Hucurat Suresi Arapça okunuşu ve anlamı | Hucurat Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında?

Her suresinde başka bir konuya açıklık getirerek insanlığa iyiliği öğreten Kuran-ı Kerim, Hucurat Suresinde ise Allah’a ve Peygambere nasıl davranılması gerektiğini öğretmektedir. Müslümanlar arasındaki iletişimin sağ duyulu ve barış içinde olmasını öğütlemektedir. İşte Hucurat Suresi'nin verdiği mesajlar...

Hucurat Suresi Arapça okunuşu ve anlamı | Hucurat Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında?
Hucurat Suresi Arapça okunuşu ve anlamı | Hucurat Suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında?
GİRİŞ 06.01.2022 14:49 GÜNCELLEME 06.01.2022 14:50
Bu Habere 9 Yorum Yapılmış

Kuran-ı Kerim’in en faziletli surelerinden olduğuna inanılan Hucurat Suresi, Müslümanların birbirlerine nasıl davranması gerektiğini nasihat eder. Müslümanların birbirinin eksiklerini yüzüne vurmaması gerektiğine ve birbirlerinin yanlışının örtmesini öğütler. Hucurat Suresi, iman eden Müslümanların aralarında yaşanan münakaşa ve tatsızlıklara karşı arabuluculuk yapmayı tavsiye eder. Toplamda 18 ayetten oluşan Hucurat Suresi, Kuran-ı Kerim’in 514. Sayfasında yer alır. 

Hucurat Suresi Faziletleri

Hucurat Suresi Faziletleri Nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Hucurat Suresinin sürekli olarak okunmasını nasihat eder ve Hucurat suresinin okunmasıyla ilgili şu hadi-i şerifi buyurur: ‘Kim Hucurat suresinin okursa Allah’a ibadet edenlerin sevabı kadar sevap verilir.’ Hucurat Suresinin Faziletleri şöyledir:

 • Çaresi kalan ve sıkıntılardan kurtulmayan kişilerin her gün Hucurat Suresi okuması tavsiye edilir.

 • Hastalık sahibi kişilerin kısa sürede şifa bulması için 7 gün boyunca her gün 7’şer defa Hucurat Suresi okuması önerilir. 

 • Hamile kadınların düzenli olarak Hucurat Suresini okuması durumunda doğumu kolaylaştıracağına inanılır. 

Hucurat Suresi Arapça Okunuşu

Hucurat Suresi 1. Sayfası

Hucurat Suresi 2. Sayfası

Hucurat Suresi 3. Sayfası

Hucurat Suresi 4. Sayfası

Hucurat Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım

 2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba’dıküm li ba’dın en tahbeta a’malüküm ve entüm la teş’urun

 3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym

 4.  İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya’kılun

 5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym

 6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın

 7. Va’lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy’uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun

 8. Fadlem minellahi ve nı’meh vallahü alımün hakım

 9. Ve in taifetani minel mü’minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe İyühıbbül müksitıyn

 10. nnemel mü’minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

 11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi’sel ismül füsuku ba’del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun

 12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba’daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba’duküm ba’da e yühıbbü ehadüküm ey ye’küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

 13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

 14. Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm şey’a innellahe ğafurur rahıym

 15. İnnemel mü’minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun

 16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya’lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey’in alım

 17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn

 18. İnnellahe ya’lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta’melun

Hucurat Suresi Meali

Hucurat Suresi Türkçe Meali

 1. Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'inin huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir.

 2. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden yüksek çıkarmayın. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.

 3. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısan kimseler, Allah'ın gönüllerini takvâ için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.

 4. Resulüm! Sana odaların ötesinden seslenenlerin çokları düşüncesiz kimselerdir.

 5. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 6. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu tahkik edin, içyüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

 7. Biliniz ki Resulullah aranızdadır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.

 8. Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.

 9. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa, hemen aralarını düzelterek barıştırın. Eğer onlardan biri diğerine saldırırsa, o zaman o saldıranla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşınız. (Sonunda teslim olur, Allah'ın emrine) dönerse yine adaletle aralarını düzeltin ve hep adaletle iş görün. Şüphesiz ki Allah adalet yapanları sever.

 10. Müminler kardeştirler. Öyleyse (dargın olan) kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

 11. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Alay edilenler belki de Allah katında kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lâkapla çağırmayın. İnandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü addır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.

 12. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Zira bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurlarını, gizli şeylerini araştırmayın. Kiminiz de kiminizin arkasından çekiştirip gıybetini etmesin. Sizden herhangi biriniz, ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Tiksindiniz değil mi? O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edicidir.

 13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık ve sizi tanışasınız diye milletlere, kabilelere ayırdık. Çünkü Allah katında en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

 14. Bedevîler: "İman ettik!" derler. De ki: "Siz iman etmediniz, bari ‘Müslüman olduk!' deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir."

 15. Müminler o kimselerdir ki, Allah'a ve Resul'üne iman etmişlerdir. Sonra şüpheye düşmemişler, Allah yolunda canları ile malları ile cihat etmişlerdir. İşte onlar sadıklardır.

 16. De ki: "Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir."

 17. Onlar İslâm'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: "Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimseler iseniz, aksine sizi imana erdirdiği için Allah size minnet eder."

 18. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

YORUMLAR 9
 • nezrin abbasli 1 yıl önce Şikayet Et
  Allah c.c razi olsun
  Cevapla
 • Emanullah KOCA 3 yıl önce Şikayet Et
  17. Ayetin tefsirini lütfen duzeltin (Allah cc minnet eder ) deil "Allah cc size lutufda bulunmuştur..." olmaliydi..
  Cevapla
 • Murat 4 yıl önce Şikayet Et
  Burada, 17 Ayetin mealinde "minnet etmek" kelimesi bizim anladığımızın tam tersi olarak kullanılmış. Net anlaşılsın diye, "Allah size minnet eder" yerine "Allah size lütufta bulunmuş oluyor". olmalıdır.
  Cevapla
 • rcb 4 yıl önce Şikayet Et
  kısa ve öz, ne kadar güzel nasihat ve tavsiyelerde bulunuyor yüce mevla...
  Cevapla
 • misafir 4 yıl önce Şikayet Et
  Neymiş, önümüze gelene hain demeyecek mişiz. Dinleyecek mişiz, anlayacak mışız, barıştıracak mışız. Sesimi yükseltmeyecek mişiz. Ama nerede...
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda ekspertiz zorunluluğu geliyor
Fatih Altaylı'dan CHP'li belediye başkanına: Ar damarı çatlamış