Ordudan ihraç edilenlere dönüş yolu!

TBMM Milli Savunma Komisyonu, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesinlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarıları birleştirerek kabul etti. Tasarı ile kimlere dönüş yolu açılacak?

Ordudan ihraç edilenlere dönüş yolu!
Ordudan ihraç edilenlere dönüş yolu!
GİRİŞ 17.02.2011 14:04 GÜNCELLEME 17.02.2011 14:04
Bu Habere 13 Yorum Yapılmış

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren tasarı kabul edildi.

Komisyonda, sözleşmeli erbaş ve er istihdamına ilişkin tasarı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesinlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarı, birleştirilerek ele alındı.

Yapılan oylamada, tasarı komisyonda kabul edildi.

TSK'DAN İLİŞİĞİ KESİLENLERE, EMSALİ RÜTBEDEKİLERE DENK ÖZLÜK HAKLARI ÜZERİNDEN EMEKLİLİK İMKANI SAĞLANIYOR

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen tasarıyla Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla TSK'dan ilişiği kesilenlere emsali rütbelerdekilere denk özlük hakları üzerinden emeklilik imkanı sağlanıyor.

Komisyon, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilenlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarıları birleştirerek kabul etti.

Buna göre, tasarının yürürlüğe gireceği tarihten önce, YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilenlerin veya bunların vefatı halinde hak sahiplerinin getirilen düzenlemeden yararlanması için 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığına başvurması gerekecek. Başvurular, bakanlıkta kurulan bir komisyonda incelenecek; en geç bir yıl içinde başvurunun ret veya kabulüne karar verecek.

YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişikleri kesilenlerin, bu tarihten, düzenlemenin yürürlük tarihine kadar geçen süreleri TSK'da geçmiş kabul edilecek.

Bu kişilerin TSK'dan ilişiklerinin kesildiği tarih ile düzenlemenin yürürlük tarihi arasındaki döneme ilişkin yatırılmamış sigorta prim ve emekli keseneği, kurumlarınca ödenecek. Bu kapsamda olup da araştırmacı kadrolarına atananların, atandıkları tarih ile düzenlemenin yürürlük tarihi arasındaki süreye ilişkin kesenek ve karşılıkları göreve başladıkları kamu kurum ve kuruluşlarca ayrıca ödenecek.

Bu haktan yararlanacaklar, emekliliğe ilişkin sosyal ve özlük hakları bakımından emsali subay ve astsubaylarla eşitlenecek. Getirilen düzenlemeye hak kazananlardan emekli olanların kendilerine, hayatta değilse kanuni mirasçılarına; emsallerinin emekli olduğu tarihteki özlük hakları üzerinden emeklilik veya dul ve yetim aylığı bağlanacak; ikramiye ödenecek.

Başvuru sahiplerinin eşdeğeri statüdeki subay ve astsubayların tamamı emekli değilse başvuru tarihindeki emsallerinin katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi şartıyla emeklilik işlemleri yapılarak aylık bağlanacak ve ikramiyeleri ödenecek.

Ancak, bunlardan daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara yüksek olan aylık bağlanacak.

-ARAŞTIRMACI KADROLARINA ATAMA-

Başvuruları inceleyecek komisyon, isteyenleri, Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ''araştırmacı'' unvanlı kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirecek. Başkanlık, 45 gün içinde, kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atanmalarını teklif edecek.

Teklife ilişkin yazının atamayı yapacak kurum ve kuruluşa intikalinden itibaren 30 gün içinde atama işleminin yapılması zorunlu olacak. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirecek.

Bunlara, statüsüne göre, düzenleme uyarınca karargahta görevli emsali subay ve astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar ödenecek. Aylıklar, emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulacak. Bu şekilde yükseltilen aylıklarda azami rütbe tavanı, subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda kademeli kıdemli başçavuş olacak.

Statüsüne göre, emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış durumdakilerden isteyenler araştırmacı olmak için başvurabilecek. Halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar da araştırmacı kadrosuna atanacak. Bunlar karargahta görevli emsalleriyle aylık ve diğer özlük haklarına sahip olacak.

