Son Dakika Haberi: İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi?

Dün gece son dakika olarak resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Karar sonrası herkes İstanbul Sözleşmesinden neden ayrıldığımızı merak etmeye başladı. Sorunun yanıtı haberimizde...

Son Dakika Haberi: İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi?
Son Dakika Haberi: İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi?
GİRİŞ 20.03.2021 14:45 GÜNCELLEME 20.03.2021 15:35
Bu Habere 243 Yorum Yapılmış

LGBT lobisinin sığınağı haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesinin sebebi belli oldu. Sözleşme Türkiye'de aile yapısına büyük zarar veriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. 

İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladılar ama...

Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı. 

Son dakika: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

İşte madde madde Türkiye'yi sözleşmeden çıkmaya iten o nedenler:

 • İstanbul Sözleşmesi’nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT’nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek.
 • Milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek.
 • LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskıyı engellemek.
 • Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak.
 • Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye’nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellemek ve LGBT’yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesine olanak sağlamak.
 • Bir devlet politikası olan kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli olan zihinsel paradigma değişikliğinin önünde engel olan cinsel yönelim unsurunu ortadan kaldırmak.
 • Reform paketleri içerisinde kadına şiddet ile mücadele ve kadın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bölümlerin ön plana çıkarılması.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ RESMİ GAZETE

Türkiye'nin sözleşmeyi feshetmesi sonrası aile yapısını dikkate alan yeni bir model üzerinde çalışması bekleniyor. 

Kadını korumaya yönelik zaten birçok düzenleme mevcut. İşte onlardan bazıları...

Kadınları Korumaya Yönelik Düzenlemeler

 •  Aile Bakanlığı kurulmuştur. 
 • Aile Mahkemeleri 2003 yılında kurulmuştur.
 • Şiddet mağduru kadınların etkili bir şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulaması hayata geçirilmiştir.
 • Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz eylemlerini engellemek adına KADES uygulaması tasarlanmıştır.
 • Kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri kadın konukevleri oluşturulmuştur.

Anayasa

• Anayasa’nın 10. maddesi ile herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Madde, hem yasal (de juro) hem de fiili (de facto) eşitliği güvence altına almaktadır.

• Anayasa’nın 41. maddesinde de ailenin eşler arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiştir.

Maddeye göre, devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla ve çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı korumakla yükümlüdür.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HARİTASI

Türkiye’nin Taraf Olduğu Kadına İlişkin Diğer Milletlerarası Anlaşmalar

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edilmiş ve Türkiye tarafından 1985 yılında onaylanmıştır. 

187 ülke CEDAW’ı onaylamıştır. CEDAW, sözleşmeye taraf olan ülkelerde kadın haklarının güvence altına alınmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir.

CEDAW, sözleşmeyi imzalayan devletlerin kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerini önlemek, kadınların toplumsal durumlarını iyileştirmek, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve toplumsal cinsiyete dayalı basmakalıp yargıları değiştirmek üzere taahhütlerde bulunmasını sağlamaktadır.

Medeni Kanun

 • Medeni Kanun, ayrımcılık içeren maddeleri ayıklanarak 2002 yılında tümden değiştirilmiştir.
 • Aile, kadın ve erkek arasında eşitlik temeline dayalı bir ortaklık olarak tanımlanmış, “karı” ve “koca” kavramları yerini “eşler” kavramına bırakmıştır.
 • Evlilik iki tarafın karşılıklı rızası ile gerçekleşir, kimse evlenmeye zorlanamaz. Zorla evlendirme gerçekleştiği şartlara göre Ceza Kanunu’nda yer alan cinsel saldırı, çocuk istismarı, hürriyeti tahdit, tehdit, yaralama vb. suçları oluşturur.
 • 162. madde ile eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
 • Medeni Kanuna göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler ve evlilik birliğini beraberce yönetirler. Eşlerden her biri ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder ve eşler, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir.

