Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı devam ediyor! Başvuru şartları..

Marmara Üniversitesi sözleşmeli yüksek maaşlı bilişim personel alımı yapıyor. Başvuru yapacak adayların KPSS ve YDS puanlarına sahip olmaları gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı devam ediyor! Başvuru şartları..
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı devam ediyor! Başvuru şartları..
GİRİŞ 07.03.2019 10:13 GÜNCELLEME 07.03.2019 10:13

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi bünyesine 1 Yazılım Proje Yöneticisi, 2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Kıdemli Sistem Uzmanı olmak üzere toplamda 4 kişilik personel alımı yapılıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

Yazılım Proje Yöneticisi

a) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,

b) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,

c) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,

ç) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

d) Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,

e) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,

f) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,

g) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,

i) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.

j) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

k) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

l) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

m) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

o) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

p) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

q) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

r) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

s) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

t) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

u) Süresi içinde başvurmak.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,

c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

ç) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

f) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,

i) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, j) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,

k) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,

l) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

m) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,

n) Mobil uygulamalar konusunda deneyim sahibi olmak,

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

r) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

s) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

t) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

u) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

v) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

w) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

x) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,

y) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,

z) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak. aa) Süresi içinde başvurmak.

Kıdemli Sistem Uzmanı

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:

a) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure Sertifikası

b) MCSE: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

c) MCSA: Windows Server 2012 veya 2016 Sertifikası

ç) MCSA: S: M Microsoft Sistem Mühendisliği Sertifikası

d) MCTS: Microsoft Sertifikalı Teknoloji Uzmanı

e) MCITP: Server Administrator sertifikası

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2016... R2) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak ç) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde NFS, CIFS, iSCSI servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

d) File server, Failover cluster konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

f) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

g) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

ğ) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

h) Veri depolama sistemleri(EMC, ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde) ve SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

ı) Veri yedekleme sistemleri kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak.

i) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) System Center Virtual Machine Manager (VMM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

o) Load Balancer, Firewall, cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ö) İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular http://pdb.marmara.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda yer alan belgelerle birlikte şahsen veya “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL” adresine son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL
DİĞER HABERLER
Esed güçleri İdlib'e sızmaya çalıştı: Ağır kayıp verdiler!
Trump'tan ilginç yorum: ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalır