Vakıa Suresi Arapça Okunuşu (Diyanet) - Vakıa Suresi kaçıncı sayfada?

İnsanlığın en büyük rehberi olan Kuran-ı Kerim, her suresinde faklı konuları anlatarak insanoğlunun kafasında oluşan sorulara cevap vermektedir. Vakıa Suresi de mealen okunduğunda kıyamet gününü, iman etmeyenlerin kıyamet günüde karşılaşacağı felaketlerden ve azaplardan bahsetmektedir. Manen okunduğunda ise kişinin ömrünü ve malı bereketlendirdiğine inanılır. Peki Vakıa Suresi faziletleri nelerdir? İşte Vakıa Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı...

Vakıa Suresi Arapça Okunuşu (Diyanet) - Vakıa Suresi kaçıncı sayfada?
Vakıa Suresi Arapça Okunuşu (Diyanet) - Vakıa Suresi kaçıncı sayfada?
GİRİŞ 09.12.2022 11:35 GÜNCELLEME 09.12.2022 11:35
Bu Habere 14 Yorum Yapılmış

Kuran-ı Kerim’in 56. Suresi ve 533. sayfasında yer alan Vakıa Suresi 96 ayetten oluşmaktadır. Hadid Suresinden önce Rahman Suresinden sonra gelmektedir. Toplamda 3,5 sayfa olan Vakıa Suresi Mekke’de indirilmiştir. Kıyamet gününde yaşanacakları anlatan sure, kimlerin cehennemlik ve kimlerin cennetlik olduğunu anlatmaktadır. İman etmeyenlerin başına gelecek cezaları ve tüm mucizelerine rağmen Allah’a iman etmeyenlerin içinde bulundukları gafleti ve karşılaşacakları cehennem ateşinden bahsetmektedir. Her gün Vakıa Suresi okuyan kişinin malı bolluk ve bereketleneceği rivayet edilir. İşte Vakıa Suresi Arapça yazılışı ve Diyanet Meali ile birlikte faziletleri...

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleri ışığında her gün okunması tavsiye edilir. ‘Her kim her gece vakıa suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez’ şeklinde buyurmuştur. Vakıa suresini çocuklarınıza ve hanımlarınıza öğretiniz şeklinde buyurarak, kadınların evin bolluğu ve bereketi için her gün dualar etmesini nasihat etmiştir.

İnsanın yaradılışı, insanın ölümden kaçamayacağını, yeniden dirilişi, kainattaki her zerrenin Allah tarafından yaradılışı, insan için hayırlı ve işe yarar olan her şeyin Allah’tan geldiğini anlatarak insanların nasıl iman etmediklerini, tüm bu mucizeleri nasıl reddettiklerini ve göz göre göre inkar içinde olanların ölümden sonra yaşayacakları felaketlerin yer aldığı suredir. Kuran-ı Kerim’in mucizesinden, insanın merak ettiği her şeye cevap olmasından bahsedilir. Kuran'ın ihlasla ve anlayarak okunması gerektiğini nasihat ederken Allah’ın varlığına ve birliğine, yarattığı mucizelere kalpten inanarak iman edilmesi gerektiği Vakıa Suresinde uzun uzun yer verilmektedir.

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir

Allah’ı tespih etmeyi ve o’na gönülden inanarak ibadet etmeyi nasihat eden ve iman etmeyenlerin büyük bir yanlışta olup ölümden sonra karşılaşacakları azapların anlatıldığı Vakıa Suresi, her gün anlamlı ve ihlaslı bir şekilde okunursa Allah’ın izniyle okuyan kişinin fakirlik görmeyeceği rivayet edilir. Vakıa Suresini okumanın faziletleri:

 • Sabah ve akşam okuyan kişi ebedi zenginlik yaşar, fakirlik yüzü görmez.

 • 40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan kişi yorulmadan helalinden zengin olur.

 • Tek oturuşta 41 defa okuyan kişinin rızkı bolluk ve bereket içinde olup Allah’tan ne isteği varsa gerçekleşir. 

 • Sabah ve akşam namazlarından sonra 1’er defa okuyan kişi yokluk görmeden kimseye muhtaç olmadan parası bereketlenerek ömrünü sürdürür. 

 • Kadınların okuması daha faziletlidir. Kadınlar her gün inanarak ve ihlasla okursa Allah o kadının evine çocuklarına bolluk ve bereket ihsan eder. 

 • Vakıa Suresini her akşam okumayı alışkanlık haline getiren kişinin ömrü bereketlenir.

