SADKOM'dan dijitalleşmenin sosyalleşmeye olan olumsuz etkilerine yönelik stratejik rapor

SADKOM Sağlık, Gıda ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu, "Covid-19 sürecinde Dijitalleşme'nin Sosyal Yaşama olan Olumsuz Etkilerine" yönelik dikkat çeken bir rapor hazırladı.

SADKOM'dan dijitalleşmenin sosyalleşmeye olan olumsuz etkilerine yönelik stratejik rapor
SADKOM'dan dijitalleşmenin sosyalleşmeye olan olumsuz etkilerine yönelik stratejik rapor
GİRİŞ 10.04.2020 15:12 GÜNCELLEME 10.04.2020 15:12
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye; özellikle son yıllarda birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Özellikle savunma sanayi ve yerli yazılım konuları başta olmak üzere katma değeri yüksek ve savunma stratejilerine etki edecek alanlarda yaptığı yerli ve milli çalışmaların yanı sıra, toplumun sosyal refah seviyesinin artması gibi sosyal politikalar, sağlık, hukuk ve diğer birçok alanda da iyileştirmeler yapabilmeyi başarmıştır. 

Bu raporu oluşturmadaki amacımız; Covid-19 salgınının Türkiye’de ortaya çıkmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında, 65 yaşını almış nüfus sosyal yaşamdan uzaklaşmakta, sosyal izolasyon nedeniyle evine kapanmakta, kendisini toplumdan soyutlanmış hissedebilmektedir. Gençler bu süreci daha çok dijital ortamlarda, sosyal medya kullanımı ile geçiriyorlar, ancak enerjileri yüksek olan gençlerimizin bu durumdan da sıkıldıklarını gözlemliyoruz. 65 yaş üstü insanımızın gıda desteğinin yanında psikolojik ve sosyolojik bir desteğe de ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yaş grubundakiler aynı zamanda teknolojik gelişmeleri de yakından takip edemediği için kendini daha yalnız hissedebilmektedir Buradan hareketle gençlerimizin enerjisi ile 65 yaş üstü insanımızın tecrübelerini sentezleyebileceğimiz, birbirini tamamlayan ve iyileştiren bir süreci inşa etme amaçlarına hizmet eden analiz raporunu tesis etmektir.

Saygılarımızla,

Hasan Pektaş

SADKOM / Stratejik Araştırma, Düşünce ve Koordinasyon Merkezi

Sağlık, Gıda Ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu Başkanı

I. GİRİŞ

Tüm dünya şu anda, Ocak 2020 tarihinden başlayarak, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak kabul edilen pandemi ile mücadele etmektedir. Avrupa'nın korona virüs krizinin merkez üssü haline gelmesinin ardından salgın tüm dünyayı tesir altına aldığı gibi ülkemizde de yayılım hızını artırmıştır. Yaşanan bu salgın bireysel düzeyde her yaşta vatandaşlarımızı ve toplumun tamamını olumsuz yönde etkilemiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan benzeri görülmemiş bu süreçte merkezi hükümet, tüm organları ile acil önlem ve müdahale planlarını süratle hayata geçirirken, bu olağanüstü durumu hızlı ve kolay atlatmak için herkesin destek vermesi büyük önem taşımaktadır. Son dönemde yaşadığımız olaylar ve alınan tedbirler dikkate alındığında üzerinde durulması gereken temel konunun “dayanışma ve işbirliği” olduğunu düşünebiliriz. 

II. HEDEF KİTLE SEÇİLEN YAŞLILARIMIZA KARŞI OLUŞTURULAN YAŞLI İMGESİ

Günümüz toplum anlayışında yaş faktörünün teknolojik ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olduğunu görmekteyiz. Modern hayatla birlikte yeni anlam ve görünüm kazanan yaşlılık olgusu şu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde artık bireysel ve ailevi bir konu olmanın ötesinde, toplumsal bir konu haline gelmiştir. Bu süreçte yaşlılarımızla ilgili birçok aşağılayıcı ve onları dışlayıcı ifadelerin sosyal medyada fütursuzca dolaştığına şahit olurken; diğer taraftan bizler de bu paylaşımları günlerce üzüntüyle izler olduk. Dünyada meydana gelen pandemi sonrası yaşlılarımızın hedef alınmasıyla çekilen videolar, yapılan davranış ve konuşmalar onları son derece yalnızlığa iterek ötekileştirmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye’de bu günlerde hedef kitle olarak seçilen yaşlılarımıza karşı oluşturulan yaşlı imgesi, bu günlerde daha detaylıca ve bilimsel olarak ele alınmalı ve bu süreçte tüm kuşakları kucaklayacak ve teknolojiyi kullanamayan yaşlılara yönelik kamu politikaları üretilmesi gerekmektedir.

