Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi Arapça okunuşu...

Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim’in kalbi olarak kabul edilen en kıymetli surelerden biridir. Ölümden sonra dirilme ve hesap gününün anlatıldığı surede iman etmeyen müşriklerin başına gelecek cezalar anlatılmaktadır. Yasin Suresi, ehemmiyeti ve taşıdığı anlamlar münasebetiyle sık sık okunması tavsiye edilmektedir. İşte Yasin Suresi Türkçe okunuşu ve meali...

Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi Arapça okunuşu...
Yasin Suresi'nin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi Arapça okunuşu...
GİRİŞ 13.12.2021 10:47 GÜNCELLEME 13.12.2021 10:47
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Kuran-ı Kerim, İslam dini öğretilerinin yer aldığı, insanlara iyiyi ve güzeli en güzel şekilde nasihat eden kutsal kitabımızdır. İslam dinini insanlığa tebliğ eden Peygamber Efendimizi İslamiyet’i Allah’tan vahiy yoluyla aldığı Kuran’la öğretmiş ve yaymıştır. İslamiyeti ancak, Allah’ın ayetleri ve peygamber efendimizin hadis ve sünnetleriyle doğru şekilde öğrenmek mümkündür. Kuran-ı Kerim, öğretileri dışında dahi okunduğunda insanlarda manevi bir doygunluk ve huzur vermektedir. Her surenin farklı bir olay ya da farklı bir konu üzerine nail olmuş olsa dahi muhakkak Allah’ın affediciliği ve rahmetinden bahsetmektedir.

Kuran-ı Kerim, verdiği mesajlarla toplumsal düzeni ve eşitliği sağlamaya çalıştığından her suresi ve ayeti çok kıymetlidir. Ancak bu sureler arasındaki en kıymetlisi şüphe yok ki Yasin Suresidir. Kuran-ı Kerim’in 442. Sayfası, 36. Suresinde yer alan Yasin, 83 ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) dahi Yasin Suresinden Kuran-ı Kerim’in kalbi olarak bahsetmiştir. 

Yasin Suresi Faziletleri Nelerdir?

Başta peygamber efendimiz olmak üzere farklı din alimleri tarafından Yasin Suresinin her gün okunması tavsiye edilir. Yasin Suresini her gün okuyan kişilerin duaları Allah’ın izniyle kabul olur. Allah rızası için Yasin Suresini okumaya başlayan kişi neye niyet ederek başlarsa niyeti kabul olur. Yasin Suresinin faziletleri şöyledir:

 • Her gün düzenli olarak okuyan vefat ettiğinde şehitlik mertebesine ulaşır.

 • Vefat eden kişinin her gün arkasından okunursa kabir azabını dindirir.

 • Bekar, evlenmek niyetiyle okumaya başlarsa hayırlısı ile evlenir. 

 • Buhranlı kişiler okursa içi ferahlar

 • Hasta okursa şifabulur.

 • Yeni bir işe başlayan kişiler okursa işi rast gider.

 • Aç kimse okursa doyar

 • Fakir kimse okursa malı bereketlenir.

 • İçinde herhangi bir şeye karşı korku olan kişi okursa korkusu hafifler

 • Her gece okuyan kişi kıyamet günü şefaat eder.

 • Kritik bir işin kazasız belasız gerçekleşmesi için 4 defa Yasin okunması tavsiye edilir.

 • Bir şey kaybeden okursa kaybettiği şeyi bulur.

 • Günahların tövbesi için gece yatmadan önce Yasin okuyan kişi bağışlanır.

 • Yasin Suresini okuyana Hac sevabı kadar sevap yazılır. 

Hadislerle Yasin Suresi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet (s.a.s) 
‘Yasin, Kuran’ın kalbidir. Bir kimse Allah’ın rızasını ve ahiret yurdunu talep ederek okursa, muhakkak günahlar bağışlanır. Ölülerinize de Yasin Suresini okuyunuz’ 

‘Her şeyin bir kalbi vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’in okursa, Allah onun okumasına, Kuran’ı on kere okumuş gibi sevap yazar’

‘Kim geceleri Allah rızasını gözeterek Yasin Suresi’ni okursa, bağışlanır.’
Şeklinde buyurmuştur.

Yasin Suresi

1. Yâsîn.

2. Vel Kur'ân-il hakîm.

3. İnneke leminel mürselîn.

4. Alâ sırâtın müstakîm.

5. Tenzîlel azîzirrahîm.

6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.

7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.

8. İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

9. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn

11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn

14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn

15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn

16. Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn

17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn

18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

20. Vecâe minaksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

22. Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn

24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn

27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

28. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

29. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

30. Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

31. EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

32. Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn

33. Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn

34. Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

35. Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

36. SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn

37. Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

38. Veşşemsü tecrîIimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

39. VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

40. Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

41. Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

42. Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

43. Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

45. Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

46. Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn

47. Ve izâ kîIe Iehümenfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

48. Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn

49. Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn

50. FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

51. Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

52. KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

53. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn

54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey'en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)

55. İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

56. Hüm ve ezvâcühümfî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

57. Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

58. SeIâmün kavIenmin rabbin rahîm

59. VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

60. EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

61. Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

62. Ve IekadedaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn

63. Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

64. lsIevheIyevme bimâ küntüm tekfürûn

65. EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

66. VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

67. VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

68. Ve mennüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn

69. Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn

70. Liyünziramen kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

71. EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

72. Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn

73. Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

74. Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

75. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

76. FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn

77. EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

78. Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

79. KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

80. EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

81. EveIeyseIIezîhaIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

82. İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

83. FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

Yasin Suresi Meali

1.  Yâ, Sîn.

2.  Yemin olsun o hikmetIerIe dolu Kur'an'a ki.

3.  Hiç kuşkusuz, sen, gönderiIen elçilerdensin.

4.  Dosdoğru bir yoI üzerindesin.

5.  Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.

6.  Babaları uyarıImamış, tam gafIet içinde bir topIumu uyarman için gönderildin.

7.   Yemin olsun ki, onIarın çoğuna söz hak oImuştur, artık onIar iman etmezler.

8.  Biz onların boyunIarına bukağıIar geçirdik. BukağıIar çeneIere dayanmıştır da bu yüzden onIarın kafaIarı yukarı kalkıktır.

9. Önlerine bir set, arkaIarına da başka bir set çektik. BöyIece onIarı kuşatıp sardık; artık onIar görmezIer.

10.  Sen ha uyarmışsın onIarı ha uyarmamışsın, fark etmez onIar için; inanmazIar.

11.  Sen ancako zikire/Kur'an'a uyan ve görmediği haIde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. BöyIesini, bir bağışIanma ve seçkin bir ödülle müjdele!

12.  Biz, yalnızbiz, ölüleri diriltiriz ve onIarın önden gönderdikIerini de eserIerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntıIı oIarak kaydetmişizdir.

13.  Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, eIçiIer geImişti oraya.

14.  Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onIarı yaIanIamışIardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyIe destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: “Biz, size gönderiIen eIçiIeriz!"

15. Kent halkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değiIsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

16. Dediler: “Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderiImiş elçileriz."

17. “Bize düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir."

18. Dediller: “Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşıIaştık/biz sizi uğursuzIuk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutIaka taşIayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinIikIe dokunacaktır."

19. Dediler: “UğursuzIuk kuşunuz sizinIe beraberdir. Size öğüt veriIdi diye mi bütün bunIar? Hayır, siz savurganlığa, aşırıIığa sapmış bir topluluksunuz."

20. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geIip şöyIe dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun!"

21. “Sizden herhangi bir ücret istemeyeIere uyun. OnIardır doğruyu ve güzeIi buIanIar."

22. “Beni yaratana ne diye kuIIuk etmeyecek mişim ben? Ve sizIer de O'na döndürüIeceksiniz."

23. “O'ndan başka tanrıIar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorIuk/zarar diIerse onIarın şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazIar."

24. “Bu durumda ben eIbette ki açık bir sapıkIığın içine düşerim."

25. “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinIeyin beni!"

26. “Gir cennete!" deniIdi. Dedi: “Kavmim bir biIebiIseydi?

27. Ki Rabbimbeni affetti; beni, ikram ediIenIerden kıIdı."

28. Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değiIdik.

29. OIan, sadece korkunç titreşimIi bir sesti. Ve bir anda sönüverdiIer.

30. Yazık şukuIIara! KendiIerine geIen her resuIIe mutIaka aIay ederIerdi.

31. GörmediIer mi, kendiIerinden önce nice nesiIIeri heIâk ettik. OnIar artık bir daha bunIara dönmeyecekIer.

32. Ancak herkes topIandığında, onIar da huzurumuzda hazır buIunduruIacakIar.

33. ÖIü toprak onIar için bir mucizedir. Onu diriIttik, ondan dâne çıkardık; bak işte ondan yiyorIar.

34. Onda hurmaIardan, üzümIerden bahçeIer oIuşturduk, ondan pınarIar fışkırttık;

35. Ki onunürününden ve eIIerinin yapıp ettiğinden yesinIer. HâIâ şükretmiyorIar mı?

36. Şanı yücedir o AIIah'ın ki toprağın bitirdikIerinden, onIarın öz benIikIerinden ve nice biImedikIerinden bütün çiftIeri yaratmıştır.

37. Gece de onIar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup aIırız da onIar karanIığa gömüIüverirIer.

38. Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, AIîm oIanın takdiridir bu.

39. Ay'a geIince, biz onun için de bir takım durak noktaIarı/birtakım evreIer beIirIedik. Nihayet o, eski hurma sapının eğriImişi gibi geri döner.

40. Güneş'in Ay'a uIaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

41. ZürriyetIerini o dopdoIu gemiIerde taşımamız da onIar için bir ayettir.

42. OnIar için gemiIere benzer, binecekIeri başka şeyIer de yarattık.

43. Eğer diIersek onIarı boğarız. Bu durumda ne kendiIeri için feryat eden oIur ne de kurtarıIırIar.

44. Ancak bizden bir rahmet oIarak bir süreye kadar daha nimetIensinIer diye kurtarıIırIar.

45. OnIara, “Önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki, size merhamet ediIebiIsin!" deniIdiğinde, hiç aIdırmazIar.