 • Bazı rivayetlere göre müfessir ve sahabe olan Abdullah b. Mesud vefat edecekken Hz. Osman (r.a)’ın Abdullah b. Mesut ve kızları için devletin hazinesinden ikramda bulunmak ister. Abdullah b. Mesut ise kabul etmez. ‘Ben kızlarıma her akşam Vakıa Suresini okumayı nasihat ettim. Onlar Allah’ın izniyle fakirlik yüzü görmezler’ şeklinde cevap verir. Böylece Abdullah b. Mesut Vakıa Suresinin ne kadar önemli ve faziletli olduğuna vurgu yapmış olur. 

Vakıa Suresi Hikmeti 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu surenin her gün akşam namazının ardından okunması tavsiyesinde bulunmuştur. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kimseler, aksatmadan bu sureyi her akşam okumalıdır. 

Vakıa suresinin ikinci namazının hemen akabinde rızkın artması için okunması da tavsiye edilir. 

Sabah namazının ardından sureyi bir kez okuyup, sonra 1000 (bin) defa " “Ya Kerim Ya Vedud” tesbihi çeken kişinin Allah (CC) ne dileği varsa kabul eder.

Eve giren rızkını artırmak, muradına kavuşmak isteyen kişiler bu süreyi okumalıdır.

Vakıa Suresi Anlamı ve Önemi 

Vakıa suresi adını birinci ayette geçen “elvâkı’a” kelimesinden alır. Vakıa, gerçekleşen meydana gelen olay anlamını taşımaktadır. İçerik bakımından kıymeti ifade eder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) " Vakıa suresini kim her gece okursa ona fakirlik bulaşmaz" diyerek bu surenin anlam ve önemine dikkat çekmiştir. Vakıa suresi her gün okunabilirken bunun yanında ölüler ve hastalar için de şifa kaynağıdır. Ölmüş bir kimsenin arkasından okunduğunda ölen kişinin ızdıraları azalır. Eceli gelmiş hastalara okunduğunda ise imanlı olarak giderler ve sorgu meleklerinin sorularına kolaylıkla cevap verebilirler.

Vakıa suresi her gün düzenli okunduğunda okuyan kimsenin bol rızık ve iman kazanmasına vesile olur.

Vakıa Suresi

1. İza veka'atilvakia.

2. Leyse livakatiha kazibeh.

3. Hafidatun rafia.

4. İza ruccetilardu racce.

5. Ve bussetilcibalu besse.

6. Fekanet hebaen munbesse.

7. Ve kuntum ezvacen selase.

8. Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene.

9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'eme.

10. Vessabikunessabikun.

11. Ulaikelmukarrabun.

12. Fi cennatin naim.

13. Sulletun minelevvelin.

14. Ve kalilum minelahirin.

15. Ala sururim me'dune.

16. Muttekine 'aleyha mutekabilin.

17. Yetufu aleyhim veldanun muhalledun.

18. Biekvabin ve ebarika ve ke'sim min ma'in.

19. La yusadda'une anha ve la yunzifun.

20. Ve fakihetim mimma yetehayyerun.

21. Ve lahmi tayrim mimma yeştehun.

22. Ve hurun'in.

23. Keemsalillu'luilmeknun.

24. Cezaen bima kanu ya'melun.

25. La yesme'une fiha lağven ve la te'sime.

26. İlla kîylen selamen selame.

27. Ve ashabulyemini ma ashabulyemin.

28. Fi sidrim mahdud.

29. Ve talhîm mendud.

30. Ve zîllim memdud.

31. Ve main meskub.

32. Ve fakihetin kesira.

33. La maktu'atin ve la memnu'a.

34. Ve furuşin merfu'a.

35. İnna enşe'nahunne inşae.

36. Fece'alnahunne ebkara.

37. Uruben etrabe.

38. Liashabilyemin.

39. Sulletum minel'evvelin.

40. Ve sulletum minelahirin.

41. Ve ashabuşşimali ma ashabuşşimal.

42. Fi semumin ve hamim.

43. Ve zîllim min yahmum.

44. La baridin ve la kerim.

45. İnnehum kanu kable zalike mutrafin.

46. Ve kanu yusîrrune alelhînsil azim.

47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve izamen einne lemeb'usun.

48. Eve abaunelevvelun.

49. Kul innelevveline vel ahîrin.

50. Lemecmu'une ila miykati yevmim ma'lum.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.

52. Leakilune min şecerim min zakkum.

53. Femaliune minhelbutun.

54. Feşaribune aleyhi minelhamim.

55. Feşaribune şurbelhim.

56. Haza nuzuluhum yevmeddin.

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun.

