İşte MHP'nin seçim beyannamesi

Ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar geniş konularda projelerini ortaya koyan MHP yönetimi, "bunlar vaatlerimiz değil sözlerimizdir" diyor.

İşte MHP'nin seçim beyannamesi
İşte MHP'nin seçim beyannamesi
GİRİŞ 14.04.2011 20:00 GÜNCELLEME 14.04.2011 20:00
Bu Habere 51 Yorum Yapılmış

İŞTE MHP'NİN 41 BAŞLIKTA YAYINLADIĞ SEÇİM BEYANNAMESİ

TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER
 
Bağımsız ve Millî bir `Üreten Ekonomi Programı` uygulamaya konulacak.
Üreten Ekonomi Programıyla; üretim harekete geçirilecek, küresel rekabet gücü yükseltilecek, hakkaniyetli paylaşım sağlanacak, kaynak ve ekonomi yönetiminde etkinlik artırılacak.
Her yıl yaklaşık 700 bin işsize iş verilecek.
Yıllık ortalama yüzde 7 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirilecek.
Enflasyon, dört yılda yüzde 5`in altına kalıcı bir biçimde indirilecek.
İstihdam dostu, sürdürülebilir bir büyüme ortamı tesis edilecek.
İşsizlik ve yoksulluk azaltılacak, gelir dağılımı daha adil hale getirilecek.
Rekabet gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesis edilecek.
Ekonominin dış kaynağa olan bağımlılığı azaltılacak.
Ekonomi küresel kriz ve şoklara karşı dayanıklı hale getirilecek.
Kamu açıkları ve kamu borç stoku sürdürülebilir bir duruma getirilecek.

BANKACILIK VE FİNANSAL PİYASALAR
 
Şeffaf ve güvenli bir bankacılık sistemi oluşturulacak.
Ziraat Bankası yeniden yapılandırılacak ve kamu bankası olarak kalacak.
Merkez Bankası para politikası uygulamalarında bağımsız olacak ve faaliyetlerini Ankara`da sürdürecek.
Halk Bankasının satışında halka arza ve meslek kuruluşlarına öncelik verilecek, blok satışına izin verilmeyecek.
Vakıfbank yeniden yapılandırılacak ve yönetimindeki kamu ağırlığı azaltılacak.
Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak ve KOBİ finansmanının önemli bir kurumu haline getirilecek.
Türkiye Kalkınma Bankası, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik projeleri destekleyecek.
Sermaye piyasalarının gelişimi desteklenecek ve sermayenin tabana yayılması sağlanacak.
KOBİ`lerin sermaye piyasası araçlarından daha fazla yararlanmalarının ortamı tesis edilecek.
Finansal piyasalarda yabancı yatırımcıların etkisi önlenecek.
Finansal piyasalar yabancı sermayenin kontrolünden kurtarılacak.
Finansal raporlama ve denetimlerde doğruluk, güvenilirlik ve şeffaflık artırılacak, bu amaçla uluslar arası standartların uygulanmasına ağırlık verilecek.
Haberleşme, iletişim, ulaştırma, enerji, tarım, ilaç piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Sektörel Piyasalar Düzenleme Kurumu oluşturulacak. 
 
BİLİM TEKNOLOJİ VE AR-GE
 
`Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı` kurulacak.
Bilgi toplumuna geçişin her türlü alt yapısı oluşturulacak.
Kamu kaynaklarından Ar-Ge yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılacak.
Ar-Ge harcamalarının Milli Gelir içindeki payı yüzde 2 buçuk seviyesine çıkarılacak.
Özel sektörün; bu alandaki yatırımları desteklenecek.
Türkiye`nin bilgisayar yazılım ve donanım alanında lider ülkeler arasına girmesi sağlanacak.
Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla `Millî Yenilik Sistemi` kurulacak.
Kamu ihalelerinden alınacak pay ile `Ar-Ge Fonu` oluşturulacak.
Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite geliştirmek üzere millî teknoloji üretim merkezleri oluşturulacak.
Türk Dünyasının bilimsel araştırmaları teşvik edecek `Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)` kurulacak. 
 
ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
 
Türkiye`nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için biyoyakıt üretimine önem verilecek.
Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak öncelikli hedef olacak.
Enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santraller kurulacak.
Türkiye enerjinin transit geçiş bölgesi olma özelliğinin yanı sıra enerji piyasasının da önemli aktörlerinden birisi yapılacak.
Jeotermal kaynakların turizm ve tarım sektörleri ile konut ve işyerinde kullanımı sağlanacak.
Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenler işlenmeden cevher olarak satılmayacak.
Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenler, yüksek ileri teknoloji kullanılarak katma değerli yeni ürünlere dönüştürülerek satılacak. 
 
KAMU MALİYESİ POLİTİKASI
 
Kamu açıkları kalıcı bir biçimde azaltılacak.
Kamu borç stokunu sürdürülebilir bir duruma getirilecek.
Gelirler politikası verimlilikle ilişkili ve ileriye dönük olarak uygulanacak.
Harcamalarda israf ve verimsizliğin önüne geçilecek.
Verginin tabana yayılması suretiyle vergi gelirleri artırılacak.
Para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir borçlanma politikası oluşturulacak.
İç borcun yönetiminde yeni tür borçlanma senetleri gibi alternatif finansman yöntem ve araçlarından yararlanılacak.
Kayıt dışılıkla etkin mücadele yürütülecek. 
 
KUR POLİTİKASI
 
Rekabetçi bir kur politikasıyla üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığı azaltılacak, küresel rekabet gücü artırılarak güçlü bir üretim ekonomisinin tesisine katkı sağlanacak.
Kurların piyasa şartlarına göre belirlendiği serbest döviz kuru politikası uygulanacak.
Kısa dönemde aşırı dalgalanmalara ve spekülatif hareketlere müdahale edilecek.
Kur politikası ile uyumlu bir rezerv politikası uygulanacak. 
 
KURUMSAL YAPILANMA
 
Ekonomi Bakanlığı kurulacak, ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğa son verilecek.
Mali Piyasalar Kurumu kurulacak, tüm finansal piyasaların (bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık vs.) daha sağlıklı ve istikrar içerisinde işlemesi sağlanacak.
Rekabet Kurumu yeniden yapılandırılarak günün ekonomik şartlarına uygun etkili bir konuma getirilecek.
Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Para Kredi Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu birleştirilerek Ekonomik ve Malî İşler Yüksek Kurulu tesis edilecek. 
 
ÖZELLEŞTİRME
 
Stratejik kurum ve kuruluşlar özelleştirilmeyecek.
Özelleştirmede öncelikli yöntem halka arz olacak.
Köprü, otoyol ve baraj gibi kamuya ait altyapı tesisleri özelleştirilmeyecek.
Köprü, otoyol ve baraj gibi kamuya ait altyapı tesislerinin gelirleri üzerinden gelir ortaklığı senedi ve benzeri finansal araçlar çıkarılarak vatandaşa satışı sağlanacak.
KİT`ler tek portföyde toplanacak.
Özelleştirme İdaresi yeniden yapılandırılacak.
Devlet tekellerinin yerini özel sektör tekellerinin alması önlenecek. 
 
