Nazar Duası: Göz değmesine karşı iyi gelen nazar duaları! Nazardan korunmak için okunacak sure

İnsanlar, başka kişilerin mevcut veya olası her çeşit nazarından ya da kem gözden tam tekmil korunabilmek üzere yüce yaratıcıdan yardım talep ederek hem etkili hem kuvvetli nazar duasına başvurmaktadır. İslam Dünyası'ndaki büyük alimler tarafından Müslümanların her fırsatta söylemesi şiddetle tavsiye edilen nazara karşı okunacak dualar ve sureler nelerdir? Peygamber Efendimiz'in nazardan korunmak için okuduğu dualar!

Nazar Duası: Göz değmesine karşı iyi gelen nazar duaları! Nazardan korunmak için okunacak sure
Nazar Duası: Göz değmesine karşı iyi gelen nazar duaları! Nazardan korunmak için okunacak sure
GİRİŞ 19.01.2021 16:51 GÜNCELLEME 19.01.2021 16:51
Bu Habere 20 Yorum Yapılmış

Nazar değmesi durumu hasıl olduğunda kişiye gerek maddi gerekse manevi boyutta pek çok zarar gelmesi, bu anlamda son derece kişinin canını sıkan ve türlü rahatsızlık veren problem problemlerin baş göstermesidir. Müslümanlar ise karşılaştıkları duruma çözüm niteliğinde İslam Dünyası'ndaki alimlerin de okunmasını önerdiği nazar duası eşliğinde alemlerin Rabbi olan yüce Allah'tan yardım dilemektedir. Yerin ve göğün sahibi Cenab-ı Hakk, ölüme dahi sürükleyebilecek derecede ciddi etkilerinin bulunabileceği nazardan korunmak için el açan kullarının bu anlamda imdadına yetişmektedir.

Sabır Duası Arapça sözleri - anlamı: Sabırlı olmak için okunacak dualar!

Peki, Peygamberimiz (S.A.V)'in de tüm müminlere özellikle tavsiye etmiş olduğu, diğer anlamlarının ise göz değmesi ve göze gelmek olarak ifade edildiği nazara karşı okunacak dualar nelerdir? İşte, kıskançlık duygusunun vermiş olduğu etkiyle oluşan kem gözlerden ve art niyetli/haset bakışlardan muhafaza etmeyi sağlayacak etkili nazar duası...

Ruhi sıkıntı duası: Dert, korku ve sıkıntı gideren çok etkili dualar...

 

*Nazar Duası Okunuşu:

-Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

*Nazar Duası Anlamı:

-Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Şifa duası (en kuvvetli & çok tesirli): Hastalara şifa sözleri - ayetleri...

nazar duası

*Nazara Karşı Okunacak Dua:

Okunuşu: “Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh”

Anlamı: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına sığınırım.

Zenginlik Duası: En kısa zamanda zengin olmak için okunacak güçlü dualar!

nazara karşı okunacak dua

*Okunabilecek En Etkili Nazar Duası:

->Felak suresinde, gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin, hasetçinin ve tüm şeylerin kötülüğünden Allah'a sığındığımız için nazar duası olarak kötülüklerden korunmak için okunabilir.

En tesirli evlilik duası: Evlenmek için okunacak dualar & Kısmet açma zikirleri - sureleri!

Felak Suresi Okunuşu: *Kul, euzü birabbil felâk,

*min şerri ma halak,

*ve min şerri gasikin iza vakab,

*ve min  şerrin neffassâti fil ukad,

*ve min şerri hâsidin iza hased.

Esmaül Hüsna sırları - faziletleri oku! Allah'ın 99 ismi anlamı nedir: Ya Şafii ismi neden yok?

Felak Suresi Meali ve Anlamı: De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

nazar duası okunuşu anlamı

NAZARA KARŞI OKUNACAK ETKİLİ VE KUVVETLİ DUA!

Okunuşu: Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. “Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike.” “Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran.” (Buhârî)
El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî

Kırk Hadis oku (Diyanet): Peygamberimizin en önemli 40 Hadis-i Şerif sözleri

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.
Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun. Ey kalbleri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi Senin dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.
Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh’a âittir.

nazara karşı okunacak dua

NAZARA İYİ GELEN KALKAN DUA!

Fatiha Suresi "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn"

nazardan korunmak için okunacak dua

Kem Gözlere, Göz değmesine ve Göze Gelmeye Karşı Okunacak Dua:

*Kelam Suresi 51. Ayet Arapça Meali:  "Bismillahirrahmanirrahim Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun mecnunun".

*Kelam Suresi 51. Ayet Türkçe Meali: “Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla. Ve inkar edenler, zikri Kur'an-ı Kerim-i işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleri ile devirirler. Ve; Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur derler.”

->Kalem Suresi 52 Ayetinin Arapça Meali; "Bismillahirrahmanirrahim Ve ma hüve illa zikrun lil alemin alemine.”

->Kalem Suresi 52 Ayetinin Türkçe Meali; "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla Ve O Kur'an-ı Kerim, alemlere zikirden ve öğütten başka bir şey değildir.”

Kem Gözlere, Göz değmesine ve Göze Gelmeye Karşı Okunacak Dua

Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

kem gözlerden korunmak için okunacak dua

GÜÇLÜ NAZAR DUASI!

Ayetel Kürsi "Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm."

nazar duası

Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua! Nazara Karşı Hangi Dualar Okunur?

->Nas suresinde, cin ve insanlardan olan sinsi vesvesecilerden Allah'a sığındığımız için nazar duası olarak kötülüklerden korunmak için okunabilir.

 *Nas Suresi Okunuşu: Kul, euzü birabbin nâs,
melikin nâs, ilâhin nâs,
min şerril vasvasil hannas, 
elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
minel cinneti ven nâs.

*Nas Suresi Meali ve Anlamı: De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

nazara karşı okunacak dua

Nazardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua! Nazara Karşı Hangi Dualar Okunur?

İhlas Suresi Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Meali ve Anlamı:

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır)"
O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır."
‘’Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

YORUMLAR 20
 • Ertugrul 1 ay önce Şikayet Et
  Allah sonsuza kadar razi olsun emeginize saglik .RABBIM CUMLE MUMIN MUSLUMANLARI KORUSUN
  Cevapla
 • gokhanreus 2 ay önce Şikayet Et
  Ajandamın ilk sayfasına yazıyorum:)
  Cevapla
 • Muhammed 6 ay önce Şikayet Et
  Demekki namazkılan bir kişiye nazar deymez
  Cevapla
 • Emine 6 ay önce Şikayet Et
  Burdan suya okuyarak üstümden tüm nazardan kurturmak için iyi yapmışsınız Allah razı olsun
  Cevapla
 • eğinoğlu 6 ay önce Şikayet Et
  emeği geçen araştırıp paylaşan arkadaşlardan RAHMAN olan ALLAH (c.c) razı olsun
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Yüz yüze eğitim ve normalleşmeye en yakın 30 il
ÖNDER Başkanı ÇAL'dan duygulandıran 28 Şubat anısı!