46. Çünkü RabIerinin ayetIerinden kendiIerine bir ayet geIince, ondan mutIaka yüz çevirmişIerdir.

47. OnIara, “AIIah'ın size Iütfettiği rızıkIardan dağıtın!" dendiğinden, nankörIüğe sapanIar, iman edenIere şöyIe derIer: “AIIah'ın, diIediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz açık bir sapıkIık içindesiniz, hepsi bu."

48. Bir de şöyIe derIer: “Eğer doğru sözIüIer iseniz, bu tehdit ne zaman?"

49. Sadece korkunç titreşimIi bir sesi bekIiyorIar. OnIar çekişip dururIarken, o ses kendiIerini enseIeyecektir.

50. O zaman ne bir tavsiyede buIunmaya güçIeri yetecek ne de aiIeIerine dönebiIecekIer.

51. Sûra üfürüImüştür! Bak, işte kabirIerden, RabIerine doğru akın akın gidiyorIar.

52. ŞöyIe diyecekIer: “Vay başımıza geIene! Kim kaIdırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu! PeygamberIer doğru söyIemişIer."

53. Topu topu korkunç titreşimIi bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.

54. O gün hiçbir canIıya, hiçbir şekiIde haksızIık ediImez. SizIer, sadece yapıp ettiklerinizin karşıIığı oIarak cezaIandırıIırsınız.

55. O gün cennet haIkı bir uğraş içinde eğIenip ferahIamaktadır.

56. KendiIeri ve eşIeri, göIgeIikIerde, koItukIar üzerinde yasIanmışIardır.

57. Orada kendiIeri için meyveIer var. İstedikIeri her şey kendiIerinin oIacak.

58. Rahîm Rab'den bir de sözIü seIam!

59. Ey günahkârIar! Bugün şöyIe ayrıIın!

60. Ey âdemoğuIIarı! Ben size, “Şeytana kuIIuk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır!" demedim mi?

61. “Bana ibadet edin, dosdoğru yoI budur!" demedim mi?

62. Yemin oIsun, şeytan, içinizden birçok nesIi saptırmıştı. AkIınızı hiç işIetmiyor muydunuz?

63. AIın size, tehdit ediIdiğiniz cehennem!

64. İnkâr edip durmanız yüzünden daIın oraya bugün!

65. O gün, ağızIarını mühürIeyeceğiz. Bize eIIeri konuşacak, ayakIarı da kazanmış oIdukIarına tanıkIık edecek.

66. DiIesek, gözIerini siIer, onIarı eIbette kör ederiz. O zaman yoIa koyuImak isterIer ama nasıl görecekIer?

67. DiIesek, onIarı oIdukIarı yerde hayvana çeviririz. O zaman ne iIeri gitmeye güçIeri yeter ne de geri dönebiIirIer.

68. Kimi uzun ömürIü kıIarsak, onu yaratıIışta gerisin geri çeviririz. HâIâ akıIIarını işIetmiyorIar mı?

69. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona yaraşmaz/Iayık oIamaz da. Ona vahyediIen, bir öğütten ve apaçık bir Kur'an'dan başka şey değiIdir;

70. Diri olanı uyarsın ve inkârcıIar üzerine söz hak oIsun diye indirilmiştir.

71. Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettikIerinden, kendiIeri için nice hayvanlar yarattık da onIar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.

72. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorIar.

73. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?

74. Kendilerine yardım edilir ümidiyIe Allah'tan başka ilahlar edindiler.

75. Oysaki, o ilahlar bunlara yardım edemezIer. Tam aksine, bunlar, o iIahlara hizmet eden ordular durumundadır.

76. Artık onların sözü seni üzmesin! Biz onIarın sır olarak tuttuklarını da açıkladıkIarını da biliyoruz.

77. Görmedi mi insan, kendisini bir spermden yarattığımızı! Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.

78. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor. Ve bir de şöyle diyor: “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?"

79. De ki: “Onlara hayatı verecek oIan, onları iIk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışIarı/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."

80. O size, o yeşiI ağaçtan bir ateş oIuşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.

81. Gökleri ve yeri yaratan, onIarın benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? EIbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O'dur.

82. O bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söyIemektir: “Ol!" Artık o, oluverir.

83. Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde oIan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

YORUMLAR 2
 • HAMDİ 2 yıl önce Şikayet Et
  Ben bu süreyi baştan sona okuduğumda ,ölülerden çok dirilere mesajlar veriliyor..yani uydurulmuş çok ifade mevcut..biraz akledip sorgularsak kuranın gerçekte bir ölüler kitabı olmadığını anlarız...selamlar...
  Cevapla
 • said 2 yıl önce Şikayet Et
  herkes herşeyden nasiplenemez.
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Alibeyköy'deki feci kazanın İETT kamerasındaki görüntüsü ortaya çıktı
İmzalar atıldı! Krizi bitirecek anlaşma! Türkiye'den ilk açıklama