TARIM VE HAYVANCILIK
 
Tarımsal destekler kademeli olarak Mili Gelir`in yüzde 1 buçuğu düzeyine çıkarılacak.
Bütçeden, Milli Gelir`in binde 5`i olarak uygulanan tarımsal destekler iki kat arttırılarak, 12 buçuk milyar Liraya çıkarılacak.
Besi hayvancılığı için bütçe desteği yüzde 50 oranında arttırılacak, 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar liraya yükseltilecek.
Küçük çiftçilerin aldıkları mazot, gübre, ilaç, tohum ve fideden ÖTV ve KDV alınmayacak.
Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçiler için de tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV yüzde 50 oranında düşürülecek.
Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için fiyat garantisi verilecek ve özel destekleme programları geliştirilecek.
Enerji tarımına yapılacak yatırımlar desteklenecek.
Tarım ve hayvancılığa ucuz elektrik temin edilecek.
Temizlenen mayınlı araziler yoksul çiftçilere dağıtılacak.
Tarımsal ihracat bir program dahilinde artırılarak desteklenecek.
Et ve Balık Kurumu et piyasasında etkin olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek.
Hayvancılıkta verimlilik ve kalite artışı sağlanacak,et ürünlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla besi hayvancılığı desteklenecek.
Hayvancılığı geliştirmek amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri yüzde 50 arttırılacak.
Hazine arazilerinde tarımsal üretim yapanlara da destek verilecek.
Hazine arazileri, kullanıcılarına tarımsal üretim için uzun vadeli olarak kiralanacak.
`Sözleşmeli üretim modeli` ile çiftçilerimizin ürünlerinin gerçek değeri üzerinden pazarlanması sağlanacak.
Bitki ve hayvan varlığını korumak için `Gen Bankası` etkin hale getirilecek.
Tohum Üretim ve Genetik Araştırmalar Merkezi kurulacak.
Organik tarımsal ürünlerin üretimi ve tüketimi teşvik edilecek.
`Üretici Birlikleri` etkin hale getirilecek.
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, pazarlama konusunda aktif olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılandırılacak.
Yüksek verim ve kalitede yerli tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenecek.
Kırsal cazibe birimleri olan `Tarım Kentleri` oluşturulacak.
Kırsal alandan büyük kentlere doğru olan göç, bu merkezlerde tutularak yerinde istihdam sağlanacak.
Yurtiçi belgeli damızlık hayvan yetiştirilmesi, sunî tohumlama ve süt hayvancılığına önem verilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi`nin tarım ürünleri piyasasındaki etkinliği artırılacak. 
 
ULAŞIM, HABERLEŞME VE İLETİŞİM
 
Güney Marmara-Ege aksı ile Trakya ve Avrupa kara ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlayacak `Çanakkale Boğaz Geçişi Projesi` gerçekleştirilecek.
Ankara-Afyonkarahisar - İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacak.
Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesi için Bilişim Vadisi Projesi hayata geçirilecek.
E-yaşam tarzının bir gereği olarak herkese nüfus, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, vergi gibi vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı `Akıllı Vatandaşlık Kartı (AVK)` uygulamasına geçilecek.
Posta sektörü; kalite, güvenilirlik ve erişebilirlik esasları dikkate alınarak rekabetçi bir anlayışla düzenlenecek, serbestleşmeye geçilecek ve PTT bu çerçevede yeniden yapılandırılacak.
İletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecek.
Özel iletişim vergisi ve mobil hizmetlerde abonelerden alınan kullanım ücreti ve ruhsat ücreti kaldırılacak.

VERGİ POLİTİKASI
 
Adaletli, basit ve etkin bir vergi sistemini tesis edilecek.
Asgari ücretten vergi alınmayacak.
Çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacak.
Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10`a indirilecek.
Herkesin malî gücüne göre vergi ödediği bir vergi sistemi hayata geçirilecek.
Dolaylı vergiler azaltılacak, dar gelirlinin vergi yükü hafifletilecek.
Vergisini zamanında düzenli ödeyenlere vergi indirimi veya benzer avantajlar sağlanacak.
Vergi mevzuatı basit ve daha etkin bir hale getirilecek.
Vergi mükelleflerinin belgelendirdikleri her türlü özel harcamaları da (kira, okul ücreti, özel sağlık harcaması gibi) vergi matrahından düşülebilecek.
Her türlü vergisel işlemlerin kolay, süratli ve günün şartlarına uygun bir biçimde yapılması sağlanacak.
Vergi uzlaşma müessesesi basit hale getirilecek.
Vergi oranlarında indirime gidilecek.
Vergi tabanı genişletilecek.
Kayıt, raporlama ve denetim sistemi güvenilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturulacak.
Menkul kıymetlerden elde edilecek faiz gelirlerine yüksek, alım satım kazançlarına ise daha düşük vergi uygulanacak.
Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirimi ve kolaylıkları sağlanacak.
Menkul kıymet sermaye gelirlerinde yerli ve yabancı ayrımı yapılmayacak, eşit oranda vergi alınacak. 


 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE ve YATIRIMLAR
 
Türkiye doğrudan yabancı sermaye ve özel sektör yatırımlarına cazip hale getirilecek.
Yatırım ortamlarının iyileştirilmesi sağlanarak yeni bir yatırım iklimi oluşturulacak.
Yenilikçiği, teknoloji ve bilimi esas alan her türlü yatırım desteklenecek ve teşvik edilecek.
Yabancı yatırımların yer seçimi, alt yapı gibi sorunlarını önemli ölçüde gideren `Endüstri Bölgeleri` etkin bir araç olarak kullanılacak.
Bürokratik işlemleri basitleştiren ve tüm işlemlerin tek merkezde yapılmasına imkân veren `Tek Durak İş Merkezleri` kurulacak.
Yabancı sermaye, faaliyet gösterdiği sektörde millî güvenliği ve ekonomik istikrarı olumsuz etkileyemeyecek.
Yabancı sermayenin, faaliyet gösterdiği sektörde rekabeti engelleyecek şekilde hâkim konuma gelmesine izin verilmeyecek.
Yabancılara mülk satışında, karşılıklılık ilkesi dikkate alınacak ve millî güvenliği tehdit etmesine asla izin verilmeyecek.

ADALET VE YARGI
 
Adalet, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temel amaçlarından biri haline getirilecek.
Adalet sistemi haklıyı koruyacak.
`Geciken adaletin adalet olmadığı` ilkesinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacak.
Yargı bağımsızlığı teminat altına alınacak.
Kesin hüküm olmadan kimse suçlu gösterilemeyecek.
Tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmesi önlenecek.
Yargının iş yükü azaltılacak.
Hâkim, savcı yardımcı personel ihtiyacı giderilecek, bunların mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak.
Bazı uyuşmazlıkların yargıya gitmeden çözümü için yeni müesseseler oluşturulacak
Yargının genel bütünlüğünü bozmadan ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçimi yargı bağımsızlığını zedelemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
Adli Tıp Kurumu`nun özerk yapısı güçlendirilecek, etkin denetimi tesis edilecek.
Anayasa Mahkemesi`nin görev ve yetkileri, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile uyumlu olmak üzere yeniden düzenlenecek.
 