58. Efereeytum ma tumnun.

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikun.

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukîn.

61. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fi ma la ta'lemun.

62. Ve lekad alimtumunneş etel ula felevla tezekkerun.

63. Efereeytum ma tahrusun.

64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzariun.

65. Lev neşau lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehun.

66. İnna lemuğramun.

67. Bel nahnu mahrumun.

68. Efereeytumulmaellezi teşrabun.

69. Eentum enzeltumuhu minelmuzni em nahnulmunzilun.

70. Lev neşa'u cealnahu ucacen felevla teşkurun.

71. Efereeytumunnarelleti turun.

72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiun.

73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukvin.

74. Fesebbih bismi rabbikel'azim.

75. Fela uksimu bimevakî'innucum.

76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune azim.

77. İnnehu le kur'anun kerim.

78. Fi kitabim meknun.

79. La yemessuhu illelmutahherun.

80. Tenzilun min rabbil alemin.

81. Efebihazelhadisi entum mudhinun.

82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibun.

83. Felevla iza beleğatilhulkum.

84. Ve entum hîneizin tenzurun.

85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lakin la tubsîrun.

86. Felevla in kuntum ğayre medinin.

87. Terci'uneha in kuntum sadikîn.

88. Feemma in kane minelmukarrabin.

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'im.

90. Ve emma in kane min ashabilyemin.

91. Feselamun leke min ashabilyemin.

92. Ve emma in kane minelmukezzibineddallin.

93. Fenuzulum min hamim.

94. Ve tasliyetu cahîm.

95. İnne haza lehuve hakkulyakîn.

96. Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Vakıa Suresi Türkçe Meali

1. Olacak vak'a olduğu zaman

2. Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

3. O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı

5. Dağlar serpildikçe serpildiğ

6 .Dağılıp toz duman haline geldiği

7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

8. Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

9. Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

10. Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

11. İşte o yaklaştırılanlar,

12. Nimet cennetlerindedirler.

13. Çoğu önceki ümmetlerden,

14. Birazı da sonrakilerden.

15. (Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16. Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.

17. Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.

18. Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20.Beğendikleri meyvalar,

21. Canlarının çektiği kuş etleri,

22. İri gözlü hûriler,

23. Saklı inciler gibi,

24. Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26. Duydukları söz, yalnız "selam", "selam" dır.

27. Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

28. Dalbastı kirazlar,

29. Meyva dizili muzlar,

30. Uzamış gölgeler,

31. Fışkıran sular.

32. Pek çok meyva arasında,

33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan

34. Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

35. Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

36. Onları bâkireler yaptık.

37. Hep yaşıt sevgililer,

38. Sağın adamları içindir.

39. Bir çoğu öncekilerdendir.

40. Bir çoğu da sonrakilerdendir.

41. Solun adamları, nedir o solcular!

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44. Ki ne serindir, ne de faydalı.

45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

46. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

47. Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?"

48. "Önceki atalarımızda mı?"

49. De ki: "Öncekiler ve sonrakiler"

50. "Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

51. Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız

54. Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

55. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.

57. Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Attığınız meniyi gördünüz mü?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılıştatekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63. Ektiğinizi gördünüz mü?

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

66. "Doğrusu borç altına girdik."

67. "Doğrusu, biz yoksul bırakıldık" (derdiniz).

68. İçtiğiniz suya baktınız mı?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

71. Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

74. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

75. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

76. Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

77. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

78. Korunmuş bir kitaptadır.

79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

83.Can boğaza dayandığı zaman

84. Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

85. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

86. Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

87. Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

88. Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90. Eğer O, sağın adamlarından ise,

91. "(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!"

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94. Ve cehenneme atılma vardır.

95. Kesin gerçek budur işte.

96.Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

Vakıa Suresi Neyi Anlatmaktadır?

Vakıa suresinde kıyamet gününün gerçek olduğu anlatılmaktadır. Bu surede geniş ve genel bir biçimde cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmaktadır. Allah'ın kudretinden kanıtlar ve örnekler gösterilirken kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirildiği ve insan için kaçınılmaz bir nimet olduğuna dikkat çekiliyor.

