Adalet Bakanlığı CTE 5 bin 455 personel alımı sona eriyor!

Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 5 bin 455 sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayınlandı. Adalet Bakanlığı başvuru sayfası ve başvuru şartları haberimizde.

Adalet Bakanlığı CTE 5 bin 455 personel alımı sona eriyor!
Adalet Bakanlığı CTE 5 bin 455 personel alımı sona eriyor!
GİRİŞ 14.03.2022 12:09 GÜNCELLEME 14.03.2022 12:09
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacaktır. İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı 500 icra katibi alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...Adalet Bakanlığı 500 icra katibi alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu KPSS...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Türk Vatandaşı olmak, 

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 

 • Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

 • Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

 • Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak, 

 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

 • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için; 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, 

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.) 

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için; 

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, 

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için; 

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 

2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak. 

Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için; 

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak. 

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için; 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) 

Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için; 

Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.) 

En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı edevlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için; 

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Güvenlik Soruşturması Formu, 

2) Sağlık Beyanı Formu, 

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.), 

Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler 

Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için; 

-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, 

-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

Sözleşmeli destek personeli (şoför); 

- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

Sözleşmeli destek personeli (aşçı); 

-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.), 

-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge. 

Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci); 

-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YORUMLAR 2
 • İsmail 9 ay önce Şikayet Et
  Yazık günah bu kadar adam işe alınıyor. Bunlara verilen para kimden çıkıyor. Cezaları ağırlaştırıp ta insanların suç işlemesini engellemeyi hiç mi düşünemiyorsunuz. Yüz küsur hukuk fakültesi açacağınızı daha fazla mühendislik fakültesi açıp üretim yapacak ihracat yapacak insan yetiştirmek aklınıza gelmiyor mu. Biz size daha fazla ceza evleri yapasınız içini gadiyan, suçlu, doldurasınız diye oy vermedik.
  Cevapla
 • TüremişEYT 9 ay önce Şikayet Et
  sayın bakan noter katipleriyle ilgili bi çalışmanız varmı benimkide iş olsun sizden ümitlenmek giden ne yaptıki gelen ne iyilik yapsın anca hafta sonu mesaisi yaptırır noterlerin iki dudağı arasına bırakırsınız bizim ve ailelerimizin geleceğini
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Yeni Mercedes-AMG S 63 E Performance tanıtıldı!
Cumhuriyet İslam'a nefret kustu! Genç hafızlar ve öcü gibi çizilen âlimler...