ANAYASA
 
`Toplum Sözleşmesi Belgesi` niteliğinde, toplumsal uzlaşmayla yeni bir Anayasa hazırlanacak.
Yeni Anayasa`da Cumhuriyet`in temel nitelikleri korunacak.
Yeni Anayasa`da mevcut ilk üç madde korunacak.
Cumhuriyetin temel nitelikleri, Türk millî kimliği, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerlerden vazgeçilmesine, bunların tartışılmasına izin verilmeyecek.
Türk millî kimliğinin tartışılması kabul edilmeyecek.
Mezhep, inanç ve etnik köken gibi özellikler, millî bütünlüğün ayrılmaz parçası olarak değerlendirilecek.
Etnik bölücülüğün önünü açacak düzenlemelere izin verilmeyecek.
Tek millet-tek devlet esasına dayanan üniter yapının bozulmasına izin verilmeyecek.
Farklı etnik kimliklere siyasî ve hukukî statü tanınmayacak.
Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere resmî statü kazandırılmayacak, yapay azınlık yaratılmasına izin verilmeyecek.
Türk milleti yerine `Türkiyelilik` tanımı konulamayacak.
Türkçe`den başka ana dillerde eğitim verilmeyecek.
Türkiye`de özerk bölgeler oluşturulmayacak.
Hiçbir idari işlem ve eylem yargı denetimi dışında bırakılmayacak.
Temel hakların kullanılması yoluyla bölücülüğe ve teröre destek olunmasının önüne geçilecek.
Cumhurbaşkanının görev, yetki, sorumlulukları ile dokunulmazlık ve sorumsuzluk hâlleri yeniden düzenlenecek.
Milletvekili transferleri engellenecek.
Milletvekili dokunulmazlıkları parlamento faaliyetleri ile sınırlandırılacak.
Terör ve şiddeti siyasî amaç ve araç olarak görme dışında siyasî partiler kapatılmayacak, sorumlularına siyasî ve cezaî yaptırım uygulanacak.
Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milletvekili genel seçimlerinde bulundukları yerde oy kullanabilmeleri sağlanacak.
Siyasetçiler için `Siyasî Ahlak Yasası` çıkartılacak.
Yüce Divan`ın yetkisi ve görevi, yeniden yapılandırılacak.
Yüce Divan görevini, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşacak bir kurul yerine getirecek.
Siyasî partiler ve seçim kanunları yeniden düzenlenecek.
Anayasa Mahkemesi`nin görev ve yetkileri, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile uyumlu olmak üzere yeniden düzenlenecek.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçimi yargı bağımsızlığını zedelemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
 
ÇALIŞANLAR

 
2011 yılı itibariyle net asgari ücret 825 lira olacak.
Asgari ücretten vergi alınmayacak.
Çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacak.
Çalışanların ücretleri sadece enflasyon artışına göre değil, ekonomik büyümeden pay alacak şekilde belirlenecek.
Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde 10`a indirilecek.
Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatı arttırılacak.
Kamu görevlerine ilişkin tanım ve tasnif paralelinde toplu sözleşme ve grev hakkı tesis edilecek.
Personel rejimi, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenlenecek.
Kamuda ücret adaleti sağlanacak, görev, yetki ve sorumluluk bakımından eşit değerde iş yapanın eşit ücret alması temin edilecek.
Daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine siyasî partilere üye olma hakkı getirilecek.
Kamuda çalışan işçilerin, kamu kurumları arasında naklen geçişlerine imkân verilecek.
Prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu sigortalılıkları sona eren kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlanacak.
İş kazası sonucu oluşan sakatlıkları nedeniyle bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin belli bir düzeyin altına inmemesi için alt sınır getirilecek.
Kamu kesiminde sözleşmeli, geçici, taşeron elamanı, 4/B`li, 4/C`li, vekil ve benzeri adlar altında çalışanların tamamı kadroya geçirilecek.
Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı, fazla mesai, diğer zam ve ödemelerdeki farklılıklar hakkaniyet ölçüsünde giderilecek. 
 
ÇİFTÇİLER ve ORMAN KÖYLÜLERİ
 
Tarımsal destekler kademeli olarak artırılarak, Milli Gelir`in yüzde 1 buçuğu düzeyine kadar çıkarılacak.
Bütçeden, Milli Gelir`in binde 5`i olarak uygulanan tarımsal destekler iki kat arttırılarak, 12 buçuk milyar Liraya çıkarılacak.
Besi hayvancılığı için bütçe desteği yüzde 50 oranında arttırılacak, 1 milyar 250 milyon lira düzeyinden 2 milyar liraya yükseltilecek.
Küçük çiftçilerin aldıkları mazot, gübre, ilaç, tohum ve fideden ÖTV ve KDV alınmayacak.
Orta ve büyük ölçekte üretim yapan çiftçiler için de tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kademeli olarak yüzde 50 oranında düşürülecek.
Çiftçilerimize sulamada ucuz elektrik temin edilecek.
Temizlenen mayınlı araziler yoksul çiftçilere dağıtılacak.
Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek.
Orman köylüsüne ve talep edenlere, belirli şartlar ve sürelerle, bedelsiz arazi tahsis edilerek özel ormancılık geliştirilecek.
Ormancılık dışında başkaca bir iş yapamayan orman köylülerine, tarımsal üretim yapabileceği araziler tahsis edilerek iskânları sağlanacak.
Orman köylülerinden boşalan alanlar ormanlaştırılarak iskâna yasak bölgeye dönüştürülecek. 

DIŞ POLİTİKA
 
Türk dünyası, dış politikanın öncelikli ve ayrıcalıklı ilgi alanı olacak.
Türkiye Türk Dünyası ve İslam âleminin ekonomik ve kültürel merkezi olacak.
Kıbrıs, Türkiye`nin en önemli millî davası olarak kalacak.
Kıbrıs`ta siyasî çözüm kapsamında Türkiye`nin etkin ve fiilî garantisinin sulandırılması ya da olumsuz etkilenmesi hiçbir şart altında kabul edilmeyecek.
Kıbrıs politikasında; iki bölgeli, iki milletli ve iki devletli bir ortaklık yapılanması esas alınacak.
Avrupa Birliği ile ilişkiler Türkiye için bir `kimlik ve kader sorunu` olarak görülmeyecek.
Avrupa Birliği`nde temel hedef, eşit haklara dayalı tam üyelik olacak.
Irak`ın toprak bütünlüğü tartışılmayacak.
Irak`taki Türkmen varlığı korunacak.
Kuzey Irak, Türkiye için güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılacak.
Kafkasya - Balkanlar - Orta Doğu üçgeninde iş birliğinin geliştirilmesini ve istikrarın hâkim olmasını sağlayacak bir dış politika takip edilecek.
Türkiye`nin içinde yer aldığı bölgeyi istikrarsızlaştıran, kan ve gözyaşı getiren hiçbir küresel projenin içinde yer alınmayacak.
Türkiye, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde hava, deniz ve kara taşımacılığı ile haberleşme alanlarında küresel bir köprü ve koridor yapılacak.
Orta-Asya ve Hazar havzası enerji kaynaklarının dış piyasalara ulaştırılmasında bir enerji köprüsü ve terminali olmanın ötesinde, bu durumu stratejik ve vazgeçilmez bir üstünlüğe dönüştürülecek.
Türkiye`ye karşı tarihten gelen husumetleri bugüne taşıyan ve Türkiye`nin millî çıkarlarını hedef alan ülkelere karşı, uluslararası hukuk ve meşruiyet çerçevesinde gereken caydırıcı politikalar uygulanacak.
Kafkasya, Orta-Asya ve Türk dünyasıyla ilişkiler yeni ve kapsamlı bir siyasî-ekonomik program içerisinde yürütülecek.
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları ile enerji alanındaki ilişkiler, kurulacak "Türk Dünyası Enerji Konseyi'' tarafından yürütülecek.
Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi etkin bir şekilde çalıştırılacak.
Türk dünyası ile bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilere katkı sağlayacak `Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Veri Tabanı` oluşturulacak.
Türk Dünyası ? Avrasya İşbirliği politikalarının ve projelerinin koordinasyonu için Türk Dünyası ile ilgili bakanlık kurulacak.
AB, ABD ve diğer ülkelerle olan dış ilişkileri, eşitlik ve karşılıklı sorumluluk ilkesine uygun olarak yeni bir bakış açısıyla yeniden şekillendirilecek. 