Nesillere kültürümüzü aktaran ve Türk toplumunun değerlerini, tarihini gelecek kuşaklara miras olarak bırakacak olan yaşlılarımız için, onları dışlamadan bilinçlendirme, kucaklama yöntemlerini hayata geçirmeliyiz. Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte yaşantımızı istila eden bizi bizden iyi tanıyan dijitalleşme, yüz yüze iletişim, birlik ve beraberlik gibi temel kültürümüzü bloke etmiştir. Bu nedenle tüm çalışmalarımızı somut olarak 'Türk toplumunun insani değerleri'  üzerine odaklanarak yapmamız gerekir.

III. YAŞLILAR AÇISINDAN DİJİTALLEŞME

COVİD-19 sonrası dijital dünya herkes için kaynaşma, buluşma ve toplanma yeri olmuştur. Bu platformda bir taraftan sosyalleşirken diğer taraftan iş hayatı ile ilgili çalışmalarımızı yönettik, toplantılar düzenledik veya küçük/büyük satın alımlarımızı yaptık. Ama bu mecrada 65 yaş üstü yaşlılarımızın büyük çoğunluğunun olmadığını biliyoruz. Yaş ilerledikçe yüzleştiğimiz konulardan biri ve en önemlisi yalnızlık hissidir. Çocukların büyümesi, eşin ölümü, emeklilik, çocukların büyükşehirlerde yaşaması vb. nedenlerle yaşlılarımız yalnızlaşabilmektedir. Yaşlıların çevre ve aile bireyleri ile olan ilişkileri onların toplumla bütünleşmesini sağlayan yaşam bağlılığını pozitif yönde etkileyen önemli bir unsurdur.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre 65 yaşını almış kişiler yaşlı olarak kabul edilmektedir. Bu yaş grubunun da dijitalleşmenin hayatı kolaylaştırıcı yönlerinden fayda sağlaması için,  yapılan e-devlet, e-sağlık, e-nabız, Internet bankacılığı vb. dijital uygulamaları kullanması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle yaşlılarımızı İnternet ve sosyal medya kullanımına yönlendirme çalışmaları da yapılmalıdır.

IV. SONUÇ

Türkiye ölçeğinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yaşlı tanımına uygun şekilde hızla büyüyen ve buna karşın gri pazar olarak tanımlanarak ihmal edilen 65 yaş ve üstü yaşlı tüketicilerin yakın bir gelecekte, başta sağlık olmak üzere, beslenme, giyinme, konut, boş zaman değerlendirme gibi birçok alanda ülke ekonomisini şekillendirecek önemli bir tüketici grubunu oluşturacağı öngörülmektedir. Bu öngörünün COVİD_19 pandemi süreci dolayısıyla önemi daha da artmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreçte bir tarafta 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, yalnız yaşamıyor olsalar da her zamanki günlük rutinleri yerine getiremeyen (komşuya, bakkala, pazara gidemeyen) ve alışkanlıkları aksadığı için bazen yetersizlik, bazen de yalnızlık hissederek yaşama sevinçleri azalabilen yaşlılarımız bulunurken, diğer tarafta enerjileri yüksek, teknolojiyi iyi kullanan, bu süreçte yardımlaşmaya katkı vermeye hazır büyük bir 20 yaş ve üstü gönüllü genç kitlesi yer almaktadır. Bu yalnızlık hissi toplumsal boyutta ele alınmalı ve kamu ile de desteklenmesi gerekmektedir.

Türkiye, hızla yaşlanan bir ülkedir. Dünyada son 60 yıldır gerontoloji alanında birçok gelişme yaşanmıştır. Türkiye’de ekonomik ve sosyal koşullara bağlı yaşlı pazarı için bazı belirleyici kısıtlar (başta ekonomik, sosyal, kültürel vb.) olduğu düşünülse de sisteme yön veren tüm paydaşların, kısıtlar ve koşullar her ne olursa olsun mevcut durumu sistematik ele alarak varsa sorunları belirlemesi ve bu koşullara uygun yaşam kalitesinin artırılması yönünde çeşitli eylem planlarını yapması gerekmektedir. 