Ceza Kanunu

 • Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişinin, mağdurun şikâyeti üzerine cinsel saldırı suçundan beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmektedir.
 • Kanuna göre, evlilik içi cinsel saldırı/tecavüz de suçtur.
 • Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
 • Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
 • Çocukların cinsel istismarı suçtur. 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 sayılı Kanun)

 • Kanun gerekçesi “kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının teminat altına alınması devletlerin sorumluluğundadır.” İbaresine yer vermektedir.
 • Kanunda kadına yönelik şiddet; kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış olarak ele alınmıştır.
 • Kanun mağdurları korumak mülki adına amirin takdiri ile bezerlerinin de uygulanabileceği koruma tedbirlerini belirlemiştir:
 • Korunan kişinin kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanır.
 • Geçici maddi yardım yapılır.
 • Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde geçici koruma altına alınır.
 • Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere kreş imkânının sağlanır.

Hâkim kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak maddede yer alan koruyucu tedbirler uygulanabilir:

 • İşyerinin değiştirilmesi sağlanır.
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenir.
 • Medeni Kanun’daki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulur. 

Şiddet uygulayanların;

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi sağlanır.  

İkincil mevzuat ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi destekleyen diğer belgeler

 •  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un (6284 sayılı Kanun) Uygulama Yönetmeliği
 • Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulamasına Dair Genelge
 • Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu konulu 2007/6 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki Protokol, 
 • TBMM İnsan Hakları Komisyonu Raporları 
 • TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporları 
KAYNAK: HABER7
YORUMLAR 243
 • ÖNCE VATAN 8 ay önce Şikayet Et
  İSTANBUL SÖZLEŞME BİR FİASKO TECAVÜZÜ TACİZİ ARTIRACAK VE LGBT YAPI KİMLER TARAFINDAN UYGULANDI BU MÜSLÜMAN UYGUN DEĞİL CHP VEKİL BAYAN ÇOK GÜZEL AÇIKLADI TACİZ TECAVÜZ TABİ Kİ CHP DE OLACAK KELİMESİ NE ANLAMA GELDİĞİNİ DİNİ ŞEREFİ ALLAHI KİTABI VARSA BUNU ANLAR . BU zihniyette olan kişide kanıtlamıştı lgpt bir yahu di ürünüdür TÜRKİYEDE GEÇMEZ geçmez bunu hainlerin bilmesi gerekir İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KİMİN NEYİN NESİ KİMİN FESİ ELİ KOLU GÖZÜ NEYİN NEFSİNDE OLDUĞU BELLİ ONUN İÇİN 3,,5.ÇAPULCU ÇIKIP BU İSTANBUL SÖZLEŞMENİN NE OLDUĞUNU ANLATMASINLAR istabul sözleşme oldu taciz tecavuz çoluk çocuk irz ları bile oldu hemde açık ve seçik taciz tecavüze destek gösteren bayan vekilde var
  Cevapla
 • Yakub 8 ay önce Şikayet Et
  İstanbul sözleşmesi adının verilmesi utanç vericidir. Canım istanbul inim inim inliyor. Küfür işte böyle şeytan. "Lgbt anlaşmaları bak İstanbul 'da yapıldı kötü olsa Türkiye buna izin verir mi" dedirten cinsten olmuş. Bu yüzden benim tezim şudur ki bazı Devletler ve bazı küfür Milleti ekseriyetle menfaatperest olduğundan ilişki kesilmesi en uygun metoddur. En güzeli bunların içine girip İslam'ı tebliğ etmektir. Uyutulanlar uyanınca menfaatperestlik çöker.
  Cevapla
 • Fuat64 8 ay önce Şikayet Et
  Bu sözleşmeyi imzalarken aklınız neredeydi.O zaman niye doğru dürüst incelemedinz.
  Cevapla
 • Vatandaş 8 ay önce Şikayet Et
  Lütfen sosyal medya uygulaması tiktok denilen safsatayida kaldırın Türk aile yapısına ciddi manada zarar veriyor..
  Cevapla
 • TAHA aslan 8 ay önce Şikayet Et
  kadınlarımızı Sözleşme değil İslam ahlakı ve ilim korur.
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle
DİĞER HABERLER
Başkan Erdoğan müjdelemişti... Pratisyen hekime 2 bin 500, uzman doktora 5 bin lira zam!
Londra'da heykeli dikilen ilk Müslüman: Casus Prenses Nur İnayet Han