EĞİTİM-ÖĞRETİM
 
Türkçe tek eğitim dili olarak kalacak.
6 yaş grubu dahil edilmek suretiyle zorunlu temel eğitimin süresi 9 yıla çıkartılacak.
Zorunlu eğitim iki kademeli olarak yapılandırılacak.
İleri aşamada liseler de zorunlu eğitim kapsamına alınacak.
Orta öğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, yönlendirme hizmetiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya kavuşturulacak.
Üniversite giriş sınavı kaldırılacak.
Lise son sınıfta yapılacak `olgunlaşma sınavı` ile üniversiteye geçiş yapılacak.
YÖK yeniden yapılandırılacak.
Üniversitelerde rektör seçimleri 2 kademeli yapılacak. 2`nci kademe sonunda en yüksek oyu alan iki adaydan yüzde 50`nin üzerinde oya ulaşan Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanacak.
Yükseköğretimde kılık kıyafete bağlı olmaksızın eğitim alma hakkı temin edilecek.
Başörtüsü sorunu çözüme kavuşturulacak. Yükseköğretimde sunulan imkân ve fırsatlardan kız öğrencilerin yararlanmasını engelleyen, anti demokratik ve insan haklarına aykırı uygulamalara son verilecek.
Üniversitelerde Yükseköğretim Kanunu`nun 50`nci maddesine göre çalıştırılan geçici araştırmacılara kadro verilecek.
Üniversiteler bölgelerin özelliklerine göre belirli alanlarda uzmanlaşacak.
Eğitimin hiç bir kademesinde yabancı dille eğitim yapılamayacak.
Öğrencilere en az bir yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilmesinin alt yapısı oluşturulacak.
Eğitimin tüm kademelerinde sınıf mevcutları otuz öğrencinin altına indirilecek.
Zorunlu şartların dışında ikili eğitim uygulamasına son verilecek.
Dershanelerin, ilk ve orta öğretim kurumlarının işlevlerini üstlenmesi önlenecek.
Dershanelerin özel okullara dönüşmesi teşvik edilecek.
Din eğitiminin okullarda devlet eliyle verilmesine devam edilecek..
(Millî birlik ve bütünlüğün sağlanması, vatandaş ile devlet arasındaki yakınlaşma ve çeşitli ön yargıların giderilmesinde önemli katkılar sağlayacağı için.)
Yaz döneminde camilerde verilen din kültürü, ahlak bilgisi ve Kur`an öğretimine devam edecek çocuklar için yaş sınırı kaldırılacak.
İlköğretim altıncı sınıftan itibaren din öğretimini desteklemek amacıyla seçimlik Kur`an-ı Kerim`i Okuma ve Anlama, İlmihal Bilgileri, Peygamberlerin Hayatı gibi dersler seçmeli olarak okutulacak.
Türklüğün ve İslam`ın millî ve manevî değerlerini yaşayan ve yaşatan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Hacı Bayram Veli ve Yunus Emre gibi önder şahsiyetlerin hayat ve felsefeleri, ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak okutulacak.
Yüksek başarı gösteren ortaöğretim öğrencilerinin sınavsız ve devlet bursu ile üniversite öğrenimine devam etmeleri sağlanacak.
Bilgi toplumunun temel taşı niteliğindeki bilgiye ulaşmak için millî enformasyon ağı alt yapısı oluşturulacak.
Türkiye`nin bilgisayar yazılım ve donanım alanında lider ülkeler arasına girmesi sağlanacak.
İnternette içeriğin zenginleştirilmesine, nitelikli, doğru ve Türkçe olmasına önem verilecek.
 
EMEKLİLER
 
Emeklilere her yıl Eylül ayında bir maaş kışa hazırlık yardımı yapılacak.
Emekli aylıklarındaki artışlar, enflasyon endeksi yerine, bu kesimin hayat standardını dikkate alan özel endekse göre yapılacak.
Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacak.
Çeşitli emekli aylıklarındaki farklılıklardan doğan mağduriyetler intibak düzenlemesiyle giderilecek.
 
ENGELLİLER VE YAKINLARI
 
Engelliler öncelikli olarak işe yerleştirilecek.
Yüzde 70`den fazla özürü olan başkasının yardımına muhtaç Engelli Aylığı 315 liradan 450 liraya çıkarılacak.
Yüzde 40-69 arasında özürlü olan engelli aylığı 300 lira olacak.
Engelli çocuğu olan muhtaç ailelere ayda 320 lira sosyal destek ödemesi yapılacak.
18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını aylığı 210 liradan 300 liraya yükseltilecek.
Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücreti verilmesi için aranan azami gelir, brüt asgari ücret tutarına yükseltilecek.
 
ESNAF-SANATKÂR VE KOBİLER
 
Yoksullar HİLALKART ile yapacakları alışverişleri sadece ikamet ettikleri mahaldeki esnaftan yapabilecekler.
2 milyon esnaf 15 milyar liralık Hilal Kart pazarından pay elde edecek.
Şoför esnafının, mevcut aracını yenilemek amacıyla alacağı yeni ticarî araçtan KDV ve ÖTV alınmayacak.
Büyük market zincirlerine şehir merkezinde şube açmaları için asgari iş yeri büyüklüğü standardı getirilecek.
Bu standarda uymayan şubeler yerleşim yeri dışına taşınacak
Asgari İş Yeri Büyüklüğü Standardı uygulamasıyla küçük esnaf aleyhine gelişen haksız rekabetin önüne geçilecek..
KOBİ`lere destek için vergi oranlarında indirim yapılacak.
KOBİ`ler, yenileyecekleri makine ve teçhizat için KDV ödemeyecek.
KOBİ`ler, KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanacak.
Türkiye Kalkınma Bankası KOBİ finansmanında etkili olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
KOBİ`lere destek için Gelişen İşletmeler Piyasası faaliyete geçirilecek.
KOBİ`lerin ucuz finans kaynaklarına ulaşımı için Kredi Garanti Fonu kaynakları arttırılacak.
Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ`lerin teminat sorunları çözülecek.
Sınır ticareti yeni bir düzenlemeyle kontrollü olarak geliştirilerek il ekonomilerine katkısı sağlanacak.
Kaçak yabancı işçi çalıştırma kesinlikle önlenecek. Kaçak işçi çalıştıranlara uygulanacak cezalar arttırılacak.
Esnaf ve sanatkârlardan, emeklilik döneminde faaliyetine devam edenlerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi tümüyle kaldırılacak.