Bu noktadan hareketle; Devletten, belediyelere ve muhtarlıklara kadar tüm yerel yönetim çabalarına bu süreçte destek vermesi gereken önemli paydaş gruplarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu hassasiyetle SADKOM Sağlık, Gıda ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu olarak sürece sosyal tabanlı ve sonuç odaklı öneriler getirmekteyiz.

SADKOM olarak öngördüğümüz hareketleri şöyle sıralayabiliriz;

Önerilerimizi öncelikli olarak, Türkiye’de yaşadığımız bu dönemde en riskli grup olarak ele alınan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile Türkiye’nin en büyük kaynağı ve potansiyeli olarak görülen 20 yaş üstü gençleri bir araya getirerek, şu anda ve gelecekte ortaya çıkma potansiyeli yüksek belli başlı toplumsal ve psikolojik sorunlara çözüm üretebilme amacında toplamaya çalıştık. 

Evde kalma kısıtlamasına tabi olan ve başta tek başına veya bir başka yaşlı ile beraber yaşayan 65 yaş ve üstü tüm yaşlılarımızla, 20 yaş üzeri ve gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde ve rotasyon usulü işlemesi planlanan bir iletişim (sosyal) ağ kurmak. İşte bu noktada toplumun iki temel ayağını oluşturan yaşlıgenç birlikteliğinin, içinde bulunduğumuz kısıtlılık döneminde “fiziksel ilişki kurmadan, sosyal ve moral destek sağlama” amacıyla kurulabilecek sosyal ağda en uygun mecranın “telefon” olduğu düşünülmektedir. Çünkü yaşlılar teknolojiyi (özellikle akıllı telefonları ve akıllı telefonların belirli uygulamalarını -görüntülü arama, mesaj gönderme vb.) gençler kadar iyi ve aktif kullanamamaktadırlar. Bu nedenle projenin iletişim ağı başta sabit ev telefonları olmak üzere cep telefonu kullanan yaşlılar temelinde şekillenmektedir.

Yaşlılar ve gençler arasında birebir telefon bağlantıları ile kurulacak bu sosyal ağ sonucunda beklenen proje hedefleri şunlardır;

Öncelikle gönüllülük esasına dayalı bir toplumsal seferberlik anlayışının başlatılmasına ve benimsetilmesine temel oluşturmak.
Ulusal basında kamu spotu şeklinde yayınlar yaparak toplumu bilinçlendirmek.
Bu süreçte sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın, yaş ile birlikte duygusal hassasiyetin arttığını da bilerek sosyal mesafe kurma gereği yaşayabilecekleri yalnızlık ve buna bağlı olası depresyon riskini ortadan kaldırarak, hem kendilerini yalnız hissetmemelerini, hem de güvende hissetmelerini sağlamak.
20 yaş üstü gençlerimizin enerjilerinden yararlanarak oluşturulacak bu “İletişim ağı” ile gençlerimizi besleyebilecek şefkat, sabır ve merhamet duyguları ile empati kurmalarını ve “iyilik hizmeti” yapmalarını desteklemek.
Sürecin yarattığı tüm olumsuzluklara ve belki de insanların sınavdan geçtiği olağanüstü yaşadığımız döneme rağmen hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları anlama ve “herkes, yaşayan her şeyin parçasıdır” düşüncesinden hareketle şefkat, ilgi ve mutlu olma yollarını bulmaya, yaşantılarındaki anı paylaşımları ile tecrübe kazanmaya ve birlik olmaya zemin oluşturmaktır.

Şekil:1 Proje Aşamaları

I. AŞAMA

Sağlıkve Sosyal Politikalar Kurulu veya Yerel yönetimler tarafından projeye destek verecek 20 yaş üzeri gönüllü gençlerin tespiti
65 yaş ve üstü yaşlıların iletişim (telefon numarası) bilgilerinin sağlanması

II. AŞAMA

Yaşlılar ile iletişim kuracak gönüllü gençlere çevrimiçi ortamda “iletişim” eğitimi verilmesi

Yaşlılarla kurulacak iletişimde temel konuların ve yaşlı sorunlarının belirlenmesine yönelik etkili iletişim soru havuzunun belirlenmesi

III. AŞAMA

Yaşlı-Genç eşleştirmeleri yapılarak iletişim ağının aktive edilmesi
Haftalık/15 günlük vs. düzenli rutinlerle yapılacak iletişimlerin kontrollerinin Yaşlı-Genç eşleştirmeleri yapılarak iletişim ağının aktive edilmesi aktive edilen ağ ile“Benimle Bir Anını / Hatıranı Paylaşır mısın?”çalışmasının başlatılması.

