zikri oku: Allah'ın 99 ismi anlamları ve sırları!
Esmaül Hüsna tesbihatı zikri oku: Allah'ın 99 ismi anlamları ve sırları!
GİRİŞ 09.12.2019 15:52 GÜNCELLEME 09.12.2019 15:52
Bu Habere 123 Yorum Yapılmış

Kökenine bakıldığında Arapça olan Esmaül Hüsna; ''En güzel isimler'' olarak tabir edilerek gelmiş ve gelecek olan her şeyin tek yaratıcısı Allah'ın 99 tane birbirinden güzel isimlerinin bulunduğu anlamını taşımaktadır. Esmaül Hüsna'da; tek, eşi benzeri olmayan ve sonsuz kudrete sahip yüce Allah'ın özellikleri yer almaktadır. Diğer taraftan kainatın biricik sahibi ve sınırsız yetkiye de sahip, hakimiyetin yalnızca kendisinde var olduğu Allah'ın 99 isimlerinin anlamları, önemi & faziletleri Kuran-ı Kerim'de özellikle belirtildiği gibi Hadis-i şeriflerde de tüm incelikleriyle vurgulanarak İslam inancına sahip her müminin dilinden eksik etmemesi gerektiğini belirtilmiştir. Gerek okuyan ve ezberleyen müminlerin gerekse can-ı gönülden inananların uhrevi dünyada cennet ile nail olmakla müjdelendiği Diyanet Allah'ın 99 ismi Arapça Türkçe okunuşunu ve anlamlarını haberimizde derledik. İşte, hiçbir yaratılmışa asla benzemeyen ulu Allah'ın huzurunda ihlas ve samimiyet duygularıyla eda edilen dua ibadetlerinin de onun birbirinden özel isimleriyle beraber gerçekleştirilmesinin en makbulu olduğu özellikle altı çizilen Allah'ın 99 ismi ve Türkçe anlamları...

ESMAÜL HÜSNA / ALLAHIN 99 İSMİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

-Peygamber Efendimiz (asm) hiç olmazsa Allah’ın doksan dokuz isminin bilinmesini, bu isimlerin zikredilmesini, tefekkür ile her an hissedilmesini istemiş ve Allah’ın isimlerini anlayarak bilenleri Cennet’le müjdelemiştir.

-Arzumuza uygun bir ismi şefaatçi gibi Esmaül Hüsna zikirlerini çekmek önemlidir. Günahların affedilmesi için “Afuv, Ğafur” gibi isimleri; Hastalığın gitmesi için “Şafi, Muafi” gibi isimleri, dosdoğru yolu bulmak için “Fettah, Hadi” gibi Allahın 99 isimleri zikredilmelidir.

*Esmâ-i hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.

*Esmâ-i hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.

*Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esmâ-i hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.

*Kalplere huzur ve sükûn verir, lutuf ve rahmet ümidi telkin eder.

ALLAHIN 99 İSMİNDEN BAŞKA İSİMLERİ DE VAR MIDIR? TOPLAMDA KAÇ TANE İSMİ VARDIR?

Allahü Teâlânın isimleri sonsuzdur. Bin bir ismi var diye meşhurdur. Yani, isimlerinden bin bir tanesini insanlara bildirmiştir. Muhammed Aleyhisselamın (İslam) dininde, bunlardan doksan dokuzu bildirilmiştir ki bunlara Esma-ül Hüsna denmektedir.

 

ALLAHIN 99 İSMİ ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU ANLAMLARI! ESMAÜL HÜSNA...

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."  
6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."   
11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

ALLAH
16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."  
17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."   
18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."  
19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."

ALLAH
31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."  
32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."  
44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."  
45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".

ALLAH
46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."     
49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."   
53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."   
54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

ALLAH
61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
74- El-Âhir: "Varlığının sonu olmayan."
75- El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. "  

ALLAH
76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
94- El-Hâdî: "Hidayet veren."
95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96- El-Bâkî: ''Daimi, ölümsüz, ebedi olan."
97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  "  
99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

ALLAH

YORUMLAR 123
 • Cemre 1 hafta önce Şikayet Et
  Allah ım corona virüsünü hiç kimseye nasip etmeyin ölenler ve hastalar çok fazla çoğalmasın isteyen aşırı fazla lütfen sizlerde lütfen kendinize iyi bakın
  Cevapla
 • Mahmut 5 gün önce Şikayet Et
  Amin
  Cevapla
 • Çağrı 1 hafta önce Şikayet Et
  Yarattığın bütün varlıkları ,bu 3 aylar yüzü suyu hürmetine koru YA RABBİM!
  Cevapla
 • AYKA 1 ay önce Şikayet Et
  Salam Allahın rahmeti üzerimize olsun HAMİLELİKDE OXUNAN ALLAHIN İSMİ HANGİSİDİR
  Cevapla
 • Allah Kulu 4 gün önce Şikayet Et
  Ya Şafi
  Cevapla
 • İbo 1 ay önce Şikayet Et
  Şafi ismi yok
  Cevapla
 • Cemre 1 hafta önce Şikayet Et
  var
  Cevapla
 • kubilay 1 ay önce Şikayet Et
  Cok guzel olmus. Emeginize saglik.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede
Almanya'da doktorlara talimat: İçlerinden seçin! Durumu kötü olanları bırakın