İŞKUR'dan Yargıtay Başkanlığı'na temizlik görevlisi alımı! Başvuru şartları..

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı bünyesine en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacak. İlanın başvuru şartları, nasıl başvuru yapılacağı ve kura ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

İŞKUR'dan Yargıtay Başkanlığı'na temizlik görevlisi alımı! Başvuru şartları..
İŞKUR'dan Yargıtay Başkanlığı'na temizlik görevlisi alımı! Başvuru şartları..
GİRİŞ 16.01.2020 09:58 GÜNCELLEME 16.01.2020 09:58

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yargıtay Başkanlığı bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından temizlik görevlisi alımı yapacak. Söz konusu duyuruyu Ankara Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binaları tarafından yayımlandı ve alımlar Kura ile yapılacak. İşte detaylar…

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

 

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2- Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde  yaralandığını belgelemek,

AÇIKLAMALAR

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Başkanlığımız internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARI

Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www. yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

Kura işleminin 23/01/2020  tarihinde saat 14.00 Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda belirlenen adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.

Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(3 nüsha olarak düzenlenecek olup, bilgisayar ortamında doldurulacak)

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,

3 adet vesikalık fotoğraf,

Adli Sicil Belgesi (e Devletten alınacak),

SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge,

Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,

Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde  yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlgili ilan İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup başvurular İŞKUR üzerinden takip edilecektir. Bu kapsamda ilana en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden İş İlan No (00005354651) ile yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca adaylara kura çekimi yapılacak olup, Kura işleminin 23/01/2020  tarihinde saat 14.00 Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Biden'den BM'de İran'a nükleer tehdit
Yerli yapımlar Akıncı, Gökbey ve ve TOGG Teknofest'te