Yaşlılık algısının değişebilmesi ve dolayısıyla toplumsal dışlanmanın ortadan kalkabilmesi için yaşlıların ilk çocukluk hayatından itibaren sağlıklı ve aktif yaşamanın önemini fark ettirici eğitim programlarının ilköğretim müfredatına eklenmesi.

Dijitalleşmeyle birlikte çoğalan sanal dolandırıcılıklara karşı 65 yaş üstü olan telefon hatlarına siber saldırılardan korunma amaçlı engel konulması.
Yaşlılara özel, bilgilendirici ve onların hayatlarını kolaylaştıran dijital uygulamaların hayata geçirilmesi.
Ücretsiz Internet tanımlaması yapılması ve buradan eğitici ve eğlendirici görsel veya işitsel kısa videolar paylaşılması.
Yaşlı internet kullanıcılarının hem sanal dolandırıcılıklara hem de siber zorbalığa maruz TikTok gibi uygulamalardan yaşlılara yönelik olumsuz yorumlar yazıldığından tüm bu paylaşımların hukuksal zemine oturtulması.
Yaşlıların teknoloji ile kurdukları mesafeyi ortadan kaldıracak eğitimler, etkinlikler organize etmek.
Sosyal bakım sigorta priminin hayata geçirilmesi.
Yaşlılara yönelik sosyal politikaların planlanmasında aileyi temel alan anlayıştan öte, yaşlının devlete muhtaç olmadan yaşam sürdürebileceği sosyal politika anlayış ve uygulamalarına yer verilmesi.
Kırsal ve kentlerde yaşlıları bir araya getiren eğlenceli ve üretmeye yönelik sosyal mekânlar geliştirilmesi.
Ulusal kanallar ve/veya yerel kanallar tarafından yaşlılara özgü yayınlar yapılmalı.

SADKOM olarak strateji geliştirme yönünde proje / çalışma önerilerimiz;

Türk aile yapısındaki birliktelik, paylaşım duygusunun zedelenmesi ve kolektif anlayışın bireyselciliğe kaymasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılması,

Dijital çalışma modelinin sosyalleşmeyi engelleyen yapısıyla birlikte sosyal medya kullanımında yaşanan artışın birey ve toplum bazında önlemlerin alınması,

Birey ve toplum sağlığı açısından algılanan yazılı, görsel ve sosyal medya yayın ve paylaşımlarının coronavirüs sürecinde şimdiki ve gelecekteki olumlu-olumsuz etkilerinin en aza indirilmesiyle ilgili bilgi kirliliğine meydan vermeyecek önlemler alınması,

Türkiye sağlık sisteminde Avrupa Birliği ülkelerine göre daha iyi ve üstün bir konumdadır. Bu üstünlüğümüzü bu dönemde fırsata çevireceğimiz alan olan “Yaşlı Sağlık Turizmi” ne yönelik çalışmaların yapılması,

Toplumu paniğe sevk eden, çaresizlik hissi uyandıran yayın ve programlara kısıtlamalar getirilmesi,

Yaşlılara yalnızlık hissiyatını yaşamamaları için sosyal hizmetlere erişimde kolaylıkla ulaşılabilir bir ortam sağlanması,
Yaşlıların sosyal dışlanmasına önleyici çalışmalar yapılması, 

Saygılarımızla,

SADKOM / Stratejik Araştırma, Düşünce ve Koordinasyon Merkezi
Sağlık, Gıda Ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu

YORUMLAR 1
  • Bekir 2 yıl önce Şikayet Et
    Çok başarılı bir çalışma zamanlaması çok iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim
    Cevapla
DİĞER HABERLER
EYT'lilerden kim ne zaman maaş alacak? Takvim belli oldu
Tarihe geçen 1 Nisan şakaları!