-ÖĞRENİM BORÇLARI-

Düzenleme gereği yapılacak her türlü ödemelerle ilgili zaman aşımı süresi düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren işleyecek, bu kişilerin varsa öğrenim giderleri borcu tahsil edilmeyecek.

Bu kişilere ilişiklerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik kartı verilecek, ayrıca emekli TSK mensuplarına tanınan sosyal haklardan yararlanmaları temin edilecek. Ayrıca, bu kişilere emsallerinin ödediği aidat ve kar paylarının güncel tutarlar ödemeleri şartıyla OYAK üyeliği haklarından yararlanma imkanı getiriliyor.

-BİN 500 ARAŞTIRMACI KADROSU-

Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan TSK ile ilişkilerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir başvuru aranmaksızın hükümsüz sayılarak, dosyalarından çıkarılacak ve herhangi bir işleme esas alınmayacak.

Başvurunun reddi halinde bu işleme ilgililer Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açabilecek.

Düzenleme uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere bin 500 araştırmacı kadrosu ihdasını öngören tasarı, bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriyor. Bu kadrolardan kullanılmayan veya herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

-SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER İSTİHDAMI-

Düzenlemeye göre, en az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilecek.

Sözleşmeli er kaynaklarını; en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve 26 yaşından gün almamış olanlar teşkil edecek.

Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli er olarak alınmayacak.

Sözleşmeli erlik için şu nitelikler aranacak:

''Türk vatandaşı olmak, belirtilen öğrenim ve sağlık ile ilgili şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmamak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmamak. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.''

Asgari tugay veya eşiti birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında ''sözleşmeli erbaş/er olur'' belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilecek.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yılın Aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker sayılacak.

Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildikleri kadro görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen görevleri yapacak.

Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.

-3 AY ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKECEK-

Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Ancak, sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebeplerinin uygun olduğuna karar verilenlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilecek.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, ''askeri eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, askeri eğitime veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak'' nedenlerinden dolayı süresinin bitiminden önce feshedilebilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin hangi nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedileceği belirtilen tasarıya göre, sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler yedekte erbaş ve er kaynağına alınacak.

Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler sigortalı sayılacak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak, silahları kadro silahı olacak.

Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek.

Konuyla ilgili usul ve esaslar, 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Tasarıyla TSK'nın ilgili kanunlarına ''sözleşmeli er ve erbaş'' kavramları konuluyor.

GÖNÜL: TERÖR DEVAM ETTİKÇE BEDELLİ GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAKTIR

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, terör devam ettikçe bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmayacağını söyledi.

Gönül, TBMM Milli Savunma Komisyonunda, ''sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile YAŞ kararlarıyla TSK'dan atılanlara ilişkin'' düzenlemeyi içeren tasarı üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sözleşmeli erbaş ve er sisteminde amaçlarının, bir erin, yapacağı hizmeti daha profesyonelce yapmasını sağlamak olduğunu ifade eden Gönül, daha önce de uzman erbaş ve uzman çavuş sisteminin getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

''Bu sistemde, söz konusu personelin er karakterini kaybetmesi, yaşlanması, çocuklarının eğitimi için belli yerde yaşamak zorunda kalması durumunda hedef kayboluyor. Bunun önüne geçmek için yeni düzenlemede sözleşmeli erbaş ve er bir kere kıtada yatıp kalkacak. Askerle birlikte hareket edecek. 30 gün haricinde herhangi ev ilişkisi olmayacak. Evlenirse, 30 gün ona yeterli olup olmayacağını da kendisi bilecek. Böylece hayatının belli süresini kariyer mensubu olmadan askerlik hizmetine versin istiyoruz.''

Gönül, tasarının seçim öncesi getirilmesine ilişkin eleştirilere karşılık, özellikle seçim öncesinde getirilmediğini, tasarının kendilerini 2 yıl uğraştırdığını söyledi.