GENÇLER-ÖĞRENCİLER VE GENÇ GİRİŞİMCİLER
 
İlk ve orta öğrenimdeki muhtaç öğrenciler için her ay 50 lira Eğitime Destek Yardımı yapılacak.
Her öğrenciye ayda 30-55 lira arasında değişen Şartlı Nakit Yardımı yapılacak.
İlköğretim okulu öğrencilerine ayda 45 lira Beslenme Yardımı yapılacak.
Gençlerin; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen unsurlara karşı millî değerlerle donanımlı olarak yetişmeleri sağlanacak.
Bilimsel bir anlayışla çalışacak `Gençlik Merkezleri` kurulacak.
Kolay para kazanmaya eğilimli, niteliksiz, birikimsiz, erdem yoksunu insanların gençliğe örnek gösterilmesinin önüne geçilecek.
Sinema ve televizyon gibi popüler araçlar vasıtasıyla çalışkan, azimli, vatansever, ufuk sahibi ve ahlaklı insanların ideal olarak sunulması sağlanacak.
Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecek.
Orta öğretim ve üniversite öğrencilerine burs ve kredi ve barınma kredisi verilecek.
Öğrencilere çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak.
Barınma anlamında hiçbir öğrenci açıkta bırakılmayacak.
Yoksul öğrenciler kamu yurtlarında ücretsiz barınacaklar.
Yüksek öğretim öğrencilerine aylık 100 lira `barınma kredisi` verilecek.
Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecek.
Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecek.
Devlet bankaları iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verecek. 
 
GÜVENLİK GÜÇLERİ VE KÖY KORUCULARI
 
Bütün güvenlik gücü mensuplarına 310 lira güvenlik tazminatı verilecek.
Köy korucularına 155 lira güvenlik tazminatı verilecek.
Güvenlik güçlerinin emekli aylıklarında 100 lira artış yapılacak.
Köy korucularının emekli aylıklarında 50 lira seyyanen artış yapılacak.
Güvenlik güçlerinin emekliklerinde mağduriyetlerine yol açan derece-kademe adaletsizliği giderilecek.
 
İŞ DÜNYASI
 
Yatırım yapan, üretim ve ihracat artışı ile istihdam sağlayanlara vergi indirimi ve kolaylıklar sağlanacak.
Küresel rekabet gücünü azaltan ulaştırma, enerji ve diğer temel girdi maliyetleri düşürülecek.
Teknoloji tabanlı, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yapılacak yatırımlara her türlü (vergi, girdi, finans vb.) destek verilecek.
Yüksek ölçüde katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100`ün üzerinde yatırım indirimi uygulanacak.
Yatırım için gerekli teknik ve fiziki altyapının oluşturulmasında kamu-özel sektör işbirliği sağlanacak.
Sanayinin kullandığı temel girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler kaldırılacak.
KDV genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek.
İşlem vergisi (BSMV, damga vergisi, harçlar gibi) oranları düşürülecek.
Belgeli olmak kaydıyla mükelleflerin her türlü özel harcamaları da vergi matrahından düşürülebilecek.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeniden yapılandırılacak, tasfiye işlemlerinden sorumlu olmayacak.
Borsa`nın (İMKB) mevcut yapısı korunacak ve özelleştirilmeyecek.
Yeni işçi istihdamında sigorta primi işveren payı, belirli oran ve süreyle devlet tarafından karşılanacak.
İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü azaltılacak.
Her alanda Türkiye Cazibe Merkezi haline getirilecek
`Türk Malı` imajının yerleşmesi için moda-marka oluşturulması desteklenecek.
Dış piyasalarda kalıcı pazar payı edinmek üzere yurtdışı mağaza zincirlerinin yaygınlaşması desteklenecek.
Dünya ticaretinde payı giderek artmakta olan elektronik ticaretin geliştirilmesi için alt yapı oluşturulacak.
KOBİ`lere yönelik olarak kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası`nın (GİP) bir an önce faaliyete geçirilerek etkin olarak çalışması sağlanacak. 
 
İŞSİZLER
 
Yılda 700 bin işsize iş sağlanacak.
Muhtaç ailelerden en az bir kişi işe yerleştirilecek.
İşsizlik ödeneği süresi uzatılacak ve miktarı yükseltilecek.
Sigortalı bir çalışanı olmayan bütün yoksul ailelere Asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 415 lira) `Aile Sigortası Yardımı` yapılacak.
Aile Sigortası Yardımı öncelikle ev kadınlarına yapılacak.
Ev kadınlarına ayda 200 lira pozitif Yaşam Desteği verilecek.
İstihdam esaslı teşvik politikalarına ağırlık verilecek.
Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdamı halinde belirli bir süre için sigorta primi, gelir vergisi ve enerji konularında avantajlar sağlanacak.

AİLE-KADIN VE ÇOCUKLAR
 
Sigortalı bir çalışanı olmayan bütün yoksul ailelere Asgari ücretin yarısı kadar (yaklaşık 415 lira) `Aile Sigortası Yardımı` yapılacak.
Aile Sigortası Yardımı öncelikle ev kadınlarına yapılacak.
Ev kadınlarına ayda 200 lira pozitif Yaşam Desteği verilecek.
1 milyon ev kadını Hilal Kart ile ekonomik desteğe kavuşturulacak.
Muhtaç durumdaki annelere ilköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için en az 50 lira eğitime destek ödeneği verilecek.
Her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanacak.
Hamile ev kadınlarına her sağlık muayenesinde 20 lira yardım yapılacak.
Yoksul kadınlara her çocuk için 60 lira doğum yardımı yapılacak.
0-5 yaş gurubundaki her çocuk için ayda 11 lira süt yardımı yapılacak.
Engelli çocuğu olan muhtaç ailelere ayda 320 lira sosyal destek ödemesi yapılacak.
Yaşlısına bakmakla yükümlü yoksul ailelere ayda 320 lira Sosyal Yardım Ödemesi yapılacak.
Aileyi ve sosyal fonksiyonlarını zayıflatıcı unsurlar ortadan kaldırılacak.
Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin aynı il içinde görev yapmaları sağlanacak.
Asgarî hayat standardının altında gelir elde eden aileler, muhtaçlık düzeyi esas alınarak sosyal koruma programı kapsamına alınacak.
Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak.
Kendi işini kuracak kadınlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği verilecek.
Korunmaya muhtaç çocukların öncelikle kendi aileleri yanında bakımları desteklenecek.
Koruyucu aile sistemi özendirilecek.
Yoksul ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacak..
Sosyal güvencesi olmayan kızlar ve dul kadınlar, anne ve babalarına bakmakla yükümlü kişiler gibi sağlık yardımından yararlanacaklar.
Yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kızlar ile boşanan veya dul kalan kadınlar, sigortası ve geliri olmaması durumunda, anne veya babasının sağlık imkânlarından yararlandırılacaklar.
Türk toplumunun temel taşı olan aile, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yol açtığı olumsuz gelişmelere karşı korunacak.
 
KAMU YÖNETİMİ
 
Bütün kamu kurum ve kuruluşları hukuka uygunluk ve performans denetimi kapsamına alınacak.
Her kurum için performans standartları belirlenecek, hesap verme yükümlülüğü getirilecek.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar yeniden yapılandırılacak.
Kamu yönetiminde, sivil toplum, medya ve özel teşebbüsü de kapsayacak temel etik düzenlemelere gidilecek.
Bilirkişilik müessesi kurumlaştırılarak denetlenebilir hale getirilecek.
Teşvik mevzuatı; ülkenin kalkınmasına hizmet edecek ve her türlü şaibeyi bertaraf edecek biçimde yeniden şekillendirilecek.
Personel rejimi; liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden ele alınacak.
Kamuda ücret adaleti sağlanacak.
Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılacak.
Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren memurlar dışında kalan personele uluslararası normlara uygun sendikal haklar sağlanacak.
Kamu görevlilerinin yargılanmasının önündeki engeller kaldırılacak.
Devletin görevleri merkez, taşra ve yerel yönetimler arasında yeniden tanımlanacak.
Kamu hizmetlerinde birlik sağlanacak ve kaynak israfına son verilecek.
Yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artıracak bir reforma gidilecek.
Hizmet yönünden yerinden yönetim yapısının, siyasi yerinden yönetime dönüştürülmesi çabalarına imkân ve fırsat verilmeyecek.
Türk siyasî ve bürokratik hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine önem verilecek.
Daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine siyasî partilere üye olma hakkı getirilecek.


 KENT-ÇEVRE
 
İmar yetkisi, şehir rantları oluşturmaya ve kamu kaynaklarını peşkeş çekmeye fırsat vermeyecek şekilde kullandırılacak.
Kentlerimizin ön plana çıkan ve kentin kimliği ile özdeşleşen ürünlerle markalaşmaları sağlanacak.
Devlete ait araziler arsa haline dönüştürülerek arsa spekülasyonu önlenecek.
Türkiye`nin gayrimenkul envanteri çıkartılacak.
Çevre denetiminde etkinliği sağlamak üzere çevre zabıtası ve çevre ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Çevre bilgi sistemi oluşturulacak.
Meteorolojik ölçüm istasyonları çevre kirliliğine ilişkin ölçümleri de yapabilecek şekilde geliştirilecek.
Verimli tarım topraklarının amaç dışı kullanımı önlenecek.
Biyogüvenlik ve genetiği değiştirilmiş organizmalar konusundaki risklerin en aza indirilmesi için tarım, çevre ve teknoloji politikaları birlikte ele alınacak.
 
KÜLTÜR VE SANAT
 
Medya`nın toplumsal sorumluluk çerçevesinde yayın yapmasına, Türk dilinin doğru kullanılması ve millî kültür ve ahlaki değerlerin korunmasına katkıda bulunması sağlanacak.
Farklı kültürler karşısında, özellikle yeni nesillerin kültür şokuna uğramasına ve kimlik bunalımına düşmesine mani olunacak.
Millî kültür değerlerinin millete tanıtılması ve benimsetilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacak.
Türk kültürü ve sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla `millî kültür endüstrisi` oluşturulacak.
Millî kültür değerlerimizin yıpratılarak kültürümüzle ilgili temel millî mutabakatları bozan, kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar önlenecek.
Sanatçı, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak her devrinde ve her yaşında korunacak.
Sanat ve zanaatlarımız korunacak. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler yaşatılacak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak.
Geleneksel Türk sanatları ve folkloru korunacak, geliştirilecek ve tanıtılacak.
Ata yadigârı Türk mimarîsinin, musikisinin, tiyatrosunun, sinemasının, edebiyatının korunması ve geliştirilmesi devlet politikası hâline getirilecek.
Bilimsel araştırma ve incelemelerin ışığında tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilebilmesi amacıyla arşivlerin ilim adamlarınca incelemesi sağlanacak.
Gençler müzelerden ücretsiz yararlanacak.
Çocukların kişiliklerinin oluşumu ve kültürel değerlerin özümsenmesi açısından `millî çizgi film endüstrisi` geliştirilecek.
Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için millî bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik edilecek.
 
KÖY-MAHALLE MUHTARLARI VE AZALARI
 
Köy ve mahalle Muhtarlarının halen 370 lira olan maaşları, en az asgari ücret (825 lira) tutarına yükseltilecek.
İhtiyar heyeti üyelerine her ay 150 lira huzur hakkı ödenecek.
 

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
 
Öğretmenlere ve öğretim elemanlarına (araştırma görevlisi, okutman ve diğer öğretim yardımcılarına) her ay 310 lira araştırma geliştirme tazminatı verilecek.
Kadrolu olmayan sözleşmeli ve geçici çalıştırılan öğretmenler kadroya geçirilecek.
Çalışan öğretmenler için uygulanan kademelendirilmeler dolayısıyla ortaya çıkan ücret artışları, emekli öğretmenlere de yansıtılacak.
Eğitime hazırlık ödeneği, eğitim kurumlarında çalışan tüm personele verilecek.
 
SAĞLIK
 
Türkiye`nin sağlık turizminde bir cazibe merkezi olması için `Serbest Sağlık Bölgeleri` oluşturulacak.
Turizm bölgelerindeki kamu arazi ve tesisleri `Serbest Sağlık Bölgeleri` için bedelsiz tahsis edilecek.
Gıda terörü önlenecek. Denetimsiz gıda dolaşımına son verilecek.
Genetiği değiştirilmiş ürünler ile standartların üzerinde katkı maddesi kullanılan gıdaların satışı engellenecek.
Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına alınacak.
Vatandaş adına bütün ödemeler sağlık sigortası tarafından yapılacak.
Yoksulların sağlık sigortası primleri devletçe ödenecek.
Herkes hastane ve hekim seçme hakkına sahip olacak.
Muayene ve yatarak tedavide katılım payı ödenmeyecek.
Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacak.
Prim gün sayısını tamamlamakla birlikte yaş haddini doldurmadığından emekliye ayrılamayan ve zorunlu sigortalıkları sona eren kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Kırsal kesimde mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri görev yapacak.
Başhekimlerin hastane yöneticisi olması yerine, profesyonel yöneticilik uygulamasına geçilecek.
Hastanelerde muayene, laboratuar hizmetleri ve ameliyat randevuları bilgisayar ortamında verilecek ve sağlık personelinin randevu sistemine müdahalesi kesinlikle önlenecek.
Hastanelerde `tam gün-tam kapasite çalışma` sağlanacak.
Tam gün-tam kapasite çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılacak.
Her ne ad altında olursa olsun, ücret tarifesinde yer almayan ayrıca bir ödemenin yapılmasına fırsat verilmeyecek.
Sağlık hizmetlerinde, ilaç ve tıbbi malzemelerin fiyatlandırılmasında maliyet ve kalite kontrolünde Sosyal Güvenlik Kurumu`nun aktif rol üstlenmesi sağlanacak.
Muayene ve yatarak tedavide katılım payı uygulamasına son verilecek.
Bütün sağlık kurumlarının elektronik erişiminin sağlandığı ve bireysel sağlık verilerinin yer aldığı e-sağlık bilgi sistemi oluşturulacak.
 
