MGK karar verdi: 2023'te uzaydayız!

Milli Güvenlik Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında, ‘Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi’nin ana hatları belirlendi. 2023 hedefleri arasında kazayı önleyen araç da var!

MGK karar verdi: 2023'te uzaydayız!
MGK karar verdi: 2023'te uzaydayız!
GİRİŞ 23.06.2005 07:43 GÜNCELLEME 23.06.2005 07:43

Halkın yaşam kalitesinin artırılması açısından bilim ve teknolojinin önemine değinilirken, bu alanda TÜBİTAK'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı strateji belgesi ele alındı. 2023 hedeflerini içeren belgeye göre, Türkiye hücre ve gen teknolojisini ileri seviyeye çıkaracak, nükleer-biyolojik-kimyasal silah algılama sistemlerini geliştirecek, trafik kazalarını azaltacak akıllı araçlar üretecek ve uzaya araç gönderme yeteneğini artıracak.

MGK önceki gün, bilim ve teknoloji konusunu ele aldı. Toplantıda, Türkiye’nin güçlenmesi ve halkın yaşam kalitesi açısından önemine değinilerek, “Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi”ne sahip çıkıldı. Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılına uzanan dönemde yeni bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi için Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) görevlendirilmişti. TÜBİTAK’ın hazırladığı strateji belgesi, 18 yıl sonra nasıl bir Türkiye hedeflendiğini ortaya koyuyor. “2023 Türkiye Vizyonu”nu erişilebilir kılmak için kullanılacak stratejik araçlar, “bilim ve teknoloji” olarak belirleniyor.

Hedeflerin hayata geçirilebilmesi için, kıt olan ülke kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesini sağlamak üzere, belirlenmiş stratejik alanlarda odaklanma gerektiği ortaya konan belgede, atılması gereken ilk adım, “Avrupa Araştırma Alanı” ile bütünleşecek bir “Türkiye Araştırma Alanı” oluşturulması. İkinci ayakta, kurumlar arasında işbirliği ağları oluşturulacak. Üçüncü ayakta ise, odaklanma süreci sistematik bir bütünlük içinde yönetilecek. Modelin başarıya ulaşabilmesi için, dikkat edilmesi gerekli hususlar da söz konusu belgede yer alıyor. Bunun için, öngörülen strateji, siyasi ve partiler üstü bir platformda değerlendirilecek; devletin her kurum, birim ve çalışanı “Vizyon 2023” ve bunu destekleyen hedefler doğrultusunda bilinçlendirilecek ve toplumun da itici güç olarak yer alması sağlanacak. Ar-Ge’ye ayrılacak kaynak, 2013 yılında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’si olacak. Geçen sene bu oran yüzde 0,6 dolaylarında idi. Ar-Ge’nin yanı sıra gerekli insan gücü yetiştirilecek. 26 bin olan öğretim üyesi sayısı 2023’te 150 bine çıkarılacak. Yıllık 300 trilyon TL kaynak ile bunun gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

8 teknoloji alanı belirlendi

Önümüzdeki yıllarda Türkiye için stratejik olan teknoloji alanları da 8 başlık altında toplanıyor. Söz konusu alanlar, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji ve gen teknolojileri, nano teknoloji, mekatronik, üretim süreçleri ve teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri ile tasarım teknolojileri.

“Vizyon 2023” çerçevesinde oluşturulan “panel ve strateji grupları”, birkaç yıl sonrası için de hedef belirledi. Bu noktada, 2010’lu yıllardan itibaren pazara girmeye başlayacak ileri teknoloji ürünlerindeki yeni özelliklere de dikkat çekiliyor. Buna, biyoteknoloji, mikro elektromekanik sistemler ve nanoteknoloji ile sahip olunacak. TÜBİTAK’ın hazırladığı söz konusu belgede, bu önerilerin hayata geçirilmesi halinde, “geleceğin garanti altına alınacağı” belirtiliyor. Belgede, “Çok geniş ürün ve üretim faaliyeti yelpazesinin teknoloji temelini oluşturacak bu üç teknoloji alanına odaklanma sürecine çok daha büyük önem atfedilmelidir. Stratejik teknolojilere odaklanma içinde daha üst düzeyde bir odaklanmayı işaret eden bu yaklaşımının, uzun erimli bir bakış açısıyla Türkiye’nin geleceğini garantiye alacağı gözden kaçırılmamalıdır.” ifadesi yer alıyor.


Demokratik ve zengin Türkiye

Belgede, “2023 Türkiye Vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler” şöyle sıralanıyor: Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösteren, demokratik ve adil bir hukuk sistemine sahip, yurttaşları ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi, sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına alınmış, sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; gelir dağılımı dengeli, bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen bir Türkiye.


Yükseköğretim için öneriler

2023 yılında arzu edilen hedeflerin yakalanabilmesi için yükseköğretim alanında yapılması gerekenler ortaya konuyor. Bu amaçla, yükseköğretim öncesinde okullaşma oranlarının uluslararası normlara uygun seviyelere çıkarılması, lise ve meslekî ortaöğretimin ülke ihtiyaçları ve uluslararası gelişmelere göre yeniden planlanması ve düzenlenmesi gerektiği aktarılıyor. Yükseköğretimin halen “tek tip” yapısında olduğu vurgulanan belgede, “Türkiye gibi büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkede okullaşma oranının artırılması tabii ki önemli bir hedeftir; ancak, burada eğitimin niteliği ikinci plana atılmamalıdır.” deniliyor. Ayrıca araştırma laboratuvarlarının yetersiz olduğuna, halen 26.000 civarında olan toplam öğretim üyesi sayısının 150 bine çıkarılması gerektiğine işaret ediliyor.


Yeni vizyonda hastalar uzaktan izlenebilecek

Milli Güvenlik Kurulu’nun 2023 vizyonunda, uydu tasarlayabilme ve uzaya araç gönderme yeteneğinin geliştirilmesi önemli bir yer tutuyor. Hekimler, tahlil örneklerini laboratuvarlara yollamadan, hasta başında testleri yapabilecekler ve süratle hastalarına müdahale edebilecekler. Buna paralel önemli bir hedef ise şu: Hastalar hastaneye gelmeden uzaktan izlenebilecek. Karayolu için akıllı araçların üretilmesi de gündemde.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Son iki yılda 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti
Gençlerin kaç yaşına kadar aileleriyle yaşadığı belli oldu