-''NEFRETLE KINIYORUM''-

Gönül, başka bir soruyu yanıtlarken, YAŞ kararları ile kabul edilen ihraçların yargıya gitmemesi için daha önce bir hüküm eklendiğini belirterek, ''Yaptığımız düzenlemede de normal yoldan gelen ihraç edilebilecekleri şimdiden reddedeceğiz. Çok açık söylüyorum, uyuşturucu kullandığı için ihraç edilmiş insanlar var, bunları reddedeceğiz. Ama şu hakkı veriyoruz, artık yargıya gidebilecek'' diye konuştu.

Bakan Gönül, Şırnak'taki ''atış talimi'' ile ilgili görüntüler konusunda, olayı nefretle kınadığını ve konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etti.

Gönül, başka bir soruyu yanıtlarken, devletin güvenlik hizmetleri ile demokratikleşme konusunun birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. Demokratikleşmenin hükümetin programı olduğunu belirten Gönül, ''Devlet iç ve dış güvenliği almak zorundadır. En küçük bir hareket bile devletin güvenliğine karşıysa, bunun tedbirini almak lazım'' dedi.

Tasarının, terörle mücadele için çıkarılmış geçici bir tasarı olmadığını belirten Gönül, batı ülkelerinin tamamında buna benzer uygulama olduğunu vurguladı.

Gönül, bedelli askerlik konusuna ilişkin, ''Bizim görüşümüz, terör devam ettikçe bedelli gündemimizde olmayacaktır'' dedi.

KAYNAK: AA
YAZDIR
YORUMLAR 13
 • Fatih topal 3 yıl önce Şikayet Et
  Bende uzm.cvs iken bircam kirdigim icin gorevden atildim allah bunlari kahreylesin omrumu caldilar kim bize sahip cikacak
  Cevapla
 • ümit 3 yıl önce Şikayet Et
  ordudan disipsınsizlik nedenıyle atılanlar ne olacak geri dönüş yada başka devlet kurumlarına geciş imkanı olacakmı bilgilendirisenız çok mutlu olrum hayırlı günler
  Cevapla
 • Nadia Comenachee 9 yıl önce Şikayet Et
  harika. çok büyük bir haraket. çok önemli, son derece isabetli
  Cevapla
 • arif bayram doğan 9 yıl önce Şikayet Et
  YAŞzedeler, bu kez MSBzede oluyor !.... Ben bir YAŞzedeyim sevgili kardeşlerim. Bu değişiklik ile yaşzedeler daha da mağdur olacak, konunun teknik özelliklerini bilmemeniz normal. Sn. Başbakanı bu MSB bir kez daha yanıltmaya çalışıyor. Bu tasarıyı sanki ergenekoncular hazırlamış. Verilen hak, yerine getirilen hukuk yok. Keşke bu haliyle çıkmasa. Eski durum devam etse, ileride düzelme şansı olurdu. Bu haliyle siyasi şovdan başka bir işe yaramayacak. Nedenini öğrenmek isteyenler YAŞ Mağduru YAŞzedeler gurubunu facebookda takip edebilirler.
  Cevapla
 • tarık tan 9 yıl önce Şikayet Et
  YİNE HUKUK DIŞI BİR UYGULAMA. YAŞ Kararlarıyla ordudan ihraç edilenlerin en baştaki sorunu adil veya göstermelik dahi olsa yargılanmaydı hiçbir yargı kurumunun önünde kendilerini savunma hakkının tanınmasıyla oluşan temel hukuksuzluktu.Şimdi ise hukuk devleti olduğumuz iddiasının tamamen dışında,mahkemelerin vermesi gereken kararı MSB lığında kurulacak komisyonun kararı ile özlük hakları iade edilecekmiş.Bu komisyonun yapacağı araştırmayı mahkeme de yapabilir.Mesele hukuksuzluk ama çözüm bürokratik..Tamamen yasak savmaya yönelik bir iş.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Otomobillerin bu gizli özelliklerini biliyor muydunuz?
Azerbaycan'da Türk Bayrağı yakmaya kalkarsan ne olur?