SPOR
 
Millî spor politikamız doğrultusunda, mevcut eğitim-öğretim kurumları ?Spor Bilimleri Fakültesi`ne dönüştürülecek.
Yağlı güreş ve cirit uluslararası hale getirilecek.
Türk dünyası dostluk ve kardeşlik oyunları düzenlenecek.
Sporun her dalında, Türk dünyasıyla dostluk ve kardeşliği pekiştirecek şekilde uluslar arası yarışmalar düzenlenecek.
Kamu kurumlarına ait spor tesislerinin atıl kalması önlenecek, üye kayıt sistemi oluşturularak buraların tam zamanlı kullanımı sağlanacaktır.
Amatör ve profesyonel spor kulüpleri yasası çıkartılarak spor kulüplerinin dernekler yasası ile yönetimine son verilecek.ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER
 
Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanacak.
Şehit ve gazi çocuklarına yüksek öğretime girişlerinde kontenjan ayrılacak.
Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar öncelikli olarak işe yerleştirilecek.
Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların sosyal tazmin ödenekleri arttırılacak.
Gaziler, şehit aileleri, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanlar, sosyal konutlardan bedelsiz olarak yararlandırılacak.
Şehit ve gazi çocuklarından şartları uygun olanlar, anne ve babalarının mesleklerine sınavsız girecekler.
Gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak.
Gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların elektrik, doğalgaz, su ve telefon ücretleri, devlet tarafından karşılanacak.
Terörle mücadelede şehit veya gazi olmuş kamu görevlileri ve köy korucuları ile güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların sakat kalmaları ya da hayatını kaybetmeleri halinde hesaplanan aylıkları, en az brüt asgari ücret kadar artırılacak.
İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ile bunların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar brüt asgari ücret tutarına yükseltilecek.
Toplumun çeşitli kesimlerine yapılacak sosyal yardımların tamamı Hilal Kart üzerinden yapılacak. 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
 
Temel hak ve özgürlükler devletin güvencesi altında olacak.
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yasal olmayan dinleme, izleme ve bunların yayınlanması engellenecek, konu ile ilgili ağır cezalar getirilecek.
Vatandaşların iletişim özgürlüğü ve özel hayatının gizliliğini teminat altına alan koruyucu tedbirler alınacak.
Kısıtlama ve sansürün olmadığı, hür ve bağımsız bir medya yapılanması tesis edilecek.
Şiddete, tacize ve istismara uğrayan kadınlara, yasal yollardan hak araması sırasında adli yardım desteği sağlanacak.
Kadınlara karşı uygulanan her türlü fiilî ve hukukî ayrımcılığa son verilecek.
Çocukların çalıştırılması ve her türlü çocuk istismarı önlenecek.
Zorla çalıştırma, dilendirme, kapkaç yaptırma, terör eylemlerinde kullanma gibi gayrı ahlakî ve yasa dışı baskılara ve şiddete maruz kalan çocuklar devletin etkin koruması altına alınacak ve her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak.
Çocuklara karşı işlenen; kaçırma, alıkoyma, taciz, istismar, suça azmettirme gibi suçlara ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirilecek.
Çocuğa karşı işlenen suçların zaman aşımına uğraması önlenecek.
 
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
 
Yolsuzlukla servet edinenlerin mallarına el konulacak.
Yolsuzluk yargılamalarında zaman aşımı dikkate alınmayacak.
`Yolsuzlukla Mücadele Kurulu` oluşturulacak.
Türk siyasî ve bürokratik hayatına ilkeli, seviyeli ve temiz bir yönetim anlayışı yerleştirilecek.
Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işler yeniden belirlenerek, kamu kaynaklarının kaybına neden olacak çıkar ilişkilerine girmeleri önlenecektir.
Yolsuzluk yapan kamu görevlilerine, tüketiciyi aldatanlara ve vergisini vermeyenlere ağır cezalar getirilecek ve bunlar kamuoyuna duyurulacak.
Kamu ihale sistemi bütünüyle yeniden düzenlenecek.
Mal bildirimleri kamuoyuna açıklanacak.
Siyasetçiler için `Siyasî Ahlak Yasası` çıkartılacak.
Yüce Divan`ın yetkisi ve görevi, yeniden yapılandırılacak.
Yüce Divan görevini, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşacak bir kurul yerine getirecek.
Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılacak.
Siyasî partiler ve seçim kanunları yeniden düzenlenecek.
 
YOKSULLAR VE MUHTAÇLAR
 
Yoksulluk sınırı altında kalan ailelerin tamamına ihtiyaçlarını karşılamaları için HİLALKART verilecek.
Ailenin,Sosyo-ekonomik ve demografik yapısına göre;Hilalkart`a her ay yüklenecek miktar yoksulluk sınır gelir seviyesinin altına düşmeyecek.
Hilal Kart ile 13 milyon yoksul , düzenli bir gelire kavuşturulacak.
Milli Gelir`in yüzde 1 buçuğu olan 15 milyar lira Hilal Kart ile yoksullara aktarılacak.
Yoksullar HİLALKART ile yapacakları alışverişleri, sadece ikamet ettikleri mahaldeki esnaftan yapabilecekler.
Yoksullara yılda 500 lira Yakacak Yardımı yapılacak.
Yoksul ailelere ayda 200 lira Kira Yardımı yapılacak.
Yoksulluk durumu ve birey sayısına göre yoksul bir aileye ayda 100 ila 300 lira arasında sosyal destek yardımı yapılacak.
Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar arttırılarak sürdürülecek.
Sosyal yardım miktarı asgari yaşam düzeyi gözetilerek belirlenecek.
Gerçek yoksulların tespiti ve yardımların adil dağıtılabilmesi için Sosyal Koruma Bilgi Sistemi oluşturulacak.
Sosyal Koruma Bilgi Sistemi ile hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak.
Yoksul ve dar gelirlilere yönelik dolaylı vergiler indirilecek.
Yoksulların genel sağlık sigortası primleri devletçe ödenecek.
Yoksulların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak.
Yoksulların su ,elektrik,doğal gaz ve telefon ücretleri devlet tarafından karşılanacak
Kullanılmayan kamu arazileri, tarımsal üretim ve iş alanı olarak işsiz ve yoksullara verilecek.
Yoksullaşma riski taşıyan kesimlere destek projeleri uygulanacak.
Konutu olmayan muhtaç kimselere sosyal konutlar verilecek.
Konut sağlanamayanlara ise kira yardımı yapılacak.
İşe alınan her ilave işçi için işverene belirli süre ile sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli hususlarında avantajlar sağlanacak.
Yoksullukla mücadele; sadaka ekonomisi ve yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici, yoksulların üretici konuma geçmesini ve kendi kazandıkları ile geçinmesini sağlayıcı nitelikte olacak.
Herhangi bir işte çalışmakla birlikte, yoksul veya yoksullaşma riski altında bulunanlar da sosyal destek ödemelerinden yararlandırılacak.
Terör olaylarından zarar görmüş vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu`ndan yardım yapılacak.
Beş yaş altı bebek ve çocuklar ile hamile veya loğusa annelere beslenme ve sağlık yardımı verilecek.
YAŞLILAR
 
65 yaşı üzerindeki muhtaçlara ödenen aylık 105 liradan 250 liraya çıkarılacak.
Yaşlısına bakmakla yükümlü yoksul ailelere ayda 320 lira Sosyal Yardım Ödemesi yapılacak.
Yoksullara yönelik konut yatırımlarında belediye harç ve vergileri kaldırılacak.
Yaşlıların günlük yaşamını sürdürmeleri için çağdaş bakım ve yardım hizmeti sunulacak.
Belli nüfusun üzerindeki yerleşim birimlerinde `Yaşlı Bakım Evleri` açılacak.
Yalnız yaşayan yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmetleri geliştirilecek.
Muhtaç durumdaki yaşlılar için bakıcı/refakatçi sistemi geliştirilecek
Yaşlısına bakmak zorunda olan muhtaç durumdaki ailelere `sosyal bakım yardımı` yapılacak.
 
TÜRKÇENİN KORUNMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
 
Her türlü basın-yayın, reklam, film, tiyatro eserleri ile günlük ve ticarî hayatta kullanımlarda Türkçe`nin yozlaşmasına ve tahribine yol açan uygulamalara fırsat verilmeyecek.
Türkçe`nin, eğitim, öğretim, sanat, kültür, bilim kuruluşları ve medyada doğru kullanılması sağlanacak.
Türk dili araştırmalarına önem verilecek, Türkçenin uluslararası düzeyde bilim, sanat, ticaret ve tele-iletişim dili olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacak.
Türkiye Türkçesinin öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında Türk kültür merkezlerinin yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde hizmet sunumu sağlanacak.
Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkiler `dilde, fikirde ve işte birlik` esasına dayandırılacak. İktisadî ve kültürel iş birliği geliştirmenin temel unsuru olarak, Türkçe konuşulan ülke ve topluluklara yönelik dil ve kültür araştırmalarına önem verilecek.
Türkçenin bütün lehçeleriyle anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için şartlar oluşturulacak.
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE SAVUNMA
 
Savunma sanayinde bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla `millî yazılım` sistemi geliştirilecek.
Savunma sanayimiz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulacak.
İki bin yıllık köklü maziye sahip Türk Ordusunun, Türk milletinin vicdanındaki saygınlığının, günlük polemik konusu yapılarak iç ve dış kamuoyunda yıpratılmasına fırsat verilmeyecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesel ve küresel anlamda caydırıcı güç hâline getirilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılırken Siber Savaş ve Elektronik Güvenlik Komutanlığı da oluşturulacak.
Belli uzmanlık gerektiren görevler ile asimetrik tehdide yönelik görevlerde profesyonel ağırlıklı, diğer görevlerde ise yükümlü askerliği esas alan bir sistem esas alınacak.
İdarî ve sosyal tesisler sivil ağırlıklı hâle getirilecek.
Sınır ve kıyı güvenliği, gerektiğinde sınır ötesi tedbirlere de başvurularak sağlanacak.
 
TERÖR VE ASAYİŞ
 
Terörle müzakere değil, mücadele edilecek.
Terörün kökü kazınacak.
Terörün uluslar arası uzantıları ortadan kaldırılacak.
Terörle mücadele için geniş kapsamlı bir `Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı` uygulanacak.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) en kısa sürede tamamlanacak.
Teröre destek sağlayan ülkelere karşı gereken önlemler kararlılıkla alınacak.
Türkiye sınırları dışındaki terör unsurları, uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilecek.
Türkiye`nin güvenliği üçüncü ülkelerin inisiyatifine terk edilmeyecek.
Terör suçları için hiçbir şekilde af çıkarılmayacak.
Teröristbaşının İmralı`dan örgütü yönetmesi kesinlikle önlenecek.
Teröristbaşının İmralı`daki özel misafirliğine son verilecek; bu cani ömür boyu hapis cezasını tam tecrit koşulları altında geçireceği F-tipi bir cezaevine konulacak.
Büyük kentlerde yaşanan asayiş olayları önlenecek; vatandaşın can ve mal güvenliğine ilişkin tehditleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacak.
Güvenlik güçleri arasından, büyük kentlerde gece yaşanan asayiş olaylarını önlemek için 22.00-06.00 saatleri arasında görev yapacak gerekli teknik donanıma sahip güvenlik görevlileri atanacak.
Kaçakçılık ve organize suç örgütleri konusunda sınırlardan itibaren mülki sınırlara tabi olmayan Karma Kolluk Kuvveti oluşturulacak.
Terörle mücadele sırasında haksızla haklı, suçsuzla suçlu ayırt edilecek ve mücadele hukuk devletinin yöntemleriyle kararlı bir şekilde sürdürülecek.
Terörle mücadelede bölge halkının zarar görmemesi için özen gösterilecek.
Terörist ile masum vatandaşı ayıracak bütün tedbirler alınacak.
Terörü ve teröristi öven, teröristi vatandaşın temsilcisi olarak gösteren, terörist taleplerini vatandaş talepleri olarak takdim eden, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, siyasî bölücülük yapan, etnik ve dinî tahriklerde bulunarak teröre sunî bir taban oluşturmaya çalışan gör
KAYNAK: HABER 7
YORUMLAR 51
 • Ayhan altıntaş 8 yıl önce Şikayet Et
  Sigorta girişi olarak çıraklık eğitimi başlangıç olarak kabul edilecekmi
  Cevapla
 • saadet 9 yıl önce Şikayet Et
  Efendim ben 51 yaşındayım 93 yilinda ssk başlangıcim var 87 gun odenmis sonra 2010 yilinda tekrar sigortalı oldum yas itibari ile emekli oluyorum ama primim cok eksik aradaki boşluğu ödeme imkanı olsa keşke benim durumumda olan bi cok kisibize bu müjdeyi verecek bir yönetici bekliyoruz
  Cevapla
 • erkay 9 yıl önce Şikayet Et
  Ali eminoğlu bey, siz galiba iktidar kavramının anlamını bilmiyorsunuz. Mhp 129 milletvekili ile elinden geleni yaptı. Mhp kültüründe ayrıca ekililik çılartmak yoktur. Devletin birliği için gerekirse işbirliği de yapılır bunları öğren gel ondan sonra konuş.
  Cevapla
 • cevat 9 yıl önce Şikayet Et
  "2011 yılı itibari ile asgari ücret 825 TL olacak "yazıyor. Bir kopyala yapıştır mı var acaba?
  Cevapla
 • işçi 9 yıl önce Şikayet Et
  emeklilik yaşını indirsin kim indirirse ona oy
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Ali Koç bayram dinlemedi! Dursun Özbek ve Okan Buruk'a dava açtıracak sözler
'Çılgın Türkler' Dortmund'u kırmızı beyaza boyadı