Kuran-ı Kerim'i hatmettikten sonra hangi dua okunur? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı...

Kuran-ı Kerim'in tamamının okunmasının ardından hatmin ve Kuran-ı Kerim'in hatmine başlamadan önce edilen niyetlerin kabul edilmesi için hatim duası yapılmaktadır. Hatim duası Kuran-ı Kerim'in sonunda yer alan 3 sayfalık duadır. Kuran-ı Kerim'in bitirilmesi ve 14 tilavet secdesinin yapılmasının ardından hatim duası okunarak dualar edilir. Peki hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası okunuşu...

Kuran-ı Kerim'i hatmettikten sonra hangi dua okunur? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı...
Kuran-ı Kerim'i hatmettikten sonra hangi dua okunur? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı...
GİRİŞ 18.01.2023 11:14 GÜNCELLEME 18.01.2023 11:14
Bu Habere 5 Yorum Yapılmış

Kuran-ı Kerim'i okumak, kişinin ömrünü bereketlendirdiği, Allah'ın merhametine nail olduğu şeklinde rivayet edilir. Kuran-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce niyet edilir ve hatmettikten sonra dualar edilir. Kuran-ı Kerim'in baştan sona okumasının ardından okunman dua ise hatim duasıdır. Hatim Duası kişinin niyetlerinin kabul edilmesi için okunan duadır. Kuran-ı Kerim'in son sayfalarında yer alan hatim duasında Allah'a sığınarak Kuran'ı hatmeden kişinin günahlarının affedilmesi ve arzularının Allah rızası için kabul edilmesi için dualar bulunmaktadır. 

Hatim Duası Arapça Okunuşu

Hatim Duası Arapça Okunuşu 1. Sayfası

Hatim Duası Arapça Okunuşu 2. Sayfası

Hatim Duası Arapça Okunuşu 3. Sayfası

Hatim Duası Türkçe Okunuşu

El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.

Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.

Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.

Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.

Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.

Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.

Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.

Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.

Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.

Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.

Allâhümme tahhir kulûbenâ.

Vestur ‘uyûbenâ.

Veşfi merdânâ.

Vekdi duyûnenâ.

Ve beyyid vücûhenâ.

Verfa’ deracâtina.

Verham âbâenâ.

Veğfir ümmehâtinâ

Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.

Ve şeddid şemle a’dâina.

Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.

Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.

Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.

Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.

Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.

Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Hatim Duası oku ve dinle

Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Kuran-ı Kerim baştan sona okunduktan sonra Kuran'ın secde ayetleri de kılındıktan Allah'ın rızası ve merhametini kazanmak için dualar edilir ve arından hatim duası okunmaya başlanır. 

Hatim Duası Türkçe Meali

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salât ve selâm olsun. Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle! Yüce Kuran’ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla.

Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah’ım! Bizi Kuran süsü ile süsle. Kuran ile bize lütfet! Kuran ile bizi şereflendir. Kuran elbisesini bize giydir. Kuran hürmetine bizi cennetine koy. Kuran hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et. Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kuran hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kuran’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kuran hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kuran hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi ! Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ısla et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kuran hürmetine.

Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kuran’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun. Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 

YORUMLAR 5
 • Hayri 2 yıl önce Şikayet Et
  Aşağıdaki yorum için : Hatim Duası diye bir şey var. Hatimden sonra okunur. Bidatların hayrlı, güzel olanları reddetmek gerekmez. Bu arada, Resulu Ekrem (S,A.V) efendimiz ile aynı günlerde yaşamış ve şahit olmuş bir kesinlikle dile getirdiğin ifadeye bakılırsa; ya dünya çapında bir alimsin, ya da...
  Cevapla
 • Kusva 3 yıl önce Şikayet Et
  Yüce Rabbim Kuranı Kerim hatim duasının hürmetine bizleri Peygamber Efendimizin sav Kardeşleri eyle.. Amin amin amin..
  Cevapla
 • Hayri 2 yıl önce Şikayet Et
  “Hatim duasının hürmetine...” diye bişey istemek garip.
  Cevapla
 • ümmet 3 yıl önce Şikayet Et
  bu yaptığın dua şekli tam bir bidat, RESULALLAH (sallallahu aleyhi ve sellem) böyle bir dua öğretmedi, hatim duası diye birşey yok.
  Cevapla
 • cem demir 3 yıl önce Şikayet Et
  amin
  Cevapla
DİĞER HABERLER
Katar son dakika duyurdu! İsrail ile Hamas arasında flaş ateşkes gelişmesi
Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyet ettiği videosu ortaya çıktı: Eğer ben şehit olursam...