Vakıa Suresinin Özellikleri

Dünya hayatında Vakıa suresi, helal rızık ahirette ise iman edilmesini sağlayan güçlü ve bir o kadar da etkili bir suredir. Vakıa suresini kim en içten inanarak okursa; Allah'ın kıyametin ve Kuran'ın varlığına şahadet etmiş olur. Bu seriyi kim okursa, o kişiye fakirlik ve açlık gelmez. Evinden helal rızık, bolluk ve bereket eksik olmaz. Eceli gelen kimseye okunursa, o kişinin sorgusu kolay olur, imanlı bir şekilde kabre girer. Ölmüş kişiye okunduğu takdirde, o kişinin kabir azabı azalır.

Vakıa Suresi Nasıl Ezberlenir?

Vakıa suresi 98 ayetten oluştuğu için tek seferde ezberlenmesi oldukça zordur. Bu nedenle ayet ayet şeklinde ezberlenmesi en doğru ve kolay yöntemdir. Birkaç defa okunduktan sonra, ezbere okunmaya çalışılmalıdır. Ayet ezberlendikten sonra bir sonraki ayete geçilir ve her ayet ezberlendiğinde bir öncekiyle beraber okunarak, pekiştirme yapılır. Bu sayede ezberlenmesi uzun süren ayeti kısa sürede ezberleyebilirsiniz.

Vakıa Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kutsal kitabımız ve yol göstericimiz olan Kur'an-ı Kerim üzerinden okunacak hiçbir ayet ve sure abdestsiz okunmaz. Vakıa suresinde de bu konuya açıklık getirilmiştir. Sureyi Kuran'dan okuyacaksanız abdest almak bir zorunluluktur. Kuran'a el değdirmeden, Vakıa suresi abdestsiz okuyabilirsiniz. Sureyi ezbere bilen kişiler, abdest almadan da sureyi okuyabilirler.

Vakıa Suresi Üzerinde Taşınılır Mı?

Günlük hayatta Müslümanlar birçok sure ve ayeti üzerinde taşımayı tercih etmektedir. Vakıa suresi bir kağıda yazılarak üzerinde bulundurmanın bir fazileti yoktur. Kişinin dua saati geldiğinde veya namazlardan sonra çıkarıp okuyabilir, sık sık okunarak ezberlenmesi sağlanabilir. Böylece Allah katında daha çok sevap kazanılmış olur.

 

VAKIA SURESİ DİNLE

YORUMLAR 14
 • Ahmet 1 yıl önce Şikayet Et
  bir oturuşta 41 kere okumaktan bahseden güzel kardeşim, ortalama okuma süresi 8-9 dk, 41 kere okusan 328 dk eder buda 5,5 saate tekabül eder, hadi 2 kat hızlı okudun 2,5 saat eder. Tek oturuşda 2,5 ila 5 saat arası okuma, valla ayakta alkışlar adını duvarlara yazarım güzel kardeşim.
  Cevapla
 • Turan 3 yıl önce Şikayet Et
  Allah imanla, müslüman olarak,ölmeyi nasip etsin inşallah. Gerisi boş.
  Cevapla
 • Mümin 4 yıl önce Şikayet Et
  YÜCE ALLAH (C.C)'ımız razı olsun.Bütün müslüman alemine bir ve bütün olmayı zalimler topluluğuna karşı cihad fikriyle birleşip cihad edebilmeyi ve sefere çıkabilmeyi nasip eylesin.Sefer bizim Zafer YÜCE ALLAH (C.C)' ındır.
  Cevapla
 • çetin 4 yıl önce Şikayet Et
  Türkçesinden okumak doğru değil çok yanlışlar var
  Cevapla
 • Kadkan 3 yıl önce Şikayet Et
  Mehmet kardeşim yanlış çevrildiğinden değil Arapçanın Türkçemize çevrilmesi sıkıntılı. Bazı harflerin Türkçede karşılığı bile yok yumuşatma işareti falanla kurtarılmaya çalışılıyor. Doğrusu orjinalınden okumaktır ama bilmeyende öğrenene kadar rabbimizin merhametine sığınarak okuyabilir. Rabbim kabul etsin
  Cevapla
 • Mehmet 3 yıl önce Şikayet Et
  Öyleyse çevirenler utansın doğru çevirince bizde doğrusunu okuyalım
  Cevapla
 • Durma Türkiye 4 yıl önce Şikayet Et
  Hümeze süresi de okunmalı, Rabbim ne kadar büyüksün...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Kassam'dan İsrail ordusunu sarsan görüntü: 'Komutanınız elimizde!'
Atatürk'ün 1932 yılında yayınladığı 'sokak köpeği' genelgesi... Sorun böyle çözülmüş