Kaymakam nasıl olunur? 2021 Kaymakam olmanın şartları neler? Görev ve yetkileri nelerdir?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii makamı olarak bilinen kaymakamlar, ilçelerin gene idaresinden sorumlu kişilerdir. Peki ülkemizde en çok özenilen merak edilen mesleklerden biri olan kaymakam nasıl olunur. İşte merak edilen sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar...

Kaymakam nasıl olunur? 2021 Kaymakam olmanın şartları neler? Görev ve yetkileri nelerdir?
Kaymakam nasıl olunur? 2021 Kaymakam olmanın şartları neler? Görev ve yetkileri nelerdir?
GİRİŞ 23.03.2021 17:03 GÜNCELLEME 23.03.2021 17:03

Kaymakamlar ilçelerin en büyük mülki ve idari amirleri olma vasfı ile yönetiminden sorumlu en yetkili kişi olma vasfına sahip kişilerdir. Ülkemizde ise birçok genç gelecekte kaymakam olma hayali ile eğitimini yönlendiriyor ve şekillendiriyor. Bilindiği üzere valiler kaymakamlar arasında seçiliyor. Peki kaymakam nasıl olunur? İşte kaymakam hakkında merak edilenler...

KAYMAKAM NEDİR?

Kaymakam ilçe genel idaresinin başı ve mercii makamıdır. Ayrıca kaymakam ilçede Hükümetin temsilcisi ve genel idaresinden sorumlu kişidir. Kaymakam Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu teşkilatlar, kaymakamların emri altındadır.

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

Kaymakam olabilmek için öncelikle 4 yıllık lisans programları olan Siyasal bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Bu bölümlerden mezun olan kişilere kaymakam olabilmeleri için başvuru hakkı tanınıyor. 

Başvuru şartları taşıyan adaylardan  valilik için tez hazırlamaları isteniyor. Akabinde kaymakamlık için hazırlanan sınava giren adayların sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor ve sonrasında 4 farklı mülakat sürecinden geçen kaymakam adayları, valilik emri altına ataması gerçekleştirilir.

KAYMAKAM OLMANIN ŞARTLARI NELER?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 48. Maddede yer alan memuriyet için gerekli şartlara uygun olmak

  3. Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden birinden mezun olmak

  4. Yurtdışında bu bölümlerde eğitim görenlerin YÖK onaylı denklik belgesi sahibi olması

  5. Sınava girilecek tarih itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak

  6. Askerlik görevi ile ilgili herhangi bir bağlantısı kalmamış olmak

  7. Kamu kurumlarında devlet memuru olarak en az 5 yıl süreyle görev yapmış olmak

  8. Düzenlenen tüm sınavlarda başarı kaydetmiş olmak

KAYMAKAMIN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

I ) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir.

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.  Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.

J) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır;

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Kaymakamların Asayiş ve Güvenliğe İlişkin Yetki ve Görevleri

 A) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

C) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

Ç) İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır;

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;

E) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir;

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir.

F) Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın gözetim ve denetimi altındadır.

- Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden bilgi isteyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir.

- Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

- Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

- İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlarıyla köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlarıyla ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Sosyal güvenlik sistemi yükü taşıyabiliyor mu? Rakamlar ne söylüyor?
Tarihi karar sonrası Türkiye'den son dakika İsrail duyurusu!