Cin Suresi fazileti | Arapça okunuşu - Türkçe anlamı: Cin Suresi meali & konusu!

Kur'an-ı Kerim'in 72. (yetmiş ikinci) suresi olan Cin Suresi'nde genel itibariyle cinlerden söz edilmesinden ötürü bu adı taşımaktadır. Mekke-i Mükerreme'de indirilen Cin Suresi'nin okunuşu ve anlamı nedir? İşte, Allah-ü Teala'nın içerisinde maneviyatı yüksek ilahi mesajlar verdiği Cin Suresi'nin faziletleri ve meali!

Cin Suresi fazileti | Arapça okunuşu - Türkçe anlamı: Cin Suresi meali & konusu!
Cin Suresi fazileti | Arapça okunuşu - Türkçe anlamı: Cin Suresi meali & konusu!
GİRİŞ 05.05.2020 12:34 GÜNCELLEME 05.05.2020 12:34

Cin Suresi, Cenab-ı Hakk'ın kelamını içerisinde barındıran Kur'an-ı Kerim'in 72. (yetmiş ikinci) suresidir. Toplamda 28 (yirmi sekiz) ayetten oluşan Cin Suresi, Mekke-i Mükerreme'de nazil olan mukaddes bir sure olma özelliği göstermektedir. Konu bakımından cinlere ağırlık verilmesi sebebiyle ismini buradan almış olmanın yanı sıra, öldükten sonra dirilmek, tevhid ve peygamberlik gibi konulara da yer verilen Cin Suresi'nde her şeyi yoktan var eden Allah'ü Teala kullarına dikkate alınması lazım gelen önemli hadiseler aktarmıştır. Peki, İslam Dini'nin temsilcisi Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ashabına sabah namazı kıldırdığı esnada cinlerin, onun okumuş olduğu ayetlerin etkisi altında kalarak yüce Mevla'ya bundan böyle şirkte bulunmayacağını ve Kur'an- Kerim'e de iman ettiklerini duyurmaları üzerine ortaya çıkan Cin Suresi'nin okunuşu ve anlamı nedir? İşte, ''Kul Uhiye'' şeklinde de isimlendirilen Cin Suresi'nin faziletleri ve meali...

 

 

CİN SURESİ'NİN OKUNUŞU NEDİR?

-Bismillâhirrahmânirrahîm

 

 

*Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben).

*Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden)

*Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden)

*Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan)

*Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben)

*Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ(rehekan)

*Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’asallâhu ehadâ(ehaden)

*Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben)

*Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden)

*Ve ennâ lâ nedrî eşerrun urîde bi men fîl ardı em erâde bi him rabbuhum reşedâ(reşeden)

*Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik(zâlike), kunnâ tarâika kıdedâ(kıdeden)

*Ve ennâ zanennâ en len nu’cizallâhe fîl ardı ve len nu’cizehu herebâ(hereben)

*Ve ennâ lemmâ semi’nel hudâ âmennâ bih(bihî), fe men yu’min bi rabbihî fe lâ yehâfu bahsen ve lâ rehekâ(rehekan)

*Ve ennâ minnel muslimûne ve minnel kâsitûn(kâsitûne), fe men esleme fe ulâike teharrev reşedâ(reşeden)

*Ve emmel kâsitûne fe kânû li cehenneme hatabâ(hataban)

*Ve en levistekâmû alât tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan)

*Li neftinehum fîh(fîhi), ve men yu’rıd an zikri rabbihî yeslukhu azâben saadâ(saaden)

*Ve ennel mesâcide lillâhi fe lâ ted’û maallâhi ehadâ(ehaden)

*Ve ennehu lemmâ kâme abdullâhi yedûhu kâdû yekûnûne aleyhi libedâ(libeden)

*Kul innemâ ed’û rabbî ve lâ uşriku bihî ehadâ(ehaden)

*Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ(reşeden)

*Kul innî len yucîrenî minallâhi ehadun ve len ecide min dûnihî multehadâ(multehaden)

*İllâ belâgan minallâhi risâlâtihî, ve men ya’sıllâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden)

*Hattâ izâ reev mâ yûadûne fe se ya’lemûne men ad’afu nâsıren ve ekallu adedâ(adeden)

*Kul in edrî e karîbun mâ tûadûne em yec’alu lehu rabbî emedâ(emedan)

*Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden).

*İllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ(rasaden).

*Li ya’leme en kad eblegû rısâlâti rabbihim ve ehâta bimâ ledeyhim ve ahsâ kulle şey’in adedâ(adeden).

cin suresi okunuşu

CİN SURESİ'NİN ANLAMI NEDİR?

*Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

-(Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."

-"Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."

-"Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş."

-"Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."

-"Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı."

-"Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."

-"Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk."

-"Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur."

-"Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"

-"Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."

-"Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık."

-"Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."

-"Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."

-"Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."

-Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: 'Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

-"Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin."

-"Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

-De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."

-De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim."

-De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."

-"Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır."

-Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.

-De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem."

-O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

-Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

cin suresi anlamı

CİN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Abdullah b. Abbas’tan nakledilen rivayete göre bir gün Hz. Peygamber ashabından birkaç kişiyle birlikte Ukaz panayırına doğru giderken Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırmıştı. Onun namazda okuduğu âyetleri işiten cinler bu âyetlerin tesirini derinden hissedip hayranlık duymuşlar, bu olayı kendi topluluklarına da anlatmışlar ve Kur’an’a inandıklarını, artık rablerine hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarını açıklamışlardır. İşte bu olay üzerine Cin sûresi inmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 72).

cin suresi meali

CİN SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Bu sûresinin başlıca içeriği şunlardır:

->Cinlerin göklere yükselerek bir takım haberleri öğrenmelerine meydan verilmeyip alev hüzmeleriyle men edilip kovulduklarına ve Cinlerin mü'mîn ve kâfir kısımlarına ayrıldıklarına işaret etmek.

->Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş olan Cinlerin dinî hakikatlere dair sözlerini nakletmek.

->Allâh-ü Teâlâ'ya ve Yüce Peygamberine âsî olanların cehennem azabına uğrayacağını ve yardımlarından mahrum bulunacaklarını ihtar etmek.

->Resûl-i Ekrem'in vazifesini, selâhiyet alanını ve Cenab-ı Hak bildirmedikçe gayba ait şeyleri ve kıyametin kopma vaktini bilmediğini beyan etmek.

cin suresi faziletleri

İŞTE, CİN SURESİNİN FAZİLETLERİ VE SEVABI…

1)Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim (sevabını umarak) Cin suresini okursa, Allah ona, bütün insanların, cinlerin ve şeytanların sayısınca sevab ihsan eder."(1)

2)Zalim bir devlet büyüğünün ve herhangi bir zorbanın şerrini önlemek için, onlarla karşılaşmadan önce bu sure okunur ve bundan sonra huzura çıkılırsa, beklediği genişlik, emniyet ve başarıyı elde eder.

3)Cin Suresi’ni okuyan nazardan ve şeytanın şerrinden korunur.

4)Cin Suresi’nin 7 kez okuyan kişi; nazardan, sara hastalığından, vesvese ve evhamdan kurtularak şifaya kavuşur.

5)Cin suresi göz, sara, sıtma ve evham için 7 defa okunmalıdır.

6)Cin Suresi’ni okuyan kimseye, cin ve şeytanların adedince hanesine sevap yazılır.

7)Ümmü Sübyan adı verilen manevi rahatsızlıktan korunmak için Cin Suresi okunmalıdır.

8)Cin Suresi, bir mal veya meta üzerine okunduğu takdirde her çeşit afetten korunur. Aynı zamanda Cin Suresi saklanacak, gizlenmesi istenen bir şeyin üzerine okunursa kimse bulamaz.

9)Hapse düşen veya esir tutulan biri bu sureyi okumaya devam ederse Allah’ın izni keremiyle tez zamanda kurtulur.

10)Cin Suresi bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçıp uzaklaşmasına vesile olur.

cin suresi sevabı

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
 Etlik Şehir Hastanesi hizmete açılıyor
Son dakika: Suudi Arabistan'da kabine değişikliği! İşte Prens Selman